Marta Edling

Marta Edling

Professor

Professor of art history, member of the faculty board 2022-2025

08-608 51 41 086085141

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Marta Edling är professor i konstvetenskap och anställd sedan 2012.

Hennes forskningsprofil omfattar bl. a. studier av nordiska bildkonstnärliga nätverk, det svenska konstfältet och konstnärsutbildningens historia i Sverige under 1900-talet, äldre och nyare konstteori såväl som fotografiets 1900-talshistoria där teoretiska frågeställningar, i synnerhet diskursteori, sociologi och genusvetenskapliga perspektiv utgör en röd tråd.

Edling har tjänstgjort på både grund- och forskarutbildning vid Stockholms och Uppsala Universitet samt Södertörns högskola, och samarbetar med forskare inom såväl svenska, nordiska och internationella nätverk. Hon har under åren återkommande gästföreläst om sin forskning vid Konsthögskolan Valand i Göteborg, Kungl. Konsthögskolan, Konstfacksskolan och andra konstnärliga högskolor i Stockholm. Hon har varit ordinarie extern ledamot i nämnden för utbildning och forskning vid Stockholms konstnärliga högskola 2016-2022.

För vidare pedagogiska och administrativa meriter, se AcademiaNet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Edling disputerade 1999 vid Stockholms universitet på avhandlingen Om måleriet i den klassicistiska konstteorin. Praktikens teoretiska position under sjuttonhundratalets andra hälft. Texten analyserar texter av 1700-talets viktigare akademiska konstteoretiker i Frankrike, England och Tyskland och undersöker hur måleriets praktik beskrevs i en tid då teknisk skicklighet nedvärderades till förmån för konstens intellektuella värden.

Studierna av konstakademiernas konstsyn ledde vidare till en ansökan om konsthögskolornas historia som beviljades av Riksbankens jubileumsfond 1999. Huvudresultaten från detta projekt presenterades i boken Fri konst. Bildkonstnärlig utbildning vid Konstfacksskolan, Konsthögskolan Valand och Kungl. Konsthögskolan 1965-1995 (2010). Projektet har också generat artiklar, t.ex. "Om frihet, begåvning och karismatiskt lärande inom den högre bildkonstnärliga utbildningen" (2008, tillsammans med Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet) som analyserade den skeva sociala rekryteringen av studenter till de svenska konsthögskolorna, liksom flera artiklar om framväxten av konstnärlig forskning i Sverige sedan 1977.

Edling har varit verksam som forskare, forskarhandledare och lärare vid Uppsala universitet 2002-2015 där hon också är docent i konstvetenskap sedan 2010. Hon innehade en forskartjänst vid historiska institutionen 2011-2015 och drev forskningsprojektet Konst, karriär och kön. En studie av manliga och kvinnliga konstnärers meriteringsvägar och rekryteringen till professurer och högre lärartjänster vid Kungl. Konsthögskolan och Valands konsthögskola 1945-2000 finansierat av Riksbankens jubileumsfond 2010. I fokus stod relationer mellan kön, meritvärdering och karriärvägar och konstnärsutbildningens roll i reproduktionen av könade maktordningar i det svenska konstlivet. Resultaten från projektet pekar på att rekryteringen till professurerna visar slående likheter med den "broderskapets logik" som igenkänns i rekryteringen till andra makteliter, t. ex svensk näringslivselit, biskopar i svenska kyrkan, tillsättningar av professurer i historia etc. Viktigare publicerade artiklar från projektet är "Det naturliga broderskapet. Om professorstillsättningar på Kungl. Konsthögskolan under 1980-talet" i antologin Konstens omvända ekonomi. Tillgångar inom utbildningar och fält 1938-2008 utgiven på Daidalos förlag 2012 och artikeln "A Radical Academy? Power and social dimensions in recruitment to the fine art professorships at the Royal College of Art in Stockholm, Sweden 1938–2000" i tidskriften Passepartout nr. 36, 2015.
https://rj.se/anslag/2010/konst-karriar-och-kon.-en-studie-av-manliga-och-kvinnliga-konstnarers-meriteringsvagar-och-rekryteringen-till-professurer-och-hogre-larartjanster-1945-2000/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018-2021 har Edling bedrivit forskning om nordiska bildkonstnärliga nätverk inom projektet Konstutställningar i en Europeisk periferi? Internationell konst i Sverige under kalla kriget finansierat av Vetenskapsrådet tillsammans med huvudsökande professor Katarina Wadstein Macleod

Viktigare publicerade och kommande artiklar från Edlings del i projektet är
Building New Collaborations with Old Networks: The Early Years of the Nordic Art Association, 1945–59 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
From Margin to Margin? The Stockholm Paris Axis 1944–1953  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Art for all! Nordic Art and Cultural Democracy 1945-59 i Art@s Bulletin Fall 2022 [kommande].


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.