Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Min forskning handlar om hur människor använder och skapar mening genom medier i vardagslivet sett ur bl.a. fenomenologiska, materiella, spatiala och etiska perspektiv.

08-608 43 59 086084359

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Stina Bengtsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar bland annat om mediernas roll i vardagslivet, etiska och moraliska dimensioner av medier, medier och meningsskapande, smak och makt, samt synen på kunskap, lärande och mening i digitala mediekulturer, ur mikroorienterade, etnografiska och ofta fenomenologiska perspektiv. Hon arbetar f n i forskningsprojekten What is News? News perceptions and practices among young adults in times of transition (2019-2023, ÖSS), Meazuring mediatisation (2021-2025, Anderstiftelsen), samt sitter i styrgruppen för forskarskolan Skola, Sport, Skärm: Värdeladdade lärandepraktiker som ges i samarbete med Uppsala universitet och GIH (2022-2026, Vetenskapsrådet).

Bengtsson undervisar på MKV A, MKV C, masterprogrammet Media, Communication and Cultural Analysis, samt på forskarutbildningen.

Mellan 2022-2025 är Stina Bengtsson ordförande för Fakultetsnämnden (dekan), som har övergripande ansvar för kvalitet i utbildning och forskning, för strategiska frågor av vikt för lärosätet, samt för att bevaka forskningsetiska frågor. Hon är även extern ledamot i Fakultetsnämnden för HS-fakulteten vid Karlstad universitet, samt sitter som lärosätesrepresentant inom regeringsuppdraget Plint, som syftar till att skapa en samverkansplattform för internationalisering för alla Sveriges lärosäten.

Bengtsson har varit gästforskare vid London School of Economics and Political Science (2015), University of Calgary (2018) samt vid Helsingfors universitet (2021).

Pågående forskningprojekt:

Skola, Sport, Skärm: Värdeladdade lärandepraktiker (2022-2026, Vetenskapsrådet)

Meazuring mediatisation (2021-2025, Anderstiftelsen)

What is News? News perceptions and practices among young adults in times of transition (2019-2023, ÖSS)

Avslutade forskningsprojekt:

New media and civil society in the new mediapolis, 2015-2018 (Östersjöstiftelsen)

Digital mediemoral, 2014-2017 (Riksbankens Jubileumsfond)

Habitus och högre utbildning: ett forskningsprojekt om medier, smak och kulturell dissonans, 2012-2015 (Östersjöstiftelsen)

Virtuell vardag, 2010-2013 (Vetenskapsrådet)

Den virtuella Östersjöregionen, 2009-2011 (postdokprojekt, CBEES)

The Don Quixote of Youth Culture: media use and cultural preferences among students in Estonia and Sweden, 2002-2005 (Östersjöstiftelsen)

IN ENGLISH

Stina Bengtsson is professor in Media and Communication Studies . She works in the area of media and everyday life, and has for the past 25 years been exploring how people coexist with media from phenomenological, material, spatial and ethical perspectives. In her work she has approached media experiences from a detailed micro perspective, aiming at understanding how the media, as practices, technologies and texts play a fundamental role in everyday life and the construction of a ‘good life’. She is currently involved in a research project that explores the meaning of news from the phenomenological perspective of young adults in varied cultural contexts, a collaboration with Swedish, Estonian and Russian researchers. Another current project explores dimensions of mediatisation of everyday life. Bengtsson is also part of the steering group of the graduate school School, Sports, Screen: Value-Laden Learning Practices (financed by the Swedish Research Council), in collaboration with Uppsala University and the Swedish Sports Academy (GIH).

Throughout her work, Bengtsson employs phenomenological approaches to media and media use, calling for embodied and sensorial dimensions of media technologies as key areas of attention in media research.

Bengtsson teaches on all educational levels, and is currently Dean of Faculty (2022-2025). She has been visiting research fellow at the London School of Economics and Political Science (2015), University of Calgary (2018) and Helsinki University (2021).

 

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA