Student

Lediga jobb

Välkommen att söka anställning vid Södertörns högskola! Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central. Högskolan organiseras utifrån sex institutioner med ansvar för utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik, naturvetenskap, polisiärt arbete samt lärarutbildning. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Läs mer om Södertörns högskola

Läs om att arbeta statligt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryck på plusboxarna längre ner på denna sida för information om hur du söker våra lediga anställningar.

På Södertörns högskola använder vi oss av ett elektroniskt rekryteringsverktyg, där du gör din ansökan. För att söka en utlyst anställning fyller du i ett ansökningsformulär, svarar på eventuella frågor samt bifogar efterfrågade bilagor. Har du problem med din elektroniska ansökan, mejla rekrytering@sh.se.

Sista datum för ansökan
Observera att din ansökan måste vara registrerad senast klockan 23.59 på angiven sista ansökningsdag. För att ansökan ska vara komplett ska dokumenten alltid bifogas innan sista ansökningsdatum.

Frågor om innehållet i den utlysta anställningen
Om du har frågor om den utlysta anställningen eller tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna i den specifika annonsen.

Din ansökan är en offentlig handling
Eftersom vi är en statlig myndighet blir din ansökan och eventuella handlingar
som rör rekryteringsärendet offentliga handlingar och kan komma att lämnas ut
till andra på begäran. Om du har skyddad identitet, kontakta kontaktpersonerna i
annonsen för att få mer information om hur du ska ansöka.

Ett användarkonto ger överblick
Vill du skapa ett användarkonto innan du skickar in din ansökan klickar du på knappen "Logga in eller registrera dig" som finns ovanför listan med lediga jobb. När du har ett konto slipper du fylla i dina personuppgifter varje gång du vill skicka in en ansökan. På kontot får du också överblick över dina ansökningar. Kom ihåg att uppdatera ditt konto, om några uppgifter förändras.

Hur man överklagar ett anställningsbeslut
Enligt Förvaltningslag (2017:900) har du rätt att överklaga ett anställningsbeslut. Ett överklagande av Södertörns högskolas anställningsbeslut ska göras skriftligen. Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), och skickas till Södertörns högskola, Registrator, 141 89 Huddinge, eller skickas via e-post till registrator@sh.se. Överklagandet ska ha kommit in till Södertörns högskola inom tre (3) veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet, vilket anses vara den dag då beslutet anslagits på Södertörns högskolas anslagstavla. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet ska ändras. Beslut om anställning som doktorand kan enligt 12 kap 2 § p.1 Högskoleförordningen inte överklagas.

Mall för ansökan till anställning som professor och tillsvidareanställd lektor gäller även för ansökan om befordran, samt ansökan om att bli antagen som docent. Avsikten med ansökningsmallen är att underlätta för dig som
sökande och för sakkunniga som ska bedöma ansökningshandlingarna.

Mall för ansökan till anställning som professor, tillsvidareanställd lektor, ansökan om befordran, samt ansökan om att bli antagen som docent Pdf, 101.6 kB.

Riktlinjer för antagning av docent Pdf, 104.7 kB.

Anställningsordningen är en sammanställning av regler för anställning av lärare som tillämpas vid Södertörns högskola, dels i fråga om ansökan, behörighet och urval, dels i fråga om hur beslut om anställning fattas och hur beslut om anställning överklagas.

Anställningsordning 2022-02-19 Pdf, 246.7 kB.

Anvisningar anställningsordning 2024-02-01 Pdf, 288 kB.

För anställningsärenden som är påbörjade före 2022-02-19, kontakta HR-avdelningen.

Som anställd på Södertörns högskola har du ett antal förmåner, som
terminalglasögon, friskvårdsbidrag, läkemedelsersättning med mera.

https://medarbetarwebben.sh.se/sidor/min-anstallning/formaner.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HRS4Rlogga_liten

HR Excellence in Research

I november 2019 har Södertörns högskola erkänts av EU-kommissionen för sitt åtagande att upprätthålla goda arbetsvillkor och utveckla ytterligare karriärstöd för forskare genom att följa den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare ('Charter & Code') Länk till annan webbplats..

HRS4R

Södertörns högskola har erkänts av EU-kommissionen för sin personalpolicy för forskare och för det ständiga engagemanget och ansträngningen att främja goda arbetsvillkor och utveckling för forskare vid Södertörns högskola.
Denna certifiering för HR-kompetens är baserad på Södertörns högskolas arbete i processen "Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R)"; ett kvalitetssäkringsverktyg som hjälper arbetsgivare och finansiärer att implementera principerna i den Europeiska stadgan för researchers och Riktlinjer för rekrytering av forskare i deras institutioner.

HRS4R är ett verktyg som hjälper forskningsinstitutioner och finansieringsorganisationer på frivillig basis att följa stadgan och koden genom en intern självbedömning. Det är inte en förutsättning för att delta i EU: s ramprogram för forskning, men erkännandet av högskolan och tilldelningen av logotypen är kopplat till uppfyllelsen av artikel 32 i H2020-kontrakten Länk till annan webbplats., vilket ger skyldigheten att vidta åtgärder för att genomföra den europeiska stadgan och riktlinjer till förmån för alla forskare och deras institutioner.

Bakgrund

Bakgrunden för HRS4R-processen är EURAXESS-strategin och utmärkelsen "HR Excellence in Research" som identifierar institutionerna och organisationerna som leverantörer och anhängare av en stimulerande och gynnsam arbetsmiljö. Europeiska kommissionen inledde 2005 Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare som en del av inrättandet av ett gemensamt europeiskt forskningsområde (ERA) Länk till annan webbplats. för att stödja ett starkt europeiskt forskningsområde och att bidra till forskarnas internationella och tvärsektoriella rörlighet. Initiativet är en del av ansträngningarna för att upprätta ett fungerande och öppet europeiskt forskningsområde under Lissabonprocessen för att skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa.

Stadgan och riktlinjerna innehåller 40 principer Länk till annan webbplats. med rekommendationer om forskarnas och deras arbetsgivares ansvar och skyldigheter i förhållande till fyra huvudområden:

1. Etiska och professionella förhållanden
2. Rekrytering och urval
3. Arbetsvillkor
4. Forskningsträning och karriärutveckling

Principerna anger forskarnas roller, ansvar och rättigheter. De avser att se till att arbetsgivare lyckas generera, överföra, dela och sprida kunskap och utveckla teknik, samt säkerställa karriärutveckling och rörlighet för forskare.

Som en högskola med ett starkt fokus på internationalisering och engagemang i samhället ville Södertörns högskola gå med i "Charter & Code" och visa att vi arbetar aktivt för att skapa attraktiva jobb för forskare nationellt och internationellt.

Nedan hittar du den interna gap-analysen, som beskriver våra nuvarande praxis och identifierar potentiella förbättringsfält i enlighet med de 40 principerna i stadgan och koden. Principerna implementeras i stor utsträckning som praxis, och fakulteten och universitetsadministrationen arbetar redan med de fälten för förbättring som identifierades som en del av den allmänna organisationsutvecklingen och allmänna förbättringar av praktiken inom forskning och HR-politik.

Du kan läsa mer om HRS4R på Euraxess hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Processbeskrivning Pdf, 226.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Gapanalys Pdf, 626.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista Pdf, 326 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan Pdf, 593.7 kB.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-28