Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är docent i ekonomisk historia och lektor i Företagsekonomi på Institutionen för Samhällsvetenskaper

08-608 41 09 086084109

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429D

Jag är docent i ekonomisk historia och arbetar på Institutionen för Samhällsvetenskaper inom främst Företagsekonomi.

Jag har ständigt och aktivt samarbetat och samarbetar med aktörer från de gröna näringarna, livsmedelsindustrin och restaurang- och upplevelsesektorn.

Jag är ledamot i ett flertal akademier:

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Kålrotsakademin

Surströmmingsakademin

Svenska Dryckesakademin

Forsknings- och utvecklingsprojekt

För närvarande driver jag tre olika forskningsprojekt inom ramen för mina ämnestillhörigheter och kommer från och med 1 januari 2017 att initiera ytterligare ett projekt. Det första projektet handlar om miljösäkerhet (environmental security), ett teorifält som berör sambandet mellan energiutvinning/användning och diverse konflikter. Inom detta projekt genomförs för närvarande en fallstudie i Chile där vattenkraftsutbyggnaden ger upphov till ett stort antal miljöproblem och konflikter (se mina forksningsprojekt). Detta projekt kommer att avslutas i början av 2017.

Projekt nummer två startade under 2016 och drivs tillsammans med SLU och Nibio (Norge) och går under namnet Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare. Projektet kommer att främja en mera hållbar ekonomisk utveckling för företag, i detta fall främst fäbodbrukare och andra verksamheter vars huvudsakliga inkomstkälla bygger på naturvärden, genom att utveckla affärs- och kommunikationsmodeller, samt arbetsmetoder där naturvärden ligger i centrum. För mer information följ gärna vår blogg

Blogg Biologiskt kulturarv som värdeskapare Länk till annan webbplats.

Projektet har bland annat uppmärksammats av norska regeringen som anser att våra resultat kan bidra till att möta några viktiga utmaningar i lands- och glesbygder.

Norska regeringen uppmärksammar projektet Länk till annan webbplats.

Projekt nummer tre initierades 1 oktober 2016 är ett treårigt interregprojekt med syfte att utveckla affärsmodeller för företag i den svenska och finska skärgården. Projektet som heter Archipelago Partnerships for Business Development, är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia i Åbo, Åbo Akademi, Drivhuset Sverige AB och Södertörns högskola.

Från och med 1 januari 2017 kommer också ett nytt forskningsprojekt med finansiering från Östersjöstiftelsen att initieras. Projektet heter A Contemporary Business History of the Dairy Industry – Processes of Entrepreneurship, Strategy and Internationalization in the Baltic Sea Region, 1989-2018. Projektet kommer att studera internationaliseringsprocessen och de strategier som företag inom livsmedelssektorn - med främst mejerikooperativ som sina fall - har utvecklat i länderna kring Östersjön. Av särskilt intresse är hur mejerimarknaderna har förändrats i forna Östeuropaländer kring Östersjön. Projektet är ett samarbete mellan Professor Mikael Lönnborg (proejktledare), FD Marcus Box (Enter Forum, Institutionen för Samhällsvetenskap) samt Paulina Rytkönen.

Huvudsakliga forskningsintressen

Under de senaste åren har jag främst forskat om livsmedelssektorns utveckling på lokal och global nivå, både i historisk och i samtida belysning. De senaste åren har fokus legar på hur man kan främja tillväxt och därmed också landsbygdsutveckling i nya och befintliga företag i Sverige och Europa. Några specifika spår i min forskning är entreprenörskap främst inom småföretag, innovationsprocesser och innovationsspridning, lokala jordbbruks- och livsmedelssystem, geografiska indikationer, mat och turism, naturresurshushållning, regional utveckling, samt branschstudier.

Jag studerar också ekonomiska förändringsprocesser och innovationsprocesser i ett långt perspektiv genom att titta på mejeri- och vinbranschen.

Uppdragsforskning

Gastronomiska regioner

Under 2013 och 2014 genomförde på uppdrag av LRF och Jordbruksverket en undersökning med syfte att ta reda på hur gastronomiska regioner kunde utvecklas i Sverige. Gastronomiska regioner myntades som begrepp av dåvarande Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och syftar på en territoriellt/regionalt baserad utvecklingsmodell där lokala gastronomin utgör kärnan och dragloket i utvecklingsprocesser på lokal och regional nivå. En gastronomisk region är i sin ursprungliga beskrivning ganska lik den franska utvecklingsmodellen där lokalt förankrade kvalitetsbeteckningar, t ex AOC, eller AOP, kombineras med insatser för regional utveckling.

Mitt uppdrag omfattade framtagning av ett förankrat/underifrån förslag för implementering av gastronomiska regioner i Sverige. Under projektet genomfördes därför fokusgrupper, gruppintervjuder och djupintervjuer med nyckelpersoner, livsmedelsproducenter, lantbrukare och representanter för regionala och lokala organisationer och företag i Jämtland, Skåne, Västra Götaland, Västernorrland, Västerbotten, Stockholm, Uppland och Södermanland.

Projektet genomfördes i samarbete med Sören Persson, LRF och Magnus Svensson, Restaurangakademin. Projektet anlitade också FD Madeleine Bonow för en inventering av befintliga mat- och livsmedelsrelaterade organisationer, akademier och andra för ändamålet relevanta sammanslutningar.

Projektets slutrapport finns på följande länk:
http://bibl.sh.se/publikationer/vara_publikationer/Gastronomiska_Regioner/diva2_710745.aspx

Inventering av Matkulturen i Västernorrland

Under 2014 genomförde jag tillsammans med Björn Wahlqvist på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland, Landstinget i Västernorrland, samt Hushållningssällskapet i Västernorrland en inventering av matkulturen i länet. Inventeringen låg till grund för en eventuell utveckling av kulinariska regioner i Västernorrland. Projektets slutrapport finns på följande länk:

http://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/samverkan_slutrapport_pdf/$File/Slutrapport.pdf

Kontakta gärna Paulina Rytkönen, paulina.rytkonen@sh.se för frågor som rör inventeringens innehåll.

Tidigare/avslutade forskningsprojekt där jag var huvudsökande.

Rural development, traditional goods, territories and local production systems in the Swedish countryside, Formas 2007-2036. Projektet syftade till att lära av erfarenheter med användning av skyddade beteckningar (SUB och SGB) i Frankrike, Italien och Spanien, för att främja landsbygdsutveckling i Sverige. Projektet avslutades 30 Juni 2013. Anställda i projektet var Paulina Rytkönen (huvudsökande och projektsamordnare), samt professor Per Wramner, Södertörns högskola (projektomsättning 2,2 miljoner kronor)

Bland getter och kor i Europa – Lokala produktionssystem av mervärdesostar i Europa – En komparation Project VR 2008-2005. Projektet studerade hur skyddade beteckningar och andra varumärken kan användas för att främja tillväxt i befintliga och nya företag på landsbygden. Gårdsmejerier utgjorde projektets huvudsakliga empiriska underlag och fallstudier genomfördes i Österrike, Kantabrien (Spanien), samt Sverige. Projektet avslutades under mars 2014. Anställda i projektet var Paulina Rytkönen (projektsamordnare och huvudsökande) samt professor Karl Gratzer Södertörns högskola. (projektets totalomsättning 3,6 miljoner kronor).

Wrångebäck Sweden – en fallstudie för att samla know-how och stärka konkurrenskraften för producenter av traditionell ost, KK-Stiftelsen 2009-0225. Projektet spred kunskap om hur man kan använda skyddade ursprungsbeteckningar för att skapa ekonomiskt värde i företag på landsbygden, samt tog fram en manual för att ansöka om SUB och SGB, samt en manual för vad som krävs för att framgångsrikt uppnå de policymål som SUB och SGB (som policyverktyg) omfattas av. Detta samverkansprojekt genomfördes i samarbete med Almnäs Bruk AB (en svensk gårdsmejeri och mjölkgård), Hushållningssällskapet och Isili AB (ett konsultföretag). Projektet avslutades under februari 2012. Projektets omsättning uppgick till 2,2 miljoner kronor.


Farmers and corporations, Global commodity chains, clustering and local systems of provisioning in Peruvian livestock, Planeringsanslag från SAREC/SIDA, 75000 kronor. Ett kortare fältarbete genomfördes inom ramen för detta anslag under 2007. Syftet med projektet var att skriva en forskningsansökan om utmaningar och villkor för mejerijordbruk i det peruanska höglandet (Cajamarca och Bambamarca). Medsökande i projektet vad FD Örjan Bartholdson, Sveriges lantbruksuniversitet.

Tidigare forskningsprojekt med andra huvudsökanden


From national champions to global leaders - a study of the globalization of the dairy sector in Denmark, France, Chile, New Zealand and Uruguay. Vetenskapsrådet, projektnummer 2005-2092. Projektet studerade effekterna av mejerisektorns globalisering. Min del I projektet fokuserade på dylika effecter I Västra hemisfären. Jag arbetade 50% med detta under 1,5 år. Projektledare och huvudsökande var professor Ulf Jonsson 08-164288. Övriga projektmedlemmar var Lena Molin och Carin Israelsson, båda var då aktiva vid Ekonomisk historiska institutionen vid Stockholms Universitet.


Projekt med finansiering från Formas, projektnummer 2006-2246 Sojakedjan I globaliseringen av livsmedelssystemet: utmaningar för ett hållbart livsmedelssystem. Projektet handlade om sojasektorns expansion i Latinamerika med speciellt fokus på Uruguay. Den egna delen (25% under 1,5 år) fokuserade på trade-offs mellan sojasektorn och mejerisektorn. Projektsamordnare och huvudsökande Professor Ulf Jonsson, Stockholms Universitet, 08-164288. I detta project var jag också administrativt stöd åt projektet.

SAREC (Swedish Development Agengy’s Research Council). The transformation of Chilean Agriculture 1950-2000.
Mitt doktorandprojekt erhöll 100% finansiering under 4 års tid för att studera omvandlingen av det chilenska jordbruket I ett samtidshistoriskt perspektiv. Huvudfokuset var innovationsprocesser och innovationsspridning som bakomliggande orsak till jordbrukets modernisering. Projektet resulterade i doktorsavhandlingen “Fruits of Capitalism – Modernization of Chilean Agriculture 1950-2000”, Almqvist & Wiksell International, 2004.

Stipendier


2009- års stora vin-och sprithistoriska stipendiet (75000) av Stiftelsen Vin&Sprit. Stipendiet utdelades som stöd för vin vinhistoriska forskning.

EU-projekt


New Rural Enterprises and Agrarian Development, a contribution to the development of management capacities, ALFA- II0439-A. Projektet avslutades 2007.


Projektet utvecklade metoder för att jämföra produktionssystem inom mejerijordbruket I Frankrike, Spanien, Italien, Sverige, Costa rica, Chile, Kuba, Brasilien och Uruguay. Projektet pågick mellan maj 2005 och maj 2007.

Länk till min blogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA