Studentavdelningen

Studentavdelningen är en resurs inom studieadministrativa frågor för institutioner, förvaltning, studenter och de som är intresserade av att studera vid högskolan.

Avdelningen arbetar både strategiskt och operativt med:

  • Att vägleda, stödja och informera studenten från första kontakt till alumnnivå.
  • Att internt och externt tillhandahålla verktyg och specialistkunskaper i studieadministrativa frågor.

Studentavdelningens chef är Ida Söderberg Tah

Verksamhetsområden

Nedan följer en beskrivning av avdelningens olika verksamhetsområden samt kontaktuppgifter till dem.

Antagning

Antagningshandläggarna ansvarar för antagningen till högskolans kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Antagningen sker i enlighet med högskolans antagningsordning som beslutas av högskolestyrelsen.
Kontakt: antagning@sh.se

Disciplinärenden

Vid varje högskola ska det finnas en disciplinnämnd enligt högskoleförordningen, kapitel 10. Disciplinnämndens utredare informerar studenter och personal samt utreder och handlägger disciplinärenden.
Kontakt: disciplinanmalan@sh.se

Examen

Examen ansvarar för att utfärda examensbevis efter avslutad utbildning i enlighet med högskoleförordningen samt nationella och lokala regelverk. Examensbevis måste ansökas om av studenterna och är en värdehandling. Examenshandläggarna beslutar om utfärdandet av bevis eller avslår ansökan om studenten inte uppfyller de krav som gäller för examen.
Kontakt: examen@sh.se

Likabehandling

Högskolan ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att öka likabehandling och förhindra diskriminering. Handläggare på Studentavdelningen sammanställer den årliga likabehandlingsplanen och informerar personal samt studenter om diskrimineringslagen och likabehandlingsarbetet. För både personal och studenter har avdelningen också en rådgivande funktion.
Kontakt:  likabehandling@sh.se 

Studentförsäkring

Personskadeförsäkringen för studenter motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.
Kontakt:

studentforsakring@sh.se (nationella studenter, studenter på svenskt
lärosäte)

exchange@sh.se (internationella studenter, in- och utresande studenter)

Studenthälsovård

Södertörns högskola erbjuder studenthälsovård i samarbete med Karolinska institutet (KI). Studentavdelningen ansvarar för kontakten med KI. I Studenthälsan ingår besöksmottagning till företagssköterska och till kurator och via hänvisning från dessa till läkare. Studenthälsan ska också fungera som konsultativt stöd till anställda inom SH och studentkåren SöderS i enskilda ärenden.
Kontakt: ann-louise.eberus@sh.se

Studenträttssäkerhet

Arbetet innebär att informera personal och studenter, ge juridisk rådgivning till i första hand personal samt handlägga ärenden inom området.
Kontakt: studentrattsliga@sh.se

Studentutbyte

Södertörns högskolas studenter har möjlighet att söka utbytesplatser på en rad lärosäten inom utbytesprogrammen Erasmus och Linnaeus-Palme. Sammanlagt finns i dagsläget avtal för cirka 250 utbytesplatser. Dessa utbyten administreras av studentavdelningens internationella handläggare som också informerar om de möjligheter som finns samt upprätthåller goda kontakter med våra partneruniversitet.

Studentavdelningen ansvarar även för de inkommande utbytesstudenterna och deras vistelse här. Det gäller bl.a. antagning och kursregistreringar.
Kontakt: exchange@sh.se

Studiedokumentation, Ladok

Ladokhandläggarna har det yttersta ansvaret för driften av Ladoksystemet på Södertörns högskola. I högskolans Ladok lagras de uppgifter som lämnas in vid en studieansökan. Under studietiden tillförs sedan fortlöpande uppgifter som rör den enskilde studentens registreringar, studieresultat, examina med mera. Ladok erbjuder även flera webbaserade tjänster (Ladok på webb) för studenter och administratörer inom högskolan.
Kontakt: ladok@sh.se

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledningen på Södertörns högskola arbetar för att vidga studenternas perspektiv på sin personliga kompetens, sina studier och sin kommande arbetsmarknad.
Kontakt: studier.karriar@sh.se

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Syftet med verksamheten är att erbjuda studenter med funktionsnedsättningar sådant generellt eller individuellt pedagogiskt stöd att de så långt som möjligt kan bedriva studier på lika villkor som studenter som inte möter funktionshinder.
Kontakt: funka@sh.se

Tentamenssamordning

Huvuduppgiften för tentamenssamordningen är att utifrån kursplaner och utbildningsadministratörernas önskemål och på uppdrag av institutionerna planera kommande salsskrivningar. Samordningen innebär att boka lokaler, anlita, utbilda och arbetsleda skrivvärdar samt utveckla och förbättra rutiner.
Kontakt: tentamen@sh.se

Utbildningsdatabas

I högskolans utbildningsdatabas lagras kurs- och utbildningsplaner för högskolans utbildningsutbud. Databasen innehåller också anmälningsinformation och katalogtext som används till respektive läsårs katalogproduktion och antagningsarbete. Inmatning i utbildningsdatabasen görs via ett inmatningsgränssnitt av respektive ämne enligt en särskild tidsplan beslutad av rektor.
Kontakt: utbdbadm@sh.se

Personal