Johanna Johansson

Johanna Johansson

Docent

Lektor

Docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap. Forskar om Sveriges klimatomställning, samverkan, politik och styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

08-608 45 14 086084514

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Jag har disputerat i statsvetenskap vid Umeå universitet och är sedan september 2014 tillsvidareanställd lektor i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Södertörns högskola. Är du student i miljövetenskap möter du mig främst i slutet av dina studier. Jag är även ledamot i Styrgruppen för miljövetenskapliga studier och handleder doktorander i miljövetenskap.

Min forskning har inkluderat ett flertal studier av olika typer av styrmedel, främst aspekter som rör legitimitet, ansvarsutkrävande och effektivitet för att reglera användningen av naturresurser. Idag är mitt främsta forskningsintresse hur olika former för samverkan, dialog och deltagande påverkar hur vi styr, brukar och bevarar skogen som naturresurs. Forskningen kombinerar analyser av hur arenor för samverkan initieras, hur politiskt beslutsfattande motiveras samt hur olika mål och åtgärder för markanvändning omsätts i praktiken. En central aspekt av min forskning är vilka vägar till hållbarhet och en fossilfri framtid som får genomslag i politik och förvaltning. Jag har även ett stort generellt forskningsintresse för krishantering, hållbarhet och naturresursförvaltning på lokal, nationell och internationell nivå.

Min forskning är i stor utsträckning tvärvetenskaplig och bedrivs i nära samarbete med ett flertal kollegor vid andra lärosäten i Sverige och utomlands. Jag är även invald ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. En viktig del av mitt arbete är samverkan och erfarenhetsutbyte mellan forskning, civila samhället, näringsliv och olika former av förvaltning. Jag deltar i olika nationella och internationella konferenser och jag har även varit gästforskare vid Yale School of Forestry and Environmental Studies (Yale School of the Environment), Yale University, USA.

Aktuella publikationer

Johansson, J., 2024. What is at stake and what does it take? Collaborative governance and policy (in)action in the adoption of a National Forest Programme. Scandinavian Political Studies, 1–23.

Bjärstig, T., Johansson, J., Mancheva, I., & Sandström, C. 2024. Collaboration as a policy instrument in public administration: Evidence from forest policy and governance. Environmental Policy and Governance, 1–12.

Löfroth, T., Merinero, S., Johansson, J. et al. 2024. “Land-sparing benefits biodiversity while land-sharing benefits ecosystem services”: Stakeholders’ perspectives on biodiversity conservation strategies in boreal forests. Ambio, 53: 20-33.

Johansson, J., Bjärstig, T., Sandström, C. 2022. Samverkan om skogen förutsätter ledarskap för långsiktig hållbarhetsomställning. I antologin: Johansson, C. (red.). Skogens värden forskares reflektioner. MIUN 2022/1393. Sundsvall: Mittuniversitetet.

Holmgren, S., Giurca, A., Johansson, J. et al. 2022. Whose transformation is this? Unpacking the ‘apparatus of capture’ in Sweden’s bioeconomy. Environmental Innovation and Societal Transitions, 42(2): 44-57.

Pågående och avslutade forskningsprojekt

Vägar till en biobaserad samhällsekonomi: Politik och styrning för hållbart nyttjande av skog. Finansierat av Formas 2021-2025. Huvudsökande/projektledare.

Hållbart nyttjande av skogen under skiftande samhällsparadigmer och ett föränderligt klimat: Informerade beslut baserade på vetenskap och intressentsamverkan (SPARC). Finansierat av Formas 2021-2025, Nationella forskningsprogrammet om klimat. Medsökande, SLU huvudsökande/medelsförvaltare.

Route to Paris: Unlocking climate change mitigation potential of Swedish forests. Finansierat av Formas 2021-2025, Nationella forskningsprogrammet om klimat. Medsökande, SLU huvudsökande/medelsförvaltare.

Lärdomar från coronakrisen: Utveckla och testa en COVID-19-fokuserad inlärningsintervention med fokus på kris, återhämtning och transformation i mindre gynnade stadsområden. Finansierat av Formas 2021-2022. Medsökande, med Romina Rodela och Sofia Lundmark, Södertörns högskola.

En ny skogspolitik på väg: Processen att förhandla och anta ett svenskt nationellt skogsprogram i den växande bioekonomin. Finansierat av Formas 2017-2020. Huvudsökande/projektledare.

Direkta och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier och policy. Finansierat av Formas 2018-2019, Nationella forskningsprogrammet om klimat. Medsökande, SLU huvudsökande/medelsförvaltare.

Skogsbranden i Västmanland: riskhantering, legitimitet och socialt lärande. Finansierat av Formas 2015-2017. Medsökande, Örebro universitet huvudsökande/medelsförvaltare.

Biobränseluttag från skog med bibehållen biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Finansierat av Formas 2016-2017. Medsökande, SLU huvudsökande/medelsförvaltare.

Future Forests - Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk. Finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), Skogforsk, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet (post doc 2014-2016).

Länk till min twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA