Kurser och workshops

Enheten för högskolepedagogisk utveckling erbjuder en mängd olika utbildningstillfällen: kurser, workshops och andra arrangemang. Välj och anmäl dig redan idag!

Klicka på de gula boxarna för att få mer information. Längst ner hittar du information om platser, poäng och priser för externa deltagare.

Anmäl dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gärna till HPU:s nyhetsbrev.

Kurser våren 2024

 • Baskurs i högskolepedagogik (sv)
 • General Course in Teaching and Learning in Higher Education (Baskursen in English)
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogik
 • Att skriva fram sina pedagogiska meriter
 • Teaching and Learning in the International Classroom
 • Auskultation för kollegial utveckling
 • Högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt för arbetslag

Störande av undervisning, pedagogiska luncher

Under två luncher diskuterar vi vad lärare kan och bör göra om undervisningssammanhanget plötsligt sätts i gungning; om det hettar till mellan studenter i en grupp, om en student skriver sexistiska kommentarer i en öppen inlämning på Canvas, eller om en student plötsligt blir aggressiv mot dig eller andra studenter. Med utgångspunkt i ett par exempel resonerar vi om riskbedömning, lärarens handlingsutrymme med hänsyn till juridiska perspektiv och vilka pedagogiska beslut som måste fattas.

Lunch 2: 20 mars kl. 12.00–13.30 i MC538. Teman: Examination, säkerhet och hantering av klagomål. Eva-Carolina Säfvelin (Studentavdelningen) är inbjuden expert. Anmäl dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi bjuder på en enklare lunch! Anmälan dig senast 10 mars.

Distansutbildning i praktiken, workshop 11 mars

Södertörns högskola har ett växande utbud av distanskurser. Formatet har många fördelar, som att kunna nå nya studentgrupper och erbjuda smalare kurser. Men det innebär också vissa utmaningar, som att skapa engagemang, interaktion och återkoppling, hantera tekniska problem, och balansera arbete och privatliv. Att använda samma upplägg på en distanskurs som på en campuskurs fungerar sällan bra, men hur ska man göra då?

I den här workshopen kommer vi att ta upp konkreta exempel på hur man kan designa undervisning på distans och reflektera över distansformatets möjligheter och utmaningar med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter och intressen. Inför workshopen får du möjlighet att titta på en kort inspelad film om distansundervisning och i förväg skicka in frågor som du vill diskutera på den fysiska träffen. Workshopen leds av Per Sandén, docent och pedagogisk utvecklare på Linköpings universitet med lång erfarenhet av att planera och utveckla undervisning på distans.

När:11 mars, kl. 10-12

Var: UB785

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Har det gnisslat lite, eller rent utav gått åt helvete? Lunchsamtal om pedagogiska misslyckanden, 27 mars

De flesta av oss har någon gång varit missnöjda med undervisningen eller åtminstone tänkt att det kunde blivit bättre. Kanske minns vi ett riktigt haveri. När det inte funkar kan det bero på många saker, bland annat på hur vi organiserat undervisning som lärarlag eller som enskild lärare. På lunchen kommer vi att ta utgångspunkt i deltagarnas incidenter och se vad vi kan utvinna för erfarenheter och lärande ur dessa (förmodligen också både igenkänning och fniss). Samtalet leds av Maria Wolrath Söderberg. Anmälan via webben för lunchsmörgås!

När: 27 mars kl. 12-13.30

Var: PA239

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Obs! Lunchen gavs även HT23, men ges igen på grund av stort intresse.

 

Obligatoriskt för att få ansöka om pedagogisk meritering är att ha deltagit i en ansökningsworkshop vid högskolepedagogiska enheten. Om du gått workshoppen tidigare eller deltagit i kursen Att skriva fram sina pedagogiska meriter räknas detta som likvärdigt.

Workshoppen inleds med information om ansökningsprocessen från meriteringskommitténs ordförande Lena Roos. Även om du varit med på en workshop tidigare år eller gått kursen Att skriva fram sina pedagogiska meriter är du välkommen till detta informationstillfälle för att få veta mer om ansökningsprocessen.

När:
23 jan (inför ansökan 25/3) kl 14-16 i PA239. Anmäl dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
3 september (inför ansökan 28/10) kl. 14-16 i PA239. Anmäl dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du få tillfälle att reflektera över och utveckla din egen undervisning tillsammans med dina kollegor? Den här kursen bygger på att kollegor auskulterar på varandras undervisningstillfällen, ger varandra feedback och utvecklas tillsammans. När minst tre lärare anmält sig startar vi en grupp som blir varandras kritiska vänner. HPU samlar gruppen till en förberedande workshop. Deltagarna auskulterar på varandras undervisning, lär sig av varandra och utvecklar sin undervisning. (Det kan ske på distans eller på campus om situationen så tillåter.) Efter vägen beskriver man och reflekterar över sina erfarenheter. Kursen avslutas med ännu en träff där man sammanfattar sina insikter. Man kan anmäla sig individuellt och paras då ihop med andra, men vi välkomnar också arbetslag att anmäla sig tillsammans och bilda egna grupper. Tider bestäms av deltagarna tillsammans. Kursen motsvarar 2,5 hp.

Mejla Hedda Söderlundh om det låter intressant! hedda.soderlundh@sh.se

I kursens fokus står frågan om med vilken expertis handledaren bidrar till den handleddas arbete. Hur förhåller sig handledarens pedagogik, ämneskunnande och vetenskapliga kompetens till specifik handledarkompetens? Med andra ord: Hur bidrar handledningen till bättre självständiga arbeten och vad krävs av handledaren?

Kursens syfte är att utifrån litteratur, deltagarnas erfarenheter och fallstudier identifiera handledningens problem och möjligheter. Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig reflektion av någon av handledningens aspekter. Därutöver ska kursdeltagarna antingen auskultera vid två handledningstillfällen samt redovisa detta i en reflekterande rapport eller skiva ett konferenspaper/en artikel. Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Målen för kursen är att kursdeltagarna:

 • utvecklar sin kunskap om och förmåga i att handleda studenters självständiga arbeten med särskilt fokus på forskningsfrågan
 • utvecklar sin förståelse för med vilken expertis de bidrar med till den handleddas uppsatsarbete
 • reflekterar över hur relationen mellan handledare och student skiljer sig åt i förhållande till andra undervisningssituationer
 • utvecklar metoder för hur handledning av hög kvalitet kan genomföras inom den tid som finns till förfogande

Kursen innehåller:

 • det självständiga arbetets olika syften
 • handledningsmodeller
 • vissa regelfrågor
 • studenters perspektiv på handledning
 • handledning på handledning, alltså i mindre grupper presenterar och diskuterar kursdeltagarna kniviga fall hämtade från den egna handledningserfarenheten
 • examination och bedömning av självständiga arbeten

Schema:

Ons 15/11 kl 13-16.
Ons 6/12 kl 13-16.
Ons 7/2 kl 13-16.
Ons 6/3 kl 13-16.
Internat mån-tis 8-9/4 (för att undvika påsklovet veckan innan
Ons 8/5 kl 13-16.

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kursen syftar till att stödja dokumentation av pedagogisk meritering, men ska också ses som ett sätt att utveckla den egna undervisningen och rollen som lärare. Kursen fokuserar huvudsakligen på självreflekterande texter av det slag som brukar ingå i pedagogiska meritportföljer eller liknande sammanhang där pedagogisk skicklighet ska redovisas. Även skrivande i syfte att beforska sin egen undervisningspraktik, kollegial respons (kritisk vän) samt ett auskultationstillfälle ingår.

Förkunskaper:

Baskurs i högskolepedagogik, men vi rekommenderar minst 15 poäng i högskolepedagogik som är ett krav för att ansöka om pedagogisk meritering.

Kursen motsvarar 2,5 hp.

Schema:

21 feb - Workshop 9-12 i PA239, därefter gemensam lunch samt 13- 16.30 eget arbete i gemensam lokal MA786.
7 mars - Workshop 9-12 i PA239. Eget arbete 13-16 men i gemensam lokal, MA786.
11 april - Föreläsning 10-12 i PA239, eget arbete därefter, enskilt.
15 maj - Eget arbete 9-12 (utan lokal) . Seminarium 14-16 i MC546.
3 juni - Gemensam skrivdag, men utan lärare.
30 augusti - Seminarium 11-13 i PA239 inklusive gemensam lunch samt 13-15 eget arbete.

OBS! Heldagar men med egen skrivtid avsatt.

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats. (VT24)

Baskursen vänder sig till undervisande forskare, lärare, doktorander och administratörer med relativt begränsad undervisningserfarenhet eller med längre erfarenhet men med önskan att tydligare förankra sin praktik i högskolepedagogisk metodologi. Det primära syftet är att utrusta deltagaren med handlings- och reflektionsverktyg som kan bistå dem i utformningen av undervisning. I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem eller med andra autentiska situationer. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Några exempel på teman som kan ingå är: pedagogik för kritiskt tänkande, studentaktiva arbetsformer, varierad examination, föreläsningsretorik, seminariedidaktik, responsgivning, digitala medier och tekniskt stöd samt konstruktiv länkning. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna och en skriftlig portfölj.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

Schema:
.

Sem 1 den 7 feb. Introduktion (SL & TL) kl 13-16
Sem 2 den 14 feb. Konstruktiv länkning (SL & TL) kl-13-16
Sem 3 den 21 feb. Digitalt pedagogiskt arbete på Zoom (SL & TL) kl 13-16
Sem 4 den 6 mars. Föreläsningens retorik (HE & MWS) kl 9-12
Sem 5 den 13 mars Studentaktiva arbetsformer (SL & TL). kl 13-16
Sem 6 den 20 mars. Studenters skrivande (KS). kl 9-12
Sem 7 den 10 april. Rättssäker examination och disciplinärenden (ECS). kl 9-12
Sem 8 den 17 april. Normkritik (KM). kl 9-12
Sem 9 den 15 maj. Bedömning som redskap. Avslutning. ((SL & TL). kl 13-16

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats. (VT24, svenska)

Lärare på kursen är Hélène Edberg och gäster.


Fortsättningskursen i högskolepedagogik vänder sig till lärare, doktorander och administratörer som, oavsett undervisningserfarenhet, behöver vidga sin grundläggande pedagogiska utbildning.

Syftet är att stärka deltagarens reflekterande hållning till högskolepedagogiska teorier och praktiker genom att fördjupa och bredda perspektiven från baskursen del I. Kursen ger dessutom grundläggande pedagogisk kompetens i enlighet med kriterier som fastslagits i Södertörns högskolas anställningsordning, baserade på SUHF:s rekommendationer. I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem eller med andra autentiska situationer. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

Preliminärt schema:

Seminarium 1: Torsdag 11 april 13-16 PA238 Den reflekterande praktikern Hélène Edberg
Seminarium 2: Torsdag 18 april 13-16 PA238 Om bildning Anders Burman
Seminarium 3: Torsdag 16 maj 13-16 PA238 Om studenten som partner Maria Wolrath Söderbergh
Seminarium 4: Torsdag 30 maj 13-16 PA238 Om uppsatshandledning Maria Zackariasson
Seminarium 5: Torsdag 12 sept 13-16 Om hållbarhet Maria Wolrath
Seminarium 6: Torsdag 19 sept 13-16 Om mångfald Anna Ambrose & Therese Lind
Seminarium 7: Torsdag 3 okt 13-16 Om textrespons Hélène Edberg & Kajsa Sköldvall
Seminarium 8: Torsdag 10 okt 13-16 Mer om hållbarhet Hélène Edberg
Seminarium 9: Torsdag 24 okt 13-16 Mer om kritisk reflektion Anna Malmbjer

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats. (VT24)

 

Kontakt: 
helene.edberg@sh.se
hp@sh.se

The General Course in Teaching and Learning in Higher Education is intended for PhD students, teachers and administrators with relatively limited teaching experience.

The primary purpose is to equip participants with dynamic action and reflection tools which can be useful in the design of teaching. Where possible, we assume the participants' experiences and working in workshop form with real situations from their own field and current problems. We pick perspectives and "thinking tools" from different theories and proven experience. Some examples of topics that can be included are: Education  for critical thinking, student active working, varied examination, lecture rhetoric, seminar didactics, how to give  feedback, digital media and technical support as well as constructive alignment. The course is assessed  through active participation in the seminars and a writing portfolio.

Teacher of the course is Hélène Edberg with guests.

Preliminary timetable:

Seminar 1: Tuesday 6th Feb 13-16 PA238 Introduction Hélène Edberg (HE)
Seminar 2: Tuesday 13th Feb 13-16 PA238 Constructive Alignment, (HE)
Seminar 3: Tuesday 20th Feb 13-16 Digital resources Anna Nilsson, Victoria Naverfeldt on Zoom.
Seminar 4: Tuesday 5th March 13-16 PA238 Small groups HE
Seminar 5: Tuesday 12th March. 9-12 Rhetoric group 1 PA238 HE, 13-16 group 2 PC249 Maria Wolrath Söderberg
Seminar 6: Tuesday 19th March 13-16 PA238 Academic Writing Elisabeth Drion
Seminar 7: Tuesday 23d April. 13-16 PA238 Critical Pedagogy Katarina Mattsson
Seminar 8: Tuesday 7th May 13-16 PA238 Legal rights Peter Armstrong Wedborn
Seminar 9: Tuesday 14th May. 13-16 PA238 Assessment HE

Sign up here! Länk till annan webbplats. (spring 2024, english)


Kursen vänder sig till såväl nya som erfarna doktorandhandledare. Kursens syfte är att bredda och fördjupa deltagarnas kunskap om forskarutbildning samt öka deras kompetens som handledare. Kursen bygger på kollegial samverkan och erfarenhetsutbyte där deltagarna lär av varandra och sina olika ämnesmässiga erfarenheter.

Utifrån litteratur diskuteras skilda aspekter av forskarutbildning och doktorandhandledning. Kursen svarar mot högskoleförordningens krav på att en handledare ska ha genomgått erforderlig utbildning. För tillträde till kursen krävs doktorsexamen.

Lärare på kursen är Marta Edling med gäster.

Schema:

2023
17 november 9-12
1 december 9-12
15 december 9-12
2024
2 februari 9-12
9 februari 9-14.30
22-23 februari internat 9-16 båda dagarna

Kursen examineras genom deltagande i seminarier och internat, muntlig redovisning av auskultation samt genomförande av skrivuppgifter enligt anvisningar. För godkänt krävs aktiv och förberedd medverkan samt fullgjorda inlämningsuppgifter.

Kursen är fullsatt. Startar igen HT24.


Forskning visar tydliga kopplingar mellan pedagogisk kvalitet och att lärarkollegiet arbetar tillsammans och gemensamt diskuterar, reflekterar och utvecklar sin undervisning. Det här är något de flesta lärarkollegier gör i olika utsträckning, men vi vet att det kan göra skillnad att göra det mer systematiskt. På Högskolepedagogiken vill vi befordra att det sker och i detsamma möjliggöra att sådant arbete blir till en erfarenhet som kan räknas in i pedagogisk meritering. Därför erbjuder vi våra medarbetare att forma en kurs kring ett gemensamt utvecklingsarbete. Ett arbetslag (för en delkurs, en termin eller ett program) kan samlas kring ett problem eller tema som man vill arbeta med. Högskolepedagogiken bidrar med en handledare. Tillsammans formar vi en kurs och bestämmer hur examinationen ska se ut utifrån de ramar som kursmålen ger.

Kursen motsvarar 2,5hp.

Lärandemål:

 • Designa ett pedagogiskt utvecklingsprojekt utifrån aktuell högskolepedagogisk litteratur och teoribildning
 • Argumentera för projektets relevans med utgångspunkt i den egna praktiken och i relation till högskolepedagogisk litteratur och teoribildning
 • Använda modellen kritiskt vänarbete för att genomföra pedagogiskt utvecklingsarbete.

Maila hedda.soderlundh@sh.se om ditt arbetslag vill göra en sådan kurs.

Pedagogiskt ledarskap för ämnes- och programsamordnare

Kursen syftar till att konkretisera samordnarens pedagogiska uppdrag och ger deltagarna verktyg att leda ämnets eller programmets pedagogiska utveckling. Kursen bygger på högskolepedagogisk litteratur om goda undervisningsmiljöer, erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och reflexion över temat akademiskt lärarskap på Södertörns högskola. Under kursen skriver deltagarna en vision och handlingsplan för ämnets eller programmets fortsatta pedagogiska utveckling. Kursen motsvarar 3hp.

Förkunskaper

Baskurs i högskolepedagogik 7,5 poäng

Datum:
10/10 kl.13-16
24/10 kl.13-16
14/11 kl.13-16
28/11 kl.13-16

Deltagare

Kursen har plats för 10 deltagare. Förtur ges till personer som har uppdrag som program- eller ämnessamordnare den aktuella terminen.

Kursen är full HT23!

Lärare på kursen

Sofia Lundmark (programsamordnare på ämnet medieteknik) och Hedda Söderlundh (tidigare ämnessamordnare för ämnet svenska och föreståndare för högskolepedagogiken)

Would you like to learn more about teaching in English and/or teaching in international settings? This spring, Södertörn University is offering a continuous professional development course, "Teaching and Learning in the International Classroom", for staff members who teach or plan to teach in English and/or in an international setting. There is presently an opening for ten lecturers to get 30 hours (7,5 lt) of course participation financed by the Advisory Board for Internationalisation, Internationaliseringsrådet. For more information, please email international@sh.se

The course addresses specific conditions that characterize the international classroom in terms of learning activities and examination procedures. It aims to make internationalization a rewarding and enriching experience for both international and domestic student groups. The course also provides ample opportunities to practice English and learn useful rhetorical tools for improved presentation techniques.

The course comprises a preparatory introduction, a two-day workshop, and a final campus-based seminar. Additionally, participants will design a pedagogical project that can be implemented in their own teaching practice.

The examination for this course requires mandatory active participation and submission of an examination paper, which should consist of the design of an educational project. Successful completion of the course corresponds to 3 credits.

Dates:

10/4: 09-16
24/4: 09-12
6/5: 13-15
27/5: 13-16

There will be one additional date.

Sign up here! Länk till annan webbplats. (Spring 2024)

 


Bra att veta om priser, platser och poäng

Först till kvarn

Alla kurser har ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller utom på projektkursen där särskilda bedömningsgrunder gäller. Anmäl dig till kurserna senast två veckor innan kursstart (annan deadline kan gälla kurser som ges på andra lärosäten). Kurser och workshoppar är avgiftsfria för medarbetare på Södertörns högskola. Intresserade från andra lärosäten kan köpa platser.

Regler kring bokning och avbokning för interna deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformuläret som finns för respektive kurs här på hemsidan. Om du får förhinder, avanmäl senast en vecka före kursstart till Emil Sunnerfjell eller Maria Wolrath Söderberg. Kurserna är avgiftsfria för interna deltagare, men om platsen förblir outnyttjad så debiteras institutionen eller avdelningen. Debiteringen är 2000 kr för outnyttjad plats motsvarande en kurs på 5 högskolepoäng eller mer. För outnyttjad halvdagsworkshop debiteras 400:-.
Platsen kan överlåtas till någon annan inom institutionen.

Regler kring bokning och avbokning för externa deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformulären som finns för respektive kurs här på hemsidan. Platserna kan avbokas utan kostnad fram till en månad före kursstart. Därefter debiteras halva avgiften fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras hela avgiften. Avboka genom att mejla hp@sh.se. Vid anmälan anges fakturanummer samt eventuell referens. Beloppet faktureras + moms.

Priser:
Baskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 15 000 kr + moms
Fortsättningskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 15 000 kr + moms
Handledning av forskarstuderande 7,5 p, 25 000 kr + moms
Att handleda självständiga arbeten 7,5 p, 20 000 kr + moms
Kritiskt tänkande och kritikalitet 3 p , 7 000 kr + moms
Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv 3p, 7 000kr + moms
Teaching and Learning in an International Classroom 3p, 7 000kr +moms.

Enstaka workshoppar är gratis att delta i för ett begränsat antal deltagare per lärosäte. Outnyttjad plats debiteras däremot med 400:-.

Inga poäng i Ladok

De poäng som anges ovan rapporteras inte i Ladok. Det gäller samtliga deltagare, interna och externa. Enligt praxis inom svensk högskolepedagogik får deltagaren ett kursintygintyg där det anges hur många högskolepoäng kursen motsvarar. En kursveckas heltidsarbete motsvarar ca 1,5 högskolepoäng. Efter genomgången kurs kan dessa poäng tillgodoräknas doktorander inom forskarutbildning, om så utbildningsplanen tillåter.