Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Ak. utvecklingsledare ULF-avtal Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande bl.a. i sociala rörelser och religiösa ungdomsorganisationer.

08-608 50 41 086085041

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Professor i etnologi

Min forskning har genomgående följt två huvudspår som båda rör unga människors roll och position i samhället. För det första har jag forskat om lärande, högre utbildning och högskolestudier och då framför allt individernas erfarenhet av detta. För det andra har jag forskat om ungas samhällsdeltagande, dels inom sociala rörelser, dels genom religiösa ungdomsorganisationer.

För närvarande arbetar jag med ett projekt om forskarskolor och alumners karriärvägar, som bygger på intervjuer med alumner från profilstyrda mångvetenskapliga forskarskolor och undersöker vilken betydelse individuella erfarenheter under och efter forskarutbildningen, liksom ekonomiska, akademiska och organisatoriska faktorer, kan ha för de karriärmässiga och forskningsinriktade val alumner från sådana forskarskolor gör efter disputationen.

Högre utbildning var huvudtemat även i det tvärvetenskapliga projektet Independence in higher education: A comparative study of Sweden and Russia, finansierat av Östersjöstiftelsen, där jag medverkade som forskare 2016-2021. I detta projekt undersöktes hur konceptet "självständighet" förstås och används inom lärarutbildning och journalistik i Sverige och Ryssland, med utgångspunkt i Bolognaprocessen, kursplaner, inspelad handledningsinteraktion och intervjuer med lärare och handledare. Publikationer från projektet är bl.a. "Student independence in undergraduate projects: different understandings in different academic contexts" Länk till annan webbplats., (med Jenny Magnusson), "’I feel really good now!’: Emotions and independence in undergraduate supervision" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. och den forskningsbaserade läroboken Handledning i praktiken. Om studenters självständighet och akademiska litteracitet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högre utbildning och högskolestudier var ett tema redan i min doktorsavhandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från 2001 vid Uppsala universitet, och relaterade vetenskapliga artiklar, där jag utifrån deltagande observation och intervjuer undersökte både individernas erfarenheter av studentlivet och vardagen som student, och hur de såg på sina utbildningsval.

Men även ungas demokratiska och politiska engagemang har alltså varit ett huvudspår i min forskning. I mitt postdoktorprojekt vid Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, gjorde jag en kvalitativ studie om ungdomar i Sverige och Norge som var aktiva i den globala rättviserörelsen. Bland de teman som studerades var ungdomarnas syn på demokrati och politiskt handlande, förhållandet till partipolitik och hur det politiska engagemanget såg ut i praktiken. Publikationer från projektet är bl.a. monografin Viljan att förändra världen(Borea bokförlag 2006) och tidskriftsartiklar som "Angry young men? Länk till annan webbplats.".

Ungas samhällsdeltagande var huvudtemat också i mitt nästa forskningsprojekt, där jag studerade ungas engagemang i religiösa ungdomsorganisationer, med den frikyrkliga ungdomsorganisationen Equmenia som huvudexempel. I projektet undersökte jag bland annat relationen mellan religiöst engagemang och samhällsdeltagande, individernas erfarenheter av att vara ung och kristen idag, hur engagemang kan skapas och upprätthållas, samt hur organisationer av detta slag kan fungera som arena för lärande, folkbildning och utveckling av ungas demokratiska kompetens. Det teoretiska ramverket omfattade lärandeteorier, emotionsteoretiska perspektiv, samt ett intersektionalitetsperspektiv.

Publikationer från projektet är bl.a. "Loving and forgiving?: Emotions and emotion work in the youth organization Equmenia" Länk till annan webbplats., "Coming from the outside: Learning and experiences among youths from non-religious families in Christian youth organisations Länk till annan webbplats.", samt monografin Gemenskapen. Deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Molin & Sorgenfrei Akademiska 2016) som går att ladda ner som open access. Hör mer om min forskning om ungas samhällsdeltagande i detta avsnitt av Södertörns högskolas forskarpodd Länk till annan webbplats..

Utöver forskning har jag undervisat studenter i etnologi och på lärarutbildningen om bland annat interkulturalitet, läraruppdraget, uppsatsskrivande, vetenskapsteori, kvalitativa metoder och projektmetodik. Jag har varit gästforskare vid University of Hull, Storbritannien och under 2008-2009 arbetade jag på Norges Forskningsråd, med forskningsförmedling och internationellt forskningssamarbete. På Södertörns högskola har jag haft uppdrag som internationaliseringsansvarig på Lärarutbildningen 2011-2015, proprefekt för Institutionen för historia och samtidsstudier 2012-2015, och forskningsledare och biträdande akademisk ledare på Lärarutbildningen 2016-2021. Sedan 2022 är jag akademisk utvecklingsledare för ULF Södertörns högskola, det vill säga den nationella satsningen på praktiknära forskning inom skolkontexten.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.