Natalia Karlsson

Docent

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematikämnets didaktik på Lärarutbildningen. Jag är docent i matematik och lektor i matematik med didaktisk inriktning. Ämnessamordnare.

08-608 40 36 086084036

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Pågående forskningsprojekt

Projekt ”Content Knowledge in a Pedagogical Context”: Förhållande, Proportionalitet och Bråk , Södertörns högskola. Jag är projektledare. Projektet har finansierats av Lärarutbildningen på Södertörns högskola.

Projektet syftar till att bygga upp matematikdidaktiska undervisningsmodeller med fokus på matematikämnets innehåll såsom begreppen Förhållande, Proportionalitet och Bråk samt att analysera och utveckla dessa modeller med avseende på elevernas lärande i matematik när det gäller det här ämnesinnehållet.

Det här forskningsarbetet kommer att genomföras (2018) på skolorna i kommuner framförallt med lärarna i matematik från Järfälla och Huddinge kommun.

Projekt Inkludering genom lärande i grupp – en studie med mixed metod design. Uppsala universitet. Jag är medverkande forskare inom projektet. Projektledare Nina Klang.

Pågående utvecklingsprojekt

LIM (Lärande och insikt i matematikdidaktik), Södertörns högskola. Jag är projektledare. Projektet är finansierat av Lärarutbildningen och sker i samarbete med lärarstudenter från F-3 och 4-6 programmen. Syftet med projektet är att bygga upp ett forum där studenterna tillsammans med matematikdidaktiker diskuterar matematikdidaktiska frågor med inriktning mot undervisningens didaktik och metodik.

LIM projektet är en alternativ undervisningsform på Lärarutbildningen som utgår från studenternas förutsättningar, intressen och behov och där inkludering och kunskap står i fokus.

Forskning

Min kompetens som forskare i matematik och matematikämnets didaktik har jag byggt upp och utvecklat både i Ryssland och Sverige.

Min matematikdidaktiska forskning handlar för närvarande om hur man kan bryta ner matematikämnets innehåll i matematiska strukturer samt i matematiska modeller och begrepp med fokus på elevernas förmågor och lärande i matematik.

Jag har under många år arbetat med att utveckla matematikundervisningen i Ryssland och i Sverige, framför allt med frågor som kan utveckla lärares profession med fokus på elevers lärande i matematik. I Ryssland har jag bland annat arbetat med att förankra Vygotskijs teorier i praktisk matematikundervisning. På uppdrag av Ryska vetenskapsakademin har jag därvid organiserat och lett en experimentell skola som hade Vygotskijs koncept i fokus. Det handlade bland annat om att samordna ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.

I min forskning finner man didaktiska implikationer som är kopplade till Vygotskijs teoribildning, synen på begreppet konkretisering med fokus på matematiska begrepp, elevernas förmåga att tillgodogöra sig dessa begrepp samt problemlösning som ett centralt innehåll i matematikundervisningen med inriktning mot elevernas problemlösningsförmåga.

Det här matematikdidaktiska forskningsfältet har jag under senaste år, tillsammans med matematikdidaktiker Wiggo Kilborn, utvecklat och beskrivit i ett antal böcker avsedda för Lärarutbildningen.

Jag har forskningserfarenhet att arbeta inom olika forskningsprojekt både i Sverige och Ryssland. Jag har sedan tidigare erfarenheter av att handleda doktorander, att opponera av avhandlingar och som refereegranskare av vetenskapliga artiklar.

Jag har arbetat som forskare på Ryska vetenskapsakademin.

Utbildning

Docent i matematik. Lärarexamen.

Jag är från början matematiker med specialisering mot tillämpad matematik och är utbildad lärare. Jag disputerade år 1997 på Ryska vetenskapsakademin och har sedan 1998 arbetat som docent på flera ryska universitet och som forskare på Ryska vetenskapsakademin. Jag är utnämnd till docent både i Ryssland och i Sverige på Södertörns högskola.

Jag har alltid varit intresserad av ämnet pedagogik som jag har studerat under min forskautbildning i Ryssland och även studerat Interkulturell pedagogik i Sverige.

Undervisning

Jag undervisar i ämnena matematik och matematikdidaktik på Lärarutbildningen och handleder lärarstudenter i deras examensarbete i matematikdidaktik.

Tidigare har jag också bedrivit kurser i matematisk analys, högre matematik för ekonomer och ingenjörer samt matematisk statistik och sannolikhetslära på flera universitet i Ryssland.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA