Karin Winroth

Karin Winroth

Docent

Lektor

Konsumtionskultur, varumärken, digitalt entreprenörskap, organisationskultur, ledarskap

08-608 45 04 086084504

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME426

Nyckelord: Konsumtions kultur, branding, digitalt entreprenörskap, företagskultur, ledarskap

En röd tråd i min forskning innefattar bland annat konstruktion av identitet, kulturella uttryck för identitet och hur detta på olika sätt formar handlingar och kommunikation i vardagen. Det kan handla om hur identitet konstrueras inom professionella grupper, men också hur konsumenter utnyttjar varumärken och konsumtionsmönster för att uttrycka sin identitet. Att annat tema som återkommer är organiseringsprocesser, där fokus ligger på hur olika aktörer medverkar med varandra något som ofta sker över organisationsgränser. Ett exempel är hur investmentbankerinas olika experter medverkar till skapa och möjliggöra aktiemarknaden.

Kort beskrivning av projekt:

Varumärkens betydelse. Varumärken är kulturella, politiska och ideologiska objekt och har kommit att presentera livsstilar, etiska ställningstaganden och rollförebilder i vår tid. Varumärken tillskrivs mening i en process av medförfattare (där fler än bara producenten ingår) och studien fokuserar hur medförfattande av betydelse sker. Projektet fokuserar hur nutidens varumärkes processer tar form och vilken betydelse som den digitala världen spelar för detta.

Financial networks and its formal and informal ties. Projektet fokuserar på de nätverk som formar kontakterna inom finansindustrin. Genom korrespondansanalys vill projektet beskriva de formella och informella kontakterna som finns och vilka förutsättningar dessa ger. Medverkande: Professor Erik Borg, Dr Lars Vigerland båda SH.

Handlingar som skapar finansmarknaden. Projektet fokuserar hur experterna inom aktiehandeln, det vill säga traders, analytiker, mäklare och corporate bankers, arbetar med aktier, och hur de därigenom medverkar till att skapa finansmarknden. Medverkande: Docent Jesper Blomberg, Docent Hans Kjellberg båda HHS.

Undervisning: organisationsteori, ledarskap, varumärken, kvalitativ metod, redovisning, marknadsföring och finansiering

Programsamordnare för Ekonomie Kandidatprogrammet

Nyligen pubclierat och kommande:

Winroth K (2020) Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer, Stockholm, Ekerlids Förlag.

Winroth K (2019) Besatta av varumärken. Organisation och Samhälle, nr 2, 50-55.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA