Dela

Facebook Mail Twitter

SöderS släpper rapport om studenternas arbetsmiljö vid Södertörns högskola

SöderS är Södertörns högskolas studentkår som kontinuerligt arbetar med att bevaka studenternas intressen och driva frågor i syfte att förbättra studiesituationen på högskolan. Som en del av detta arbete genomfördes en enkätundersökning våren 2023. Resultatet av denna undersökning presenteras i rapporten Tentamen, tillgänglighet & trakasserier. Det framkommer att mycket är bra men att det finns utrymme för förbättring inom olika områden.

Person som ligger på rygg ute i solen och läser en bok.

Studenters arbetsmiljö utgörs av de fysiska och psykosociala förhållanden som har betydelse för hur de mår och fungerar i sin studiesituation. Arbetsmiljön kan påverka alltifrån trivsel, studiemotivation och prestationsförmåga till studenternas fysiska och psykiska hälsa. Genom att undersöka studenternas arbetsmiljö kan SöderS och högskolan få en bredare förståelse för studenternas arbetsmiljö och hur olika aspekter påverkar deras välmående.

Enkäten

Enkäten, som ligger till grund för rapporten, undersöker utvalda studierelaterade aspekter och tillgängligheten till olika resurser, samt hur dessa påverkar studenternas arbetsmiljö och mående under studietiden.

Enkäten bestod av totalt 31 frågor, inklusive 5 följdfrågor och 3 frågor med öppna svar. Av de 8 633 studenter vid högskolan som fick enkäten var det 1068 som besvarade enkäten. Därför är resultaten som presenteras i rapporten inte representativa för hela studentpopulationen på Södertörns högskola, men kan ge en indikation om vilka eventuella styrkor och svagheter i studenters arbetsmiljö som finns och som bör undersökas vidare.

Följande områden tas upp i enkäten:

  1. Förläggning av salstentamen på dagtid (vardagar mellan kl. 08.00-18.00)
  2. Ändringar i det preliminära schemat
  3. Genomgång av kursplan och kursupplägg i början av varje kurs
  4. Tillgänglighet till grupprum och studieplatser på campus
  5. Tillgänglighet till stödresurser och vägledning
  6. Lärares hantering av studenternas synpunkter och frågor
  7. Struktur för indelning och arbetssätt inom gruppen vid grupparbeten
  8. Studiewebben Canvas och tillgänglighet till kursinformation

Det framkommer i enkäten att lärares hantering av synpunkter och frågor samt tillgänglighet till kursinformation är särskilt viktiga för respondenternas välmående under studietiden.

Hantering av synpunkter, kursinformation och rutiner vid grupparbeten är exempel på områden med förbättringspotential

Resultaten av enkäten visar att samtliga områden bedöms som betydelsefulla för både arbetsmiljön och studenternas hälsa. Dessutom framgår det av resultatet att det finns utrymme för förbättring.

27,2 % av respondenterna har angett att de studerar samtidigt som de har omsorgsansvar för ett eller flera barn. Resultatet visar att en förbättrad process för schemaförändringar med kort varsel, förläggning av salstentamen på dagtid och ökad tillgänglighet till hybridundervisning kan underlätta för studenter som kombinerar studier med föräldraskap.

Hela 91 % av respondenterna har uppgett att det är viktigt eller mycket viktigt för välmåendet under studietiden att synpunkter och frågor som rör utbildningen tas emot och hanteras väl. Nästan 34 % av samtliga respondenter har uppgett att synpunkter och frågor som rör utbildningen ofta eller alltid tas emot och hanteras väl av ansvariga lärare. Cirka 42 % av respondenterna har svarat att det delvis stämmer medan nästan 12 % har svarat att det sällan eller aldrig förekommer.

Sett till detta resultat finns det ett behov av att se över hur synpunkter tas emot och hanteras överlag av högskolan. Detta för att hanteringen av studierelaterade frågor och synpunkter ska kunna synliggöras och förbättras.

Kursinformation ska alltid finnas tillgänglig på studiewebben. Drygt 72 % av respondenterna har uppgett att det ofta eller alltid finns tillgänglig information om kursens examinerande moment och tillhörande betygskriterier. Nästan 23 % har uppgett att det delvis stämmer medan resterande respondenter antingen har uppgett att det inte stämmer eller att de inte vet. Därmed finns förbättringspotential för informationen på studiewebben, då korrekt information är fundamentalt för en trivsam och god studiemiljö.

Resultatet visar även att det behövs en tydligare struktur för gruppindelning och arbetssätt vid grupparbete. SöderS rekommenderar att högskolan undersöker möjligheten att introducera vägledande arbetsformer för grupparbeten, där studenterna får lära sig att nyttja varandras styrkor inom gruppen samt utveckla sin samarbetsförmåga. En annan slutsats från rapporten är att det finns ett behov av att nå ut till fler studenter med vilka stödfunktioner som högskolan erbjuder.

15% av respondenterna har uppgett att de blivit trakasserade, sexuellt trakasserade, missgynnade respektive illa bemötta i samband med sina studier på Södertörns högskola. Vidare studier behövs för att kartlägga i vilka situationer och på vilka grunder studenter löper störst risk för trakasserier och diskriminering. Genom att fortsätta arbeta med aktiva åtgärder för att minska studenternas utsatthet tror SöderS att arbetsmiljön kan bli tryggare och bidra till ökat välmående för både studenter och personal på högskolan.

Resultaten tas vidare

Studentavdelningen på högskolan är den avdelning som har i uppdrag att ge stöd och service till studenter före, under och efter studierna.

- Vi har noggrant gått igenom enkäten och resultaten av den, säger Ida Söderberg Tah, avdelningschef för Studentavdelningen. Nu måste vi diskutera hur vi på ett strategiskt sätt arbetar vidare inom de olika områden som rapporten har identifierat som förbättringsområden. Studenternas arbetsmiljö är en viktig faktor för att ge studenterna goda förutsättningar att klara av sina studier och för att de ska kunna må bra under studietiden.

Läs hela rapporten

Läs den fullständiga rapporten på Studentkårens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-30