Liza Haglund

Liza Haglund

Fil dr

Lektor

08-608 49 13 086084913

Lärarutbildningen

MC622

Min avhandling Towards Epistemic and Interpretative Holism (2017) utgörs av en kritik av tre perspektiv på lärande.En utgångspunkt är att kunskapsteoretiska och ontologiska antaganden påverkar hur forskning planeras och genomförs. Tre forskningsperspektiv på lärande diskuteras i relation till respektive synen på kunskap och lärande; behaviorism / empirism, konstruktivism / rationalism situerade perspektiv / sociohistoriska / pragmatiska /. En annan utgångspunkt är att tolkning av lärprocesser lyder under vissa villkor som relaterar till validiteten i tolkningarna. Dessa villkor är främst olika typer av holism, teoriers underbestämning av data, samt intentionalitetens komplexitet. I avhandlingen läggs särskilt fokus vid en metodologisk ansats, IntentionellAnalys, då den har utvecklat i syfte att hantera kritik som riktat mot konstruktivism och sociokulturalism. En slutsats som dras är att alla tre perspektiv samt IA, bidrar med viktiga aspekter i studiet av lärandeprocesser, men också att den kritik som kan, och har, riktas mot respektive perspektiv pekar mot behovet av ett nytt sätt att förhålla sig till forskning om lärande. Som alternativ föreslås filosofen Donald Davidson teorier om kunskap och tolkning kunna utgöra utgångspunkt för tolkning av komplexa lärandeprocesser. Avhandlingen exemplifierar också hur en sådan utgångspunkt kan bidra till empirisk forskning. Således ges en första formulering av en så kallad Tolkningsholism, en första formulering av några centrala begrepp som kan utgöra en forskningsstrategi i syfte att hantera ovan nämnda villkor. Slutligen diskuterar avhandlingen vad en sådan hållning kan innebära när det gäller frågan om kunskapens natur och lokalisering samt den ontologiska statusen på inlärningssituationen.

Under våren 2018 påbörjade jag post dok-projektet Elever och lärare skapar kunskap om värdegrund och livsfrågor på fritidshemmet.

Ett par av mina senare publikationer är ett resultat av ett avslutat ett treårigt projekt om filosofiska samtal om värdegrundsfrågor i skolan. Projektet har skett i samarbete med Riksteatern och Luleå tekniska universitet.

Jag undervisar på lärarutbildningen och i pedagogik.

Forskningsgrupper/ nätverk

" ICPIC- International council for philosophical inquiry with children.

https://orcid.org/0000-0002-8772-0195

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.