Patrik Dinnétz

Patrik Dinnétz

Programsamordnare

Lektor

Lektor i biologi med fokus på miljövetenskap. Min forskning behandlar ffa växtekologi, omvandling av det periurbana landskapet och fästingar och fästingspridda sjukdomar.

08-608 45 12 086084512

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Jag är lektor i biologi och undervisar på alla nivåer inom miljövetenskap och på lärarutbildningen. Jag ansvarar för kurser i statistik, ekologi, bevarandebiologi, förskollärarutbildning och ämneslärarutbildning.

Min forskning startade med studier av intragenomiska konflikter. Arbetet handlade i grunden om sexuella reproduktionssytem hos växter. De flesta växtarter är hermafrodita men hos vissa arter uppkommer individer som är hansterila och bara har kvar sin honfunktion. Mitt arbete gick ut på att undersöka hur individer som tappat halva sin reprodukionsframgång ändå kunde vara så framgångsrika att egenskapen fanns kvar i populationen. Hemligheten till att individer som var hansterila klarade att hålla sig kvar i populationen trots att de hade en lägre reproduktionsframgång än hermafroditerna var att egenskapen inte styrdes av gener i kärnans DNA utan i gener som finns i mitokondrien. Mitokondrierna nedärvs bara genom ägg och inte genom spermier och på så sätt påverkades inte egenskapen av att antalet spermier minskade till noll. Egenskapen kunde spridas i populationen genom att de hansterila individernas alla ägg bar på egenskapen. Att vara hansteril är dock negativt för det gener som finns i cellens kärna. Här uppstår en konflikt mellan gener i mitokondrierna och gener i kärnan dvs en konflikt mellan gener inom en och samma cell. Jag koncentrerade mig på att förklara hur den intragenomiska konflikten kunde förklara de temporala och spatial variationerna i könsuttryck inom enskilda populationer. Mina arbeten utfördes på arten gulkämpar och blev en värdefull del i det pussel som vi lägger för att förstå hur könsbestämning hos växter går till. Efter gulkämparna fortsatte jag att jobba en del med pollinationsbiologi men gled sedan över mot sårbarhetsanalyser hos fjällbrud tillsammans med Thomas Nilsson. Fjällbrudsdata som vi samlade in i detta projekt har sedan kommit till användning i ett av de sårbarhetsprojekt som jag jobbar med just nu tillsammans med Kari Lehtilä vid Södertörns högskola. Jag började också att arbete med lokal anpassning hos spåtistel som är ett samarbete med Anna Jakobsson. Det innovativa i våra lokala anpassningsförsök ligger i den statistiska analysmetoden som på ett bättre sätt än i tidigare analyser verkligen analysera den relativa skillnaden mellan olika genotyper på olika växtlokaler.

Efter detta har jag jobbat med ett antal olika spår. Ett är en fortsatt utveckling av sårbarhetsanalyser för växter i samarbete med Kari Lehtilä. Ett andra handlar om kolonisationsmönster hos våtmarksarter i Skåne och på Öland tillsammans med Börje Ekstam från Linneuniversitetet. Ett tredje är en miljövetenskaplig studie där vi undersöker vilka möjligheter olika myndigheter har för att implementera akademisk kunskap i paraktiskt naturvårdsarbete. Denna studie görs tillsammans med Kari Lehtiä och Elfar Loftsson. En stor studie handlar om storskaliga vegetationsmönster. Vi studerar hur landskapets struktur påverkar artutbredningsmönster för växter i fältskiktet i skogar. Detta projekt görs tillsammans med Kari Lehtilä och Tiina Vinter. Under de senaste åren har jag dels jobbat med hormonstörande ämnens effekt på fiskar tillsammans med Inger Porsch-Hällström och hennes doktorander. Jag har utvecklat ett projekt som handlar om landskapets effekt på fästingar och fästingburna sjukdomar ffa TBE, tillsamans med kollegor från Södertörns högskola, Karolinska Sjukhuset och Örebro Universitet. De närmsta åren ska jag jobba med förändringar i tätortsnära jordbruksverksamheter och dess effekter på ekosystemtjänster. Jag är också verksam inom området utbildningsvetenskap och bedriver forskning om betydelsen av utomhusaktiviteter för barns lärande samt utvärdering av pedagogiska verktyg för att överkomma lärarstudenters rädsla för matematik.

Några sidospår inbegriper deltagande i en studie av lokal utbredning av en Väddnätfjärilen på Öland samt en analys av vilka miljöfaktorer som styr utbredningen av liten leverflundra på Öland. Liten leverflundra är en inälvsparasit som ffa. infekterar nötkreatur.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA