Kurser och workshops

Enheten för högskolepedagogisk utveckling erbjuder en mängd olika utbildningstillfällen: kurser, workshops och andra arrangemang. Välj och anmäl dig redan idag!

Klicka på de gula boxarna för att få mer information. Längst ner hittar du information om platser, poäng och priser för externa deltagare.

Kurser hösten 2024

 • Baskurs i högskolepedagogik (sv)
 • Att handleda forskarstuderande
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Att handleda självständiga arbeten

Att formulera frågor till salstentamen. Workshop 16/9 kl. 14–16. PA239

Efter den snabba utvecklingen av generativ AI har många ämnen gått över från hemtentamen till salstentamen. Men hur skriver man egentligen bra frågor till en salstentamen? I denna workshop diskuterar vi hur man kan formulera olika typer av frågor för att examinera olika förmågor och kunskaper. Workshopen inleds med att två av högskolans excellenta lärare, Lena Roos (Religionsvetenskap) och Tommy Larsson Segerlind (Företagsekonomi), reflekterar kring sina erfarenheter av salstentamen. Deltagarna ges också möjlighet att dela med sig av och diskutera lyckade – och mindre lyckade – exempel på tentafrågor. Vilka frågetyper som finns tillgängliga i det nya digitala examinationssystemet beskriv i korthet. Workshopen leds av Hélène Edberg och Ingrid Forsler och är en del i HPU:s workshopserie om AI-kompatibla examinationer.

Anmäl dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AI-assisterat skrivande i högskolan 30/9 kl. 13–15. (Obs! Favorit i repris från vårterminen.) PA239

Vill du pröva AI-assisterat skrivande med hjälp av Co-pilot eller Chat GPT? Skrivande är centralt i stora delar av högskolans verksamhet. Och trots att AI-drivna chattbottar ofta kritiseras för att skriva dålig prosa och ha noll koll på fakta, så används de mer och mer i fler och fler sammanhang. Många förutspår att både samhället och yrkeslivet kommer att förändras i grunden. Målet med workshoppen är dels att du ska lära dig hur du kan få användning av en chattbott i ditt dagliga arbete, dels att du ska bilda dig en egen uppfattning om AI-assisterat skrivande för att kunna delta i diskussionen om hur högskolans undervisning och verksamhet kan utvecklas för att möta ett förändrat samhälle och arbetsliv. Workshoppen leds av Karin Milles, professor i svenska, och är en del i HPU:s workshopserie om AI-kompatibla examinationer.

Anmäl dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meta-undervisning: studenter undervisar studenter 29/10. Heldagsworkshop, ca kl. 09 –16.

Det är välkänt att det finns ett kraftfullt lärande i att själv försöka undervisa andra. Man närmar sig stoffet från ett annat håll, sätter det i relation till andra saker eller människor, och kan nå en fördjupad nivå av förståelse. Som lärare i högre utbildning upplever vi ofta detta själva, men samtidigt utnyttjar vi nog alltför sällan möjligheten att låta studenterna undervisa varandra som en del av utbildningen. Genom att undervisa får studenterna ofta ett större engagemang för innehållet, samtidigt som de får

 • Träna på att leda
 • Träna på att anpassa ett innehåll efter en målgrupp
 • Ta ansvar och bemöta förväntningar från lärare och medstudenter

På den här heldagsworkshoppen fördjupar vi oss i temat genom att först fylla på repertoaren med exempel på hur metaundervisning har realiserats i olika ämnen. Vi kläcker sedan idéer om hur det skulle kunna ske i våra olika kontexter och arbetar slutligen med att utveckla vår egen undervisning.

Workshoppen äger rum utanför högskolan och är kostnadsfri för lärare på Södertörns högskola, men vid inställt deltagande senare än en vecka före arrangemanget debiteras institutionen med en kostnad om 2000 kr.

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Jag har en del funderingar kring Funka", 20/11

Som lärare möter vi ofta studenter som har fått besked om stöd på grund av varaktig funktionsnedsättning. I intygen finns beslut och rekommendationer om anpassningar i undervisningen. Vilka anpassningar kan vi göra? Och vad kan och bör vi inte göra?

I workshoppen möter vi en student som har ett sådant intyg om stöd. Funka:s samordnare redogör för riktlinjer som finns och för hur processen ser ut för att få stöd beviljat. Framför allt pratar vi pedagogik och hur vi kan lägga upp undervisningen så att vi ger bra förutsättningar för alla studenter. Erfarenhetsutbyte i fokus!

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats.

 

Obligatoriskt för att få ansöka om pedagogisk meritering är att ha deltagit i en ansökningsworkshop vid högskolepedagogiska enheten. Om du gått workshoppen tidigare eller deltagit i kursen Att skriva fram sina pedagogiska meriter räknas detta som likvärdigt.

Workshoppen inleds med information om ansökningsprocessen från meriteringskommitténs ordförande Lena Roos. Även om du varit med på en workshop tidigare år eller gått kursen Att skriva fram sina pedagogiska meriter är du välkommen till detta informationstillfälle för att få veta mer om ansökningsprocessen.

När:
3 september (inför ansökan 28/10) kl. 14-16 i PA239. Anmäl dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du få tillfälle att reflektera över och utveckla din egen undervisning tillsammans med dina kollegor? Den här kursen bygger på att kollegor auskulterar på varandras undervisningstillfällen, ger varandra feedback och utvecklas tillsammans. När minst tre lärare anmält sig startar vi en grupp som blir varandras kritiska vänner. HPU samlar gruppen till en förberedande workshop. Deltagarna auskulterar på varandras undervisning, lär sig av varandra och utvecklar sin undervisning. (Det kan ske på distans eller på campus om situationen så tillåter.) Efter vägen beskriver man och reflekterar över sina erfarenheter. Kursen avslutas med ännu en träff där man sammanfattar sina insikter. Man kan anmäla sig individuellt och paras då ihop med andra, men vi välkomnar också arbetslag att anmäla sig tillsammans och bilda egna grupper. Tider bestäms av deltagarna tillsammans. Kursen motsvarar 2,5 hp.

Mejla Hedda Söderlundh om det låter intressant! hedda.soderlundh@sh.se

I kursens fokus står frågan om med vilken expertis handledaren bidrar till den handleddas arbete. Hur förhåller sig handledarens pedagogik, ämneskunnande och vetenskapliga kompetens till specifik handledarkompetens? Med andra ord: Hur bidrar handledningen till bättre självständiga arbeten och vad krävs av handledaren?

Kursens syfte är att utifrån litteratur, deltagarnas erfarenheter och fallstudier identifiera handledningens problem och möjligheter. Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig reflektion av någon av handledningens aspekter. Därutöver ska kursdeltagarna antingen auskultera vid två handledningstillfällen samt redovisa detta i en reflekterande rapport eller skiva ett konferenspaper/en artikel. Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Målen för kursen är att kursdeltagarna:

 • utvecklar sin kunskap om och förmåga i att handleda studenters självständiga arbeten med särskilt fokus på forskningsfrågan
 • utvecklar sin förståelse för med vilken expertis de bidrar med till den handleddas uppsatsarbete
 • reflekterar över hur relationen mellan handledare och student skiljer sig åt i förhållande till andra undervisningssituationer
 • utvecklar metoder för hur handledning av hög kvalitet kan genomföras inom den tid som finns till förfogande

Kursen innehåller:

 • det självständiga arbetets olika syften
 • handledningsmodeller
 • vissa regelfrågor
 • studenters perspektiv på handledning
 • handledning på handledning, alltså i mindre grupper presenterar och diskuterar kursdeltagarna kniviga fall hämtade från den egna handledningserfarenheten
 • examination och bedömning av självständiga arbeten

Schema kommer senare!

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats. (HT24-VT25)


Baskursen vänder sig till undervisande forskare, lärare, doktorander och administratörer med relativt begränsad undervisningserfarenhet eller med längre erfarenhet men med önskan att tydligare förankra sin praktik i högskolepedagogisk metodologi. Det primära syftet är att utrusta deltagaren med handlings- och reflektionsverktyg som kan bistå dem i utformningen av undervisning. I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem eller med andra autentiska situationer. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Några exempel på teman som kan ingå är: pedagogik för kritiskt tänkande, studentaktiva arbetsformer, varierad examination, föreläsningsretorik, seminariedidaktik, responsgivning, digitala medier och tekniskt stöd samt konstruktiv länkning. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna och en skriftlig portfölj.

Preliminärt schema:

10 sep 13-16

17 sep 9-12

24 sep 13-16

8 okt 13-16

15 okt 9-12 + 13-16

22 okt 13-16

5 nov 13-16

12 nov 13-16

26 nov 13-16

Kursen motsvarar 7,5 hp.

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats. (HT24, svenska)

Lärare på kursen är Hélène Edberg och gäster.

Kursens övergripande syfte är att bredda och fördjupa deltagarnas kunskap om forskarutbildning samt öka deras kompetens som handledare. Kursen bygger på kollegial samverkan och erfarenhetsutbyte där deltagarna lär av varandra och sina olika ämnesmässiga erfarenheter. Utifrån seminarier, kurslitteratur och deltagarnas egna muntliga och skriftliga presentationer diskuteras skilda aspekter av forskarutbildning och forskarhandledning. Viktiga mål är att deltagarna efter slutförd kurs skall kunna:

 • Redovisa kunskap och insikt om forskarutbildningens nationella, centrala och lokala föreskrifter samt normer som bör styra god sed i forskarhandledning.
 • Förklara hur handledningens och forskarutbildningens organisering kan främja den forskarstuderandes progression.
 • Identifiera och förklara förutsättningar för att en förtroendefull relation mellan handledare och forskarstuderande skall kunna upprättas och hur forskarhandledning bedrivs som gott ledarskap.
 • Värdera betydelsen av planering och samråd som ger den forskarstuderande och handledaren överblick över projektet, och möjlighet att planera för en god progression genom forskarutbildningens olika faser.
 • Förklara relevansen av ett kritiskt maktperspektiv på forskarhandledningens och forskarutbildningens praktik och hur det kommunikativa samspelet i handledningen påverkas av faktorer som genus, mångfaldsfrågor och social bakgrund.
 • Demonstrera en vidgad repertoar av pedagogiska handlingsmöjligheter för att på bästa sätt kunna främja den forskarstuderandes utveckling.

Kursen svarar mot högskoleförordningens krav på att en handledare ska ha genomgått erforderlig utbildning.

Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

För tillträde till kursen krävs doktorsexamen. Kursen vänder sig till såväl nya som erfarna doktorandhandledare.

Lärare: Marta Edling med gäster

Schema HT24/VT25:

15/11 9-12 PA239

29/11 9-12 PA239

13/12 9-12 PA239

31/1 9-12 PA239

7/2 9-14.30 PA239 (+ grupprum PC249, PC252, PC253 10-12)

Internat med övernattning 20-21/2 (heldagar)

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.! (HT24/VT25)

Forskning visar tydliga kopplingar mellan pedagogisk kvalitet och att lärarkollegiet arbetar tillsammans och gemensamt diskuterar, reflekterar och utvecklar sin undervisning. Det här är något de flesta lärarkollegier gör i olika utsträckning, men vi vet att det kan göra skillnad att göra det mer systematiskt. På Högskolepedagogiken vill vi befordra att det sker och i detsamma möjliggöra att sådant arbete blir till en erfarenhet som kan räknas in i pedagogisk meritering. Därför erbjuder vi våra medarbetare att forma en kurs kring ett gemensamt utvecklingsarbete. Ett arbetslag (för en delkurs, en termin eller ett program) kan samlas kring ett problem eller tema som man vill arbeta med. Högskolepedagogiken bidrar med en handledare. Tillsammans formar vi en kurs och bestämmer hur examinationen ska se ut utifrån de ramar som kursmålen ger.

Kursen motsvarar 2,5hp.

Lärandemål:

 • Designa ett pedagogiskt utvecklingsprojekt utifrån aktuell högskolepedagogisk litteratur och teoribildning
 • Argumentera för projektets relevans med utgångspunkt i den egna praktiken och i relation till högskolepedagogisk litteratur och teoribildning
 • Använda modellen kritiskt vänarbete för att genomföra pedagogiskt utvecklingsarbete.

Maila hedda.soderlundh@sh.se om ditt arbetslag vill göra en sådan kurs.

Pedagogiskt ledarskap för ämnes- och programsamordnare

Kursen syftar till att konkretisera samordnarens pedagogiska uppdrag och ger deltagarna verktyg att leda ämnets eller programmets pedagogiska utveckling. Kursen bygger på högskolepedagogisk litteratur om goda undervisningsmiljöer, erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och reflexion över temat akademiskt lärarskap på Södertörns högskola. Under kursen skriver deltagarna en vision och handlingsplan för ämnets eller programmets fortsatta pedagogiska utveckling. Kursen motsvarar 3hp.

Förkunskaper

Baskurs i högskolepedagogik 7,5 poäng

Deltagare

Kursen har plats för 10 deltagare. Plats ges till den som har uppdrag som ämnes- eller programsamordnare vid Södertörns högskola.

Lärare på kursen

Sofia Lundmark (programsamordnare på ämnet medieteknik) och Hedda Söderlundh (tidigare ämnessamordnare för ämnet svenska och föreståndare för högskolepedagogiken)

17/9 kl.13-16 UB785
1/10 kl.13-16 UB785
22/10 kl.13-16 PA239
12/11 kl.13-16 UB785

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.! (HT24)

Bra att veta om priser, platser och poäng

Först till kvarn

Alla kurser har ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller utom på projektkursen där särskilda bedömningsgrunder gäller. Anmäl dig till kurserna senast två veckor innan kursstart (annan deadline kan gälla kurser som ges på andra lärosäten). Kurser och workshoppar är avgiftsfria för medarbetare på Södertörns högskola. Intresserade från andra lärosäten kan köpa platser.

Regler kring bokning och avbokning för interna deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformuläret som finns för respektive kurs här på hemsidan. Om du får förhinder, avanmäl senast en vecka före kursstart till hp@sh.se

Regler kring bokning och avbokning för externa deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformulären som finns för respektive kurs här på hemsidan. Platserna kan avbokas utan kostnad fram till en månad före kursstart. Därefter debiteras halva avgiften fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras hela avgiften. Avboka genom att mejla hp@sh.se. Vid anmälan anges fakturanummer samt eventuell referens. Beloppet faktureras + moms.

Priser
Baskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 15 000 kr + moms
Fortsättningskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 15 000 kr + moms
Handledning av forskarstuderande 7,5 p, 25 000 kr + moms
Att handleda självständiga arbeten 7,5 p, 20 000 kr + moms
Teaching and Learning in an International Classroom 3p, 7 000kr + moms.

Inga poäng i Ladok

De poäng som anges ovan rapporteras inte i Ladok. Det gäller samtliga deltagare, interna och externa. Enligt praxis inom svensk högskolepedagogik får deltagaren ett kursintygintyg där det anges hur många högskolepoäng kursen motsvarar. En kursveckas heltidsarbete motsvarar ca 1,5 högskolepoäng. Efter genomgången kurs kan dessa poäng tillgodoräknas doktorander inom forskarutbildning, om så utbildningsplanen tillåter.