Samverkan

Konstvetenskapens fokus på nutidens mångsidiga konstvärld erbjuder möjligheter till många olika typer av samverkan. Genom att samverka med aktörer såväl inom akademin som utanför, och i synnerhet med aktörer från konst- och kulturfältet, möter vi morgondagens kunskapskrav och utbildningsbehov.

Den samverkan som lektorer och forskare i ämnet konstvetenskap bedriver inom akademin sker bland annat genom nätverk och forskningsprojekt, inom och mellan andra vetenskaper, i Sverige och internationellt. Samverkan sker också genom aktiva medlemskap i vetenskapliga akademier eller i styrelser och ledningsgrupper vid till exempel museer och konstnärliga högskolor. Samverkan utanför akademin handlar både om att föra ut forskningen till en bredare publik och om att låta studenterna ta del av de stora nätverk som lärarna har inom konst- och kultursfären i Sverige. Det kan ske genom platsbesök och genom att inbjudna gäster möter studenterna på högskolan. Konstvetenskap samverkar regelbundet med till exempel Statens konstråd, Nationalmuseum och Moderna museet men också med konstnärsdrivna sammanslutningar, enskilda konstnärer eller arkitekter. En annan aspekt av pågående samverkan är att studenterna går kurser med studenter vid konstskolor, KTH eller andra konstvetenskapliga utbildningar över landet. Flera av ämnets forskare sprider sina forskningsrön via till exempel offentliga föreläsningar och populärvetenskapliga publikationer. Dessutom är flera av forskarna aktiva i den pågående samhälls- och kulturdebatten som skribenter och kritiker för dagspress och tidskrifter.