Student

Organisation & styrning

Södertörns högskola är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Högskolestyrelsen är lärosätets högsta beslutande organ och rektor är högskolans myndighetschef.

Södertörns högskola organiseras utifrån sex institutioner med ansvar för utbildning och forskning. Högskolestyrelsen är lärosätets högsta beslutande organ där också högskolans rektor ingår. Högskolan har en fakultetsnämnd med övergripande ansvar för kvalitet och ett bibliotek organiserat direkt under rektor. Den gemensamma förvaltningen leds av förvaltningschefen och bistår i huvudsak med administrativt stöd åt den övriga organisationen.

Styrelsen vid Södertörns högskola ska ha insyn i högskolans alla angelägenheter och svara för att dess uppgifter fullföljs. Styrelsen beslutar om verksamhetens övergripande inriktning, högskolans organisation och den interna resursfördelningen. Dessutom beslutar den om årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag.

Ledningen består av rektor Gustav Amberg, som är myndighetens chef med ansvar för den direkta verksamheten och driften av högskolan, prorektor Nils Ekedahl, vicerektor för forskning Anna Maria Jönsson och förvaltningschef Hans Andersson som ansvarar för förvaltningen.

Råd och kommittéer tillsätts av rektor och är rådgivande och beredande i frågor som är högskoleövergripande.

Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola har bland annat i uppgift att granska och upprätthålla kvaliteten i utbildningen samt planera och samordna grundutbildningen.

Högskolans institutioner ansvarar för att genomföra utbildning och forskning. Institutionen har ansvar för all verksamhet inklusive personal, studenter, ekonomi, lokaler och arbetsmiljö. Till institutionerna hör ämnen samt utbildningsprogram och centrumbildningar.

Varje institution leds av en prefekt, som är chef samt vetenskaplig och pedagogisk ledare för en institution.

Institutioner vid Södertörns högskola

 • Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Institutionen för kultur och lärande
 • Institutionen för samhällsvetenskaper
 • Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Institutionen för polisiärt arbete

Dessutom finns en högskolegemensam utbildning, Lärarutbildningen. Lärarutbildningen är organisatoriskt placerad under rektor. Lärarutbildningen leds av en akademisk ledare. Utbildningarna bemannas av lärare från institutionerna. Polisutbildningen sorterar från 1 januari 2021 under Institutionen för polisiärt arbete. Polisutbildningen bedrivs på uppdrag av Polismyndigheten.

Biblioteket

Högskolebiblioteket är ett offentligt bibliotek som också förser högskolans alla undervisnings- och forskningsområden med informationsresurser. Biblioteket jobbar utifrån ett efterfrågestyrt förvärv vilket innebär att en betydande del av samlingarna byggs upp av resurser som lärare, forskare och studenter lämnat inköpsförslag på. Biblioteket ingår även i den publikationsverksamhet som bedrivs vid högskolan.

Gemensamma förvaltningen

Den gemensamma förvaltningen består av nedan följande avdelningar med ansvar för högskoleövergripande frågor. Chef för den gemensamma förvaltningen är förvaltningschefen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

 • Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd
 • Campus- och IT-avdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • Enheten för verksamhetsplanering och projektledning
 • HR-avdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Studentavdelningen

Södertörns högskolas styrelse

Högskolestyrelsen är högskolans högsta beslutande organ och består av 15 ledamöter.

Styrelse

Rektorsgruppen för Södertörns högskola

Rektorsgruppen för Södertörns högskola består av rektor, prorektor, vicerektor, Fakultetsnämndens ordförande och förvaltningschef.

Rektorsgrupp

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av rektor, prorektor, vicerektor, Fakultetsnämndens ordförande, förvaltningschef, prefekter, akademisk ledare för lärarutbildningen, planeringschef och bibliotekschef.

Ledningsgrupp

Ledningsrådet

Ledningsrådet är ett rådgivande organ till rektor i strategiska frågor.

Ledningsråd

Fakultetsnämnd

Södertörns högskola har en fakultetsnämnd som arbetar med frågor rörande högskolans forskning och utbildning på samtliga nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) och har ett övergripande ansvar för kvalitet inom dessa områden.

Fakultetsnämnd

Institutioner

Högskolans institutioner ansvarar för att genomföra utbildning och forskning. Institutionen har ansvar för all verksamhet inklusive för personal, studenter, ekonomi, lokaler och arbetsmiljö. Till institutionerna hör ämnen samt utbildningsprogram och centrumbildningar.

Historia och samtidsstudier
Kultur och lärande
Lärarutbildningen
Naturvetenskap, miljö och teknik
Polisiärt arbete
Samhällsvetenskaper

Centrumbildningar

Centrumbildningarnas huvudsyfte är att de ska tillföra högskolan ett akademiskt mervärde genom att fokusera ett vetenskapligt intressant fält som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner och där skapa en kreativ mötesplats för medarbetare och studenter.

Centrumbildningar

Biblioteket

Biblioteket förser Södertörns högskolas och Röda Korsets högskolas alla undervisnings- och forskningsområden med informationsresurser. I första hand finns vi till för studenter och personal men även allmänheten är välkomna till oss.

Biblioteket

Gemensam förvaltning

Högskolans gemensamma förvaltning har som huvuduppgift att ge stöd till högskolestyrelsen, rektor, lärare och studenter.

Kontakt

Förvaltningschef Hans Andersson.
E-post: hans.andersson@sh.se
Telefon: 08-608 40 71

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd
Campus- och IT-avdelningen
Ekonomiavdelningen
Enheten för verksamhetsplanering och projektledning
HR-avdelningen
Kommunikationsavdelningen
Studentavdelningen

Studentkåren

Välkommen till SöderS. Vi är din studentkår och kämpar för att dina intressen står högt upp på högskolans agenda. Vi jobbar för en högkvalitativ och rättssäker utbildning, för ett levande campus och för en hållbar och transparent studentrörelse.

Läs mer på SöderS hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-12-07