Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Linn Sandberg

Docent

Lektor

08-608 53 06 086085306

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Linn J Sandberg är lektor i genusvetenskap vid Institutionen för kultur och lärande sedan hösten 2017. Hennes huvudsakliga forskningsområden rör genus, sexualitet och kroppslighet i relation till åldrande och äldre. I sin pågående forskning sammanför Sandberg genusvetenskapliga teorier och metoder med forskning om demenssjukdom. Sandbergs forskning omfattar både teoretiska bidrag till kritisk åldrandeforskning och feministiska forskning, och empiriska studier, framförallt genom kvalitativa intervjuer. Sandberg ingår i en rad internationella samarbeten, bland annat som Research Fellow vid Trent Centre for Aging and Society vid Trent University i Kanada.

I sitt nuvarande forskningsprojekt “Alzheimers sjukdom, intimitet och sexualitet – en studie av den intima parrelationen vid demenssjukdom” studerar Sandberg genus, sexualitet och intimitet genom intervjuer med par där en partner diagnosticerats med Alzheimers sjukdom. Studien syftar dels till att teoretiskt utforska hur genus görs i relation till en demenssjukdom; hur genus bibehålls eller utmanas/omformuleras i relation till sjukdomen. Studien avser också att bidra empiriskt till demensforskningen då det förnärvarande saknas studier om sexualitet, intimitet och relationer, i synnerhet ur ett genusperspektiv och där personer med demens själva kommer till tals. Projektet finansieras av Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Bakgrund

Sandberg disputerade vid Tema Genus Linköpings universitet 2011 med avhandlingen Getting Intimate: a Feminist Analysis of Old age, Masculinity & Sexuality. I sin avhandling studerade hon maskulinitet, sexualitet och åldrande genom berättelser från män födda mellan 1922-1942. Studien baserades på kvalitativa intervjuer och kroppsdagböcker och avser skapa dialoger mellan studier av män och maskulinitet, feministisk teori, sexualitets- och queerforskning, samt åldrandeforskning. Studien diskuterar frågor som erektionssvårigheter, sexuell lust, beröring och intimitet och den betydelse dessa har för konstruktioner av manlig sexualitet och den manliga (åldrande) kroppen. Avhandlingen har omarbetats till en rad artiklar som publicerats bl.a. i Sexualities, International Journal of Ageing and Later life samt Tidskrift för genusvetenskap. Sandberg bidrar även med kapitel om åldrande och sexualitet i Routledge Handbook of Cultural Gerontology (red. Twigg & Martin, 2015). ), Introducing the new sexualities studies (red. Seidman, Fischer & Meeks, 2016), Addressing the sexual rights of older people (red. Barrett & Hinchcliff, 2018.) och Ageing and Everyday Life: Materialities and Embodiments (ed. Katz S, utkommer 2018).

Under åren 2011 till 2014 var Sandberg post-doktor i socialt arbete, Linköpings universitet och arbetat i projektet Children and young people living in rural areas witnessing violence at home: A study of the social network’s responses” som är en del av nätverket Responser på interpersonellt våld (RIV). I detta projekt har Sandberg framförallt studerat intergenerationella relationer och hur dessa förhandlas i relation till våld, speciellt har mor- och farföräldrars responser på barns våldsutsatthet studerats. Post-doc projektet har resulterat i fyra publikationer däribland ett kapitel i forskningsantologin A Response-based approach to the study of inter-personal violence (Eds. Hydén, Gadd & Wade 2016).Sandberg har också samarbetat med professor Lucas Gottzén i ett mindre projekt om barn och unga som bevittnat våld i hemmet och hur de upplever responser från sina far- och morföräldrar. Detta projekt bygger vidare på Sandberg och Gottzéns tidigare forskning inom RIV och finansieras av Stiftelsen Allmänna barnhuset.

Länk till min blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till min webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA