Karin Winroth

Karin Winroth

Docent

Lektor

Min forskning fokuserar frågor kring företagskultur, ledarskap, konsumtionskultur, varumärken, sociala medier och digitalt entreprenörskap.

08-608 45 04 086084504

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME426

Nyckelord: Sociala media, Varumärken, Konsumtions kultur, Digitalt entreprenörskap, Ledarskap

Kulturella studier blir spännande eftersom de speglar den tid vi lever i och de ideal vi formas av. Min forskning fokuserar hur sociala media påverkar oss idag, som individer och som företag. Den digitala sfären har blivit en naturlig del av vår vardag. Hur bygger kunder upp celebritet på sociala media som de senare kan utveckla till internationella företag? Hur kan vi förstå de entreprenöriella processer som sker på nätet när företag byggs? Vad spelar varumärken för roll i individers och företags vardag? Den konsumtionskultur som råder idag formar förutsättningarna för såväl konsumenter, företag som för våra idéer om hållbarhet.

Med bakgrund i kulturella studier av företagskultur och professionella kultur har konstuktion av identitet följt som en röd tråd genom min forskning, såväl vad gäller varumärken, individer som produkter. Det konceptet blir så illustrativt för hur vi ser oss själva och de normer som råder.

Se även hemsida:

Kort beskrivning av projekt:

Brands resonating co-authors: För varumärken och celebritet som skapas på nätet får sociala media avgörande betydelse för såväl märket som för företagande. Studien fokuserar sociala medias möjligheter såväls som svårigheter i kommunikation med följare, kunder, samarbetspartners och omvärld.

Varumärkens betydelse. Varumärken är kulturella, politiska och ideologiska objekt och har kommit att presentera livsstilar, etiska ställningstaganden och rollförebilder i vår tid. Varumärken tillskrivs mening i en process av medförfattare (där fler än bara producenten ingår) och studien fokuserar hur medförfattande av betydelse sker. Projektet fokuserar hur nutidens varumärkes processer tar form och vilken betydelse som den digitala världen spelar för detta.

Financial networks and its formal and informal ties. Projektet fokuserar på de nätverk som formar kontakterna inom finansindustrin. Genom korrespondansanalys vill projektet beskriva de formella och informella kontakterna som finns och vilka förutsättningar dessa ger. Medverkande: Professor Erik Borg, Dr Lars Vigerland båda SH.

Handlingar som skapar finansmarknaden. Projektet fokuserar hur experterna inom aktiehandeln, det vill säga traders, analytiker, mäklare och corporate bankers, arbetar med aktier, och hur de därigenom medverkar till att skapa finansmarknden. Medverkande: Docent Jesper Blomberg, Docent Hans Kjellberg båda HHS.

Undervisning: Varumärken, sociala media, digitalt entreprenörskap, organisationsteori

Nyligen pubclierat och kommande:

Winroth K (2022) Olena Zelenska on the cover of Vouge; Criticized and Praised', Baltic Worlds, December Vol XV: 3-4, 55-58.

Winroth K (2022) OWhat happend to the Russian Fashion Mafia?', Baltic Worlds, December Vol XV: 3-4, 58-60.

Winroth K (2020) Russian Fashionistas and International Politics, Baltic Worlds, August Vol XIII: 2-3, 131-135.

Winroth K (2020) Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer, Stockholm, Ekerlids Förlag.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA