Sylwia Koziel

Sylwia Koziel

Lektor

08-608 46 51 086084651

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME115

Sylwia Koziel

Fil dr i socialt arbete och lektor

Forskningsområden: Social barnavård, internationellt socialt arbete, barnperspektiv, barns delaktighet, föräldrautbildning.

Handleder gärna inom nämnda forskningsområden och uppsatser med kvalitativa metoder.

Publikationer:

Kommande: Barnperspektiv i praktiken - Socionomers tolkning och realisering av barnperspektiv inom socialtjänsten och frivilliga organisationer.

Kommande: Discourses about Child Perspective and Children’s Participation in German and Swedish Social Work.

Koziel (2019): Barnperspektiv i det sociala arbetet? En analys av diskurser kring barnperspektiv och storstaden i Socialstyrelsens dokument. I: Alinia, M. & Songur, W. (red.) Socialt arbete i storstaden - villkor och praktik. Liber: 161-178.

Koziel, S. (2015) "De tyckte att de var finare". En adressatstudie om föräldrastöd för småbarnsföräldrar i Tyskland. I: Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 4, s. 99–120.

Koziel, S. (2011): Lern- und Bildungsthematiken beim Übergang zur Elternschaft. Ein Beitrag zur sozialpädagogischen AdressatInnenforschung im Kontext von Familienbildung. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor philosophiae (Dr. phil) der Fakultät für Erziehungswissenschaft und Soziologie der Technischen Universität Dortmund.

Koziel, S. (2011): Konfliktfelder und Bildungsthematiken von Familien – Ein Beitrag zur sozialpädagogischen AdressatInnenforschung im Kontext von Familienbildung. In: Arbeitskreis "Jugenhilfe im Wandel" (Hrsg.): Jugendhilfeforschung. Kontroversen – Transformationen – Adressierungen. Wiesbaden: VS Verlag, S. 265-276.

Bergs-Winkels, D., Koziel, S., Buschhorn, C. (2009): „Sure Start" in Münster – Ein Familienbildungsprojekt mit bildungsfernen und wirtschaftlich armen Familien. In: Fröhlich-Gildhoff, K. & Nentwig-Gesemann, I. (Hrsg.): Forschung in der Frühpädagogik II. Materialien zur Frühpädagogik, Band 3, Freiburg: FEL Verlag, S. 197-221.

Koziel, S., Buschhorn, C, Bergs-Winkels, D. (2009): Sure Start Münster – Familienbildung mit neuem Fokus. In: Standpunkt Sozial, Hamburger Forum für Soziale Arbeit und Gesundheit. HAW Hamburg, Fakultät Wirtschaft und Soziales, S.66-69.

Koziel, S. (2007): Krise: Junge Familie. Zur Lebenssituation junger Familien in Bezug auf Beratungs- und Bildungsangebote. In: Beratung Aktuell – Zeitschrift für Theorie und Praxis der Beratung, Heft 2/07, Paderborn: Jungfernmann Verlag, S. 85-100.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.