Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Jag forskar och undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt huvudsakliga forskningsområde rör mediernas roll i människors vardagsliv, och hur medier - som teknologier, texter, och kulturella normsystem - förhandlas och fogas in i det dagliga livet. Jag är intresserad av smak och makt, etik och moral, och de rutiner och ritualer som omgärdar människors - allt mer automatiserade - liv med medierna idag.

08-608 43 59 086084359

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Stina Bengtsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Forskar f n om mediernas roll i vardagslivet, etik och moraliska dimensioner av digital medieanvändning, medieanvändning, smak och makt. Ger för närvarande kursen Media and Everyday Life på mastersprogrammet Media, Communication and Everyday Life, samt ansvarar för kursen Specialisering i teori och metod på MKV C.

Pågående forskningprojekt:

- New media and civil society in the new mediapolis, 2015-2018 (Östersjöstiftelsen)

- Digital mediemoral, 2014-2017 (Riksbankens Jubileumsfond)

- Habitus och högre utbildning: ett forskningsprojekt om medier, smak och kulturell dissonans, 2012-2015 (Östersjöstiftelsen)

Avslutade forskningsprojekt:

- Virtuell vardag, 2010-2013 (Vetenskapsrådet)

- Den virtuella Östersjöregionen, 2009-2011 (postdokprojekt, CBEES)

- The Don Quixote of Youth Culture: media use and cultural preferences among students in Estonia and Sweden, 2002-2005 (Östersjöstiftelsen)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA