Ulla Manns

Ulla Manns

Professor

Vicerektor

Professor i genusvetenskap. Vice rektor, forskning. Ordförande i styrgruppen för CBEES. Ordförande för biblioteksrådet.

08-608 46 78 086084678

Högskoleledningen

MA917

Jag är professor i genusvetenskap sedan 2010, därtill docent i idéhistoria. Min anställning vid Södertörns högskola började höstterminen 2002 då jag erhöll ett lektorat i genusvetenskap med särskild inriktning mot historia. Innan dess var jag lektor i idéhistoria vid Stockholms universitet, där jag också disputerat. Sedan januari 2017 är jag vicerektor för forskning, ett uppdrag jag innehar på 60%. I uppdraget ingår även att vara styrgruppsordförande för Center for Baltic and East European Studies (CBEES) samt ordförande i Biblioteksrådet. Resten av tiden forskar jag, handleder doktorander samt undervisar.

Mina forskningsintressen är främst riktade mot området vetenskap-samhälle, sociala rörelser och historiografi, historiskt minne och historisk tystnad. Kvinnorörelser i olika tider och på olika platser (inte minst i Norden), sociala rörelser och politiskt motstånd i stort, feministisk teori- och metodutveckling samt universitetet som kunskapsinstitution intresserar mig mycket. Andra intresseområden är akademiskt reflexivt skrivande och högskolepedagogik. Jag har bland annat deltagit i ett forskningsprojekt som arbetade fram en pilotkurs för forskarhandledare. Kursen fokuserade interaktion, assimilering och interkulturella möten i forskarhandledning.

Mina studier av feminism och olika slags kvinnorörelser har framför allt rört det västerländska 1800- och det tidiga 1900-talet. Jag har särskilt fokuserat idéer om frihet, kvinnoemancipation och föreställningar om kön samt hur politiska ideologier och kulturella/religiösa ramar verkar, samverkar och motverkar i tänkande om kön, sexualitet och politisk agens. Under senare år har min forskning allt mer riktats in mot feminismens interna förhållanden, dess sociala rörelserum, normer, feministisk hegemoni (både i termer av teorier, praktiker och handlingsutrymmen) under olika tider. Jag har också allt mer kommit att intressera mig för historikern som studieobjekt, vad vi gör när vi studerar och producerar kunskap om det förflutna. Teoretiskt hämtar jag mycken inspiration från kritisk (feministisk) historia, postkoloniala teorier och queerteori. Tillsammans med en mer traditionell skolning i källkritik och historisk kontextanalys bidrar dessa teoretiska hållningar till en laboration av olika läsarter i syfte att vända och vrida på manifesta och latenta betydelser i historiskt källmaterial. Så kallade mothårsläsningar i kombination med reparativa läsningar av material från det förflutna gör det möjligt att bibehålla en historisk fingertoppskänlighet och samtidigt fånga upp sådant som ligger i undertexten, som inte gick att tala om.

Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter arbetar jag idag med ett projekt om kollektiv identitet och produktionen av kulturellt minne i västerländsk 1800-talsfeminism. Projektet resulterar i en monografi med arbetstiteln: "The Cultural Memory of Nineteenth-Century Feminism: futurity, belonging and space". Där analyseras det feministiska minnesskapandet på kollektiv och västerländsk botten, handlingsutrymmet inom rörelsen, det feministiska sociala rummet, den kollektiva men samtidigt heterogena identiteten, liksom produktionen av historisk kunskap och historiemedvetande. I projektet arbetar jag brett, med såväl skriftligt textmaterial som den minnesproducerande funktionen av bibliotek, arkiv, utställningsmaterial. Sammantaget ses de alla som minnesplatser (lieux de mémoire), skapade av kvinnorörelsen självt inom och mot ett historiskt kulturellt sammanhang som skapar både tidslighet, rumslighet, livsvillkor och identitet. Studien utgör en del av forskningsprogrammet: Time, Memory and Representation: A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness (Riksbankens jubileumsfond 2010-2015), som letts av professor Hans Ruin. Jag var med och skrev programmets ansökan och ingick sedan i programmets styrgrupp. Se vidare http://www.histcon.se/. En rad publikationer har givits ut inom programmet, inte minst antologin Historiens hemvist (3 vol., Makadam förlag 2016) samt Tid, minne, representation: Slutrapport från ett forskningsprogram, M. Huss, U. Manns & H. Ruin (Makadam förlag, 2016) Tillsammans med Patricia Lorenzoni var jag redaktör för volym 2: Etik, politik och historikerns ansvar.

Ett sidoprojekt, i nära anslutning till ovanstående, var sommaren 2014 min medverkan i delar av konstnären Anna Viola Hallbergs verkserie "Typologies of Silence" www.annaviolahallberg.com. Verket rör minnesskapandet kring den idag konsthistoriskt sett helt bortglömde porträttkonstnären Bror Kronstrand som frenetiskt strävade efter att skriva in sig i historien. Såväl ämnesmässigt som metodologiskt är denna typ av samverkan, mellan konstnär och forskare, oerhört stimulerande, både vad gäller minnesforskning, historia och akademiskt skrivande.

Ett nyligen avslutat projekt är "Translating and Constructing Gender Studies in the Nordic Region 1975-2005" som utförts tillsammans med Ulrika Dahl, Södertörns högskola och Marianne Liljeström, Åbo universitet. Projektet fokuserar övergripande hur feministisk kanonbildning och regionala identiteter skapats och förändrats i nordisk kvinno- och genusforskning. Min egen studie rör perioden 1975-1990, en period då det nordiska i hög grad var något förgivet taget inom kvinnoforskningen, såväl till form som innehåll. Boken The Geopolitics of Nordic and Russian Gender Research, 1975-2005 publicerades 2016 (Södertörn Academic Press). Inom projektet har jag bland annat skrivit artiklar om det lesbiska rummet i 1980-talets nordiska kvinnoforskning, det svenska genushistoriska rummet och en längre översikt på svenska om konstruktionen av det nordiska under denna period. Se vidare publikationslistan.


Våren 2018 startas projekt “Controversies in Nordic Gender Research through the lens of politics of belonging: Who counts, what counts”. Studien är en del i ett större samarbete mellan fem nordiska universitet: “Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW): An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach”. Där intresserar jag mig särskilt för hur nordisk genusforskning hanterar och diskuterar frågor som rör genus- och maktförståelser, framför allt utifrån nordisk kolonialitet, minoriteter och strukturell rasism. Se vidare: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/reimagining-norden-in-an-evolving-world

Jag har haft en rad uppdrag under åren på Södertörns högskola. Åren 2004-2008 var jag ämnesansvarig för ämnet genusvetenskap. Åren 2007-2012 var jag vice prefekt på Institutionen för genus, kultur och historia med särskilt ansvar för forskningsfrågor. Jag har byggt upp och ansvarat för genusvetenskapens tvååriga mastersprogram och ansvarade för ämnets ansökan om forskarutbildningstillstånd. I många år medverkade jag i högskolans rekryteringskommitté, först för samhällsvetenskap, därefter för humaniora. Jag har varit med i högskolans kvalitetsråd och i CBEES Council. Jag är idag även en så kallad CBEES Associate.

2007 – 2015 satt jag i Regionala etikprövningsnämnden, sektion 5, som etikprövar icke-medicinska projekt i Stockholmsområdet. Jag har även varit redaktionsmedlem för årskriften Lychnos, jag ingår i den internationella referensgruppen för lambda nordica: tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning samt i redaktionsrådet för Tidskrift för genusvetenskap. 2010-2012 samt 2015-2016 hade genusvetenskap och religionsvetenskap på Södertörns högskola ett formaliserat lärarutbyte med Center for Womens Studies vid University of Jordan, Amman. Detta skedde först inom ramen för Linneaus-Palme-stiftelsen, därefter inom ramen för Erasmus+.

Genusvetenskap på Södertörns högskola ingår som partner i det nordisk/europeiska konsortiet ”InterGender: Research school in interdisciplinary gender studies” med bas vid Tema Genus, Linköpings universitet, www.intergender.net. Jag är ordinarie ledamot i dess styrelse samt ingår i dess executive board.

Under läsåret 2004/2005 var jag Rausing-stipendiat vid Avdelningen för vetenskapshistoria, Uppsala universitet. Hösten 2006 var jag gästlärare vid History Department, Skidmore College, NY inom ramen för STINT-programmet Teaching Excellence. 2010-2012 samt 2015-2016 ingick jag i ett lärarutbyte med Center for Womens Studies, University of Jordan i Amman.

Länk till min webbplats

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA