Lena Sohl

Lena Sohl

Biträdande lektor

08-608 50 95 086085095

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Jag är fil.dr i sociologi (Uppsala universitet). Jag arbetar som biträdande lektor i sociologi vid Institutionen för samhällsvetenskaper.


Forskning

Jag arbetar för närvarande med VR-projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort" samt med Forte-projektet "Ung på jobbet. Instabila anställningar, arbetsmiljö och (o)hållbara arbetsplatser inom detaljhandel (tillsammans med Paulina de los Reyes och Stefan Carlén). Jag arbetar även med det egna bokprojektet ”Tvätten. Kvinnliga fabriksarbetares röster”, som baserar sig på arbetarkvinnors erfarenheter.

Jag är projektledare för en utvärdering av en rad projekt riktade till kvinnor, tjejer, män och pojkar, som är finansierade av Arvsfonden. Jag är knuten till forskningscentret Reinvent på Södertörn.

Tidigare forskning

I min avhandling Att veta sin klass: Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige (2014) undersökte jag vad det innebär att klassresa i Sverige idag. Med utgångspunkt i postkoloniala och feministiska teorier om klass presenterar avhandlingen nya perspektiv på klassresande. Hur kommer det sig att Jenny inte ens funderade över "det här med klass" innan hon började plugga på universitetet? Varför säger Ebba att "det fanns inga andra alternativ" än att läsa vidare på grund av att hon var så duktig i skolan? Vad är det som gör att Marta, som är född i Sverige, säger att hon måste "bli svensk" för att kunna göra en klassresa? Vilken betydelse har sexualitet för klassresan när Nina väljer att "avvika lite" från planen med kille, barn och vårdjobb som hennes gamla kompisar har följt?

Jag har därefter arbetat som post doc vid Linköpings universitet i ett forskningsprojekt om tillhörighetens politik bland svenska kvinnor som bott utomlands och återvänt till Sverige. I projektet deltog kvinnor som oftast varit medföljande till sina män. Detta innebar ofta en omförhandling av nationella värden knutna till den svenska jämställdhetsideologin. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och leddes av docent Catrin Lundström.

På uppdrag av Myndigheten för kulturanalys har jag 2018-2019 arbetat med en utvärdering av regeringens kultursatsning "Äga rum".

Publikationer

(2021) Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl (red.) Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Nordic Academic Press.

(2021) Lena Sohl ”’Vi är egentligen bara siffror’. Kontinuitet och förändring i kvinnors arbetslivsberättelser från ett tvätteri”. I Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl (red.) Nordic Academic Press s. 65-89.

(2021) Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl ”Ojämlika arbetsplatser i ett förändrat arbetsliv”. I Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl (red.) Nordic Academic Press, s. 11-34.

(2021) Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl. ”Ojämlika arbetsplatser i krisernas och möjligheternas era”. I Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Kristina Boréus, Anders Neergaard och Lena Sohl (red.) Nordic Academic Press, s. 383-398.

(2021) Lena Sohl, Mikael Svensson och Lisa Pelling. The values and attitudes of high-income earners in Sweden. Forskningsrapport. Arena idé.

(2021) ”Vems blick och vems röst? Kulturpolitik i marginaliserade områden”. I Att göra stad i Stockholms urbana periferi. (red.) Malin Gawell och Apostolis Papakostas. Stockholmia, s. 211-229.

(2020) Jämte, J., Kelekay, J., Schclarek Mulinari, L. och Sohl, L. ”Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 363–379.

(2019) “’It Is So Swedish That You Have to Work’. Returning Swedish Migrant Women’s Negotiations of Gender Equality and Heterosexuality”. I NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27 (2) s. 80-95 

(2018) Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist och Lena Sohl. ”Att studera eliter”. I Eliter i Sverige. Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. (red.) Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist och Lena Sohl. Studentlitteratur, s. 11-26.

(2018) "Kvinnor i en klass för sig: Betydelsen av kön och klass för privilegierade migranter". I Eliter i Sverige. Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. (red.) Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist och Lena Sohl. Studentlitteratur, s. 153-183.

(2018) "Feel-bad Moments: Unpacking the complexity of class, gender and whiteness when studying up". I European Journal of Womens Studies 25(4), s. 470-483.

(2017) "To become upwardly mobile you have to be a Swede: Women’s Upward Class Mobility in the neoliberal Swedish Welfare State Context." I Social Mobility for the 21st Century: Everyone a Winner?. (red.) Steph Lawler och Geoff Payne. Routledge, s. 93-104.

(2017) ”Man hör ju talas om läkare från andra länder som får jobba som taxichaufförer. Om nedåtgående klassresor i ett rasifierat Sverige." I Ras och vithet. Svenska rasrelationer i går och idag. (red.) Tobias Hübinette. Studentlitteratur, s. 183-198.

(2016) ”Därför behövs studier om makt och eliter i Sverige”. I Sociologisk forskning 53(3) s. 317-321.

(2014) Att veta sin klass: Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. Atlas Akademi.

Sohl, Lena och Irene Molina (2012). ”Möjligheten som blivit nödvändighet: Den uppåtgående klassresans ideologiska funktion”. I Fronesis 40-41, s. 166-176.

(2011) ”Kön, klass, plats och svenskhet: klassreseberättelser i dagens Sverige”. I Paulina de los Reyes (red.) Vad händer med jämställdheten? Uppsala universitet, s. 39-61

(2011) Hill Collins, Patricia & John Solomos (red.) The SAGE Handbook of Race and Ethnic Studies. I Sociologisk forskning 48(1), s. 74-76. (Recension)

Eriksson, Maria & Sohl, Lena (2010) Att möta våldsutövande män: utbildning för socialtjänstens personal. Rapport från en uppdragsutbildning. Uppsala Universitet

(2010) Oskarsson, Maria, Tomas Berglund & Mattias Bengtsson (red.) En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik, Edling, Christofer & Fredrik Liljeros (red.) Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning och Christine Roman & Lars Udehn (red.) Från klass till organisation: en resa genom det sociala landskapet. I Sociologisk forskning 47(4), s. 53-57. (Recension)

Undervisning

Jag har undervisat i kvalitativ metod och vetenskapsteori, intersektionalitet på grund- och mastersnivå vid Sociologiska institutionen och Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala universitet. Vid Uppsala universitet har jag även undervisat på Socionomprogrammet. Jag har också undervisat i teori och metod på forskarutbildningen på Tema Q, Kultur och samhälle, Linköpings universitet.

På Södertörn har jag bland annat varit bland annat kursansvarig för introduktionskursen i sociologi och för kursen i kvalitativ metod på B-nivå. Jag har även varit handledare och examinator på C-nivå.


Gästforskare
Jag har varit gästforskare vid Department of Sociology, University of York (2015) och Department of Sociology, Goldsmiths University of London (2016).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA