Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är docent i företagsekonomi, samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation, och Marknad. (EIM). Jag är utnämnd som Excellent lärare.

08-608 44 70 086084470

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429E

Jag är docent i företagsekonomi på Avdelningen för företagsekonomi vid Instititutionen för Samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola. Jag är även programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation och Marknad.

Min forskning är främst inom entreprenörskap och innovation där jag disputerade på avhandlingen Team Entrepreneurship - A Process Analysis of the Venture Team and the Venture Team Roles in relation to the Innovation Process. I avhandlingen utforskar jag hur företag med flera grundare (venture team) formeras, utvecklas och tillslut upplöses i relation till vad som sker i innovationsprocessen i företaget. Tidigare och senare publikationer har även varit inom företagshistoria, t.ex med boken Tetra - historien om dynastin Rausing (1998, reviderad 2021, tillsammans med Peter Andersson). Min forskning har fokuserat på diversiteten i grundarteam och hur olika typer av grundar-konstellationer påverkar hur innovationsprocesser och företagandet utvecklas över tiden. Speciellt är jag intresserad av hur graden av tillit och förtroende samt maktrelationer i grundarteamet påverkar deras förmåga att hantera osäkerhet, risk och mångtydighet (meningskapandet) i uppstartsfasen och i innovationsprocessen.

Även varumärkets roll i i innovationsprocesser i nya företag är del av mitt forskningsintresse och publikationer.

Det som utmärker min forskning inom entreprenörskap är de kollektiva aspekterna kring ledarskapets roll, och dess relationer till interna och externa intressenter, i innovationsprocesser. Samtidigt studeras dynamiska förändringar över längre tidsperioder i en rad olika kontexter, branscher och sektorer. Därmed har frågor kring kontextens roll i studier av entreprenöriella processer blivit mer i fokus.

För tillfället är fokus på företagande och entreprenörskap inom små ö-samhällen i Sverige och i andra länder med bebodda mindre öar. Ambitionen är att stärka svensk ö- och skärgårdsforskning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Detta görs bland annat inom nätverket SNIR (Swedish Network for Island Research)

Jag har även lång erfarenhet att arbeta med samverkansforskning där de senaste uppdragen har varit att tillsammans med skärgårdarnas och öars intresseorganisationer samverkat kring skärgårdsföretagarnas specifika utmaningar och problemställningar samt roll för att utveckla hållbara ö-samhällen

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.