Enheten för verksamhetsplanering och projektledning

Enhetens uppdrag är att ge stöd till högskolans ledning med övergripande verksamhetsplanering och ledning av högskoleövergripande projekt.

Verksamhetsplanering

Enheten samordnar högskolans process för verksamhetsplanering i nära samverkan med Ekonomiavdelningen och Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd. Utifrån högskolans utvecklingsplan och regleringsbrev tas den årliga högskoleövergripande verksamhetsplanen fram.

Systemstyrningen för strategiska IT-system

För de strategiska IT-systemen som finns på högskolan finns riktlinjer hur anskaffande av, utveckling samt avveckling eller byte ska ske.

Beredningsgruppen

Planeringschefen leder beredningsgruppen för strategiska IT-system. Gruppen består i övrigt av högskolans projektledare samt IT-specialister från biblioteket och Campus- och IT-avdelningen.

Projektledning

Projektledarna ska i huvudsak driva högskoleövergripande projekt men kan även ge stöd i användningen av projektmodellen eller som bollplank i olika faser av ett projekt.

Kontakt

Planeringschef Anton Ridderstad
E-post: anton.ridderstad@sh.se

Personal