Fakultetsnämnd

Södertörns högskola har en fakultetsnämnd som arbetar med frågor rörande högskolans forskning och utbildning på samtliga nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) och har ett övergripande ansvar för kvalitet inom dessa områden.

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för uppföljning och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning vid högskolan. Den ska tillse att den akademiska verksamheten bedrivs i enlighet med högskolans strategier och övergripande mål och utifrån dessa ange riktlinjer och föreskrifter. Den ska kontinuerligt följa upp och utvärdera kvaliteten i utbildning och forskning och vid behov föreslå åtgärder till rektor. Den ska bevaka strategiska och etiska frågor av betydelse för forskning och högre utbildning samt behandla frågor om examenstillstånd samt inrättande respektive avveckling av utbildningsprogram.

Mandatperiod:

1 juli 2019-30 juni 2022


Ordförande

Peter Dobers, professor företagsekonomi

Vice ordförande

Björn Hassler, professor miljövetenskap

Ledamöter

Stina Bengtsson, professor MKV
Karin Borevi, docent statsvetenskap
Anders Burman, professor idéhistoria
Martin Jonsson, docent medieteknik/informatik
Karin Milles, docent svenska
Mona Petersson, lektor miljövetenskap
Therese Reitan, docent statsvetenskap
Helene Prohorenko, studeranderepresent
Thérèse Lelli, studeranderepresent
Paul Sherfey, studeranderepresent forskarutbildningen