Fakultetsnämnd

Södertörns högskola har en fakultetsnämnd som arbetar med frågor rörande högskolans forskning och utbildning på samtliga nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) och har ett övergripande ansvar för kvalitet inom dessa områden.

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för uppföljning och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning vid högskolan. Den ska tillse att den akademiska verksamheten bedrivs i enlighet med högskolans strategier och övergripande mål och utifrån dessa ange riktlinjer och föreskrifter. Den ska kontinuerligt följa upp och utvärdera kvaliteten i utbildning och forskning och vid behov föreslå åtgärder till rektor. Den ska bevaka strategiska och etiska frågor av betydelse för forskning och högre utbildning samt behandla frågor om examenstillstånd samt inrättande respektive avveckling av utbildningsprogram.

Mandatperiod:

1 juli 2022–30 juni 2025

Ordförande

Stina Bengtsson, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Vice ordförande

Johan Eriksson, professor statsvetenskap

Ledamöter

Elinor Andrén, docent miljövetenskap
Marta Edling, professor konstvetenskap
David Gunnarsson, lektor etnologi
Karin Hansson, docent medieteknik
Tommy Larsson Segerlind, lektor företagsekonomi
Johanna Palmberg, docent nationalekonomi
Leif Runefelt, professor idéhistoria
Ronja Pedersen, studeranderepresentant
Hamdija Begovic, studeranderepresentant forskarutbildningen
Sini Nurminen, studeranderepresentant

Fakultetsnämndens sekreterare

Christina Ingves, avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd (AVM)