Johanna Johansson

Fil dr

Lektor

Fil. dr. statsvetenskap. Lektor i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning. Forskar om bioekonomi, politik & styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

08-608 45 14 086084514

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Jag är fil. dr. i statsvetenskap (Umeå universitet, 2013) och sedan september 2014 anställd som lektor i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Södertörns högskola.

Min forskning inkluderar studier av legitimitet, ansvarsutkrävande och effektivitet hos olika policyverktyg som används för att reglera användningen av naturresurser, såsom marknadsstyrd skogscertifiering och statligt initierade samverkansprocesser. Idag är mitt främsta forskningsintresse olika former för samverkan i det svenska skogspolitiska landskapet. Forskningen kombinerar analyser av hur arenor för samverkan initieras och utövas, hur politiskt beslutsfattande motiveras samt hur olika mål och åtgärder för markanvändning omsätts i praktiken. Jag har även ett stort generellt forskningsintresse för miljöpolitik på lokal, nationell och internationell nivå. Min forskning är i stor utsträckning tvärvetenskaplig och bedrivs i nära samarbete med ett flertal kollegor vid andra lärosäten. En viktig del av mitt arbete är samverkan och erfarenhetsutbyte mellan forskning, myndigheter, näringsliv och civila samhället. Jag deltar regelbundet i olika nationella och internationella konferenser och jag har även varit gästforskare vid Yale School of Forestry and Environmental Studies, Yale University, USA.

Aktuella publikationer

Johansson, J., Bjärstig, T., Sandström, C. 2020. Vägar till effektiva samverkansprocesser – styrning, deltagande och dialog inom skogspolitikens ramar. Future Forests Rapportserie 2020:3. Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Johansson, J., Lidskog, R. 2020. Constructing and justifying risk and accountability after extreme events: public administration and stakeholders’ responses to a wildfire disaster. Journal of Environmental Policy and Planning, 22(3): 353-365.

Johansson, J., Ranius, T. 2019. Biomass outtake and bioenergy development in Sweden: the role of policy and economic presumptions. Scandinavian Journal of Forest Research, 34(8): 771-778.

Sténs, A., Roberge, J-M., Löfmarck, E., Beland-Lindahl, K., Felton, A., Widmark, C., Rist, L., Johansson, J., Nordin, A., Nilsson, U., Laudon, H., Ranius, T. 2019. From ecological knowledge to conservation policy: a case study on green tree retention and continuous cover forestry in Sweden. Biodiversity and Conservation, 28:3547-3574.

Lidskog, R., Johansson, J., Sjödin, D. 2019. Wildfires, responsibility and trust: public understanding of Sweden’s largest wildfire. Scandinavian Journal of Forest Research, 34(4): 319-328.

Johansson, J., Sandström, C., Lundmark, T. 2018. Inspired by structured decision making: a collaborative approach to the governance of multiple forest values. Ecology and Society, 23(4): 16.

Olschewski, R., Sandström, C., Kasymov, U., Johansson, J., Fürst, C., Ring, I. 2018. Policy Forum: Challenges and opportunities in developing new forest governance systems: Insights from the IPBES assessment for Europe and Central Asia. Forest Policy and Economics, 97: 175-179.

Johansson, J., 2018. Collaborative governance for sustainable forestry in the emerging bio-based economy in Europe. Current Opinion in Environmental Sustainability, 32: 9-16.

Pågående och avslutade forskningsprojekt

"En ny skogspolitik på väg: Processen att förhandla och anta ett svenskt nationellt skogsprogram i den växande bioekonomin". Finansierat av Formas 2017-2020 (huvudsökande/projektledare).

"Direkta och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier och policy". Finansierat av Formas, Nationella forskningsprogrammet om klimat, 2018-2019 (medsökande, SLU).

"Skogsbranden i Västmanland: riskhantering, legitimitet och socialt lärande". Finansierat av Formas 2015-2017 (medsökande, Örebro universitet).

"Biobränseluttag från skog med bibehållen biologisk mångfald och ekosystemtjänster". Finansierat av Formas 2016-2017 (medsökande, SLU).

"Future Forests - Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk". Finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), Skogforsk, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet (post doc 2014-2016).

Länk till min twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA