Samverkan

ENTER forum har sedan länge en tydlig samverkansprofil mot näringsliv och civilsamhälle. Våra forskare ingår i en rad olika forsknings- och samverkansnätverk med nationella och internationella aktörer i bland annat Tyskland, Polen, England, Österrike och Tanzania.

ENTERs forskare samverkar för närvarande bland annat inom det internationella forskarnätverket EMES och är ”founding partner” i det internationella komparativa projektet ICSEM (båda med fokus på socialt företagande). Inom ramen för detta har forskare vid ENTER forum bedrivit både nationell och internationell samverkan: International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM), Louvain la Neuve, Belgien; COST Action Management Committee: Empowering Next Generation Social Enterprise Scholars, Bryssel, Belgien, samt vid The 9th International Social Innovation Research Conference, Melbourne, Australien.

Forskare vid ENTER forum ingick också under 2017 i projektet Biologiskt kulturarv som värdeskapare och har samverkat, spridit forskningsresultat, utbildat och samforskat tillsammans med SLU och Norskt Institut för Bioekonomi samt Fäbodbrukare i Sverige och Norge. ENTER forum har bidragit med utveckling av verktyg för utveckling av företagsamhet inom fäbodbruket. Projektet har under året genomfört kurstillfällen och workshops. Slutrapport Biologiskt kulturarv 2020 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samverkan i utbildning och forskarutbyte med Moshi Cooperative University i Tanzania har varit knutet under flera år till ENTER forum och detta har fortsatt även under 2017; samverkansprojektet har som ovan beskrivits även utvecklats till ett uttalat forskningssamarbete mellan Moshi Cooperative University och Södertörns högskola under innevarande år.

Södertörns högskola är för närvarande en av parterna i samverkansprojektet Archipelago – strategic partnerships for business development, som initierades 2016 med fokus på affärsutveckling för små och medelstora företag i skärgården i Sverige och Finland (avslutas 2019). Ett särdrag är att även studenter har fått möjlighet att delta med att bidra till att lösa företagsutmaningar. Projektet finansieras av Interreg Central Baltic Programme som är ett av EU:s strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Södertörns högskolas deltagande i projektet genomförs inom ramen för ett samarbete mellan ENTER Forum, Medieteknik och Turismvetenskap på Södertörns högskola.

Ett helt nytt samverkansprojekt är NatureBizz, som syftar till att stötta tillväxt och konkurrenskraft för gröna mikroföretagare i Östersjöregionen och detta genom att identifiera och utveckla viktiga färdigheter och kompetenser för mikroföretagare i de gröna näringarna. NatureBizz startade officiellt i mars 2018 och är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Vidzeme University of Applied Sciences i Riga, University of Tartu, Pärnu College och Satakunta University of Applied Sciences i Pori. Finansiering sker via Central Baltic-programmet.

Företagsdynamik och omvandling utgör en av flera frågor som forskare vid ENTER forum studerar. Ett mångvetenskapligt samarbete mellan Karlstads Universitet, Örebro universitet och Stockholms universitet har nyligen ingåtts (Insolvensrättsligt forum), och forskare vid ENTER forum är medgrundare till den till nämnda samarbete nyligen etablerade tidskriften Insolvensrättslig tidskrift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Denna vänder sig till jurister och ekonomer, både praktiker och forskare, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är ett forum för forskning och debatt för insolvensrättsliga frågor.