Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Ak. utvecklingsledare ULF-avtal Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande bl.a. i sociala rörelser och religiösa ungdomsorganisationer.

08-608 50 41 086085041

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Professor i etnologi

Min forskning har genomgående följt två huvudspår som båda rör unga människors roll och position i samhället. För det första har jag forskat om lärande, högre utbildning och högskolestudier och då framför allt individernas erfarenhet av detta. För det andra har jag forskat om ungas samhällsdeltagande, dels inom sociala rörelser, dels genom religiösa ungdomsorganisationer.

I min nuvarande forskning är högre utbildning huvudtemat, genom det tvärvetenskapliga projektet Independence in higher education: A comparative study of Sweden and Russia, som är finansierat av Östersjöstiftelsen och har Jenny Magnusson som projektledare. I detta projekt undersöks hur konceptet "självständighet" förstås och används inom lärarutbildning och journalistik i Sverige och Ryssland, med utgångspunkt i Bolognaprocessen, kursplaner, inspelad handledningsinteraktion och intervjuer med lärare och handledare. Publikationer från projektet är bl.a. "Student independence in undergraduate projects: different understandings in different academic contexts" Länk till annan webbplats., (med Jenny Magnusson), "’I feel really good now!’: Emotions and independence in undergraduate supervision" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. och "Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster."

Högre utbildning och högskolestudier var ett tema redan i min doktorsavhandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från 2001 vid Uppsala universitet, och relaterade vetenskapliga artiklar, där jag utifrån deltagande observation och intervjuer undersökte både individernas erfarenheter av studentlivet och vardagen som student, och hur de såg på sina utbildningsval.

I mitt postdoktorprojekt vid Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, gick jag vidare till att studera ungas demokratiska och politiska engagemang genom en kvalitativ studie om ungdomar i Sverige och Norge som var aktiva i den globala rättviserörelsen. Bland de teman som studerades var ungdomarnas syn på demokrati och politiskt handlande, förhållandet till partipolitik och hur det politiska engagemanget såg ut i praktiken. Publikationer från projektet är bl.a. monografin Viljan att förändra världen Länk till annan webbplats.(Borea bokförlag 2006) och tidskriftsartiklar som "Angry young men? Länk till annan webbplats.".

Ungas samhällsdeltagande var huvudtemat också i mitt nästa forskningsprojekt, där jag studerade ungas engagemang i religiösa ungdomsorganisationer, med den frikyrkliga ungdomsorganisationen Equmenia som huvudexempel. I projektet undersökte jag bland annat relationen mellan religiöst engagemang och samhällsdeltagande, individernas erfarenheter av att vara ung och kristen idag, hur engagemang kan skapas och upprätthållas, samt hur organisationer av detta slag kan fungera som arena för lärande, folkbildning och utveckling av ungas demokratiska kompetens. Det teoretiska ramverket omfattade lärandeteorier, emotionsteoretiska perspektiv, samt ett intersektionalitetsperspektiv.

Publikationer från projektet är bl.a. "Loving and forgiving?: Emotions and emotion work in the youth organization Equmenia" Länk till annan webbplats., "Coming from the outside: Learning and experiences among youths from non-religious families in Christian youth organisations Länk till annan webbplats.", samt monografin Gemenskapen. Deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Molin & Sorgenfrei Akademiska 2016).

Hör mer om min forskning i detta avsnitt av Södertörns högskolas forskarpodd Länk till annan webbplats..

Utöver forskning har jag undervisat studenter i etnologi och på lärarutbildningen om bland annat interkulturalitet, läraruppdraget, uppsatsskrivande, vetenskapsteori, kvalitativa metoder och projektmetodik. Jag har varit gästforskare vid University of Hull, Storbritannien och under 2008-2009 arbetade jag på Norges Forskningsråd, med forskningsförmedling och internationellt forskningssamarbete. På Södertörns högskola har jag haft uppdrag som internationaliseringsansvarig på Lärarutbildningen 2011-2015 och proprefekt för Institutionen för historia och samtidsstudier 2012-2015. Sedan 2016 är jag forskningsledare och biträdande akademisk ledare på Lärarutbildningen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA