Centrumbildningar

Centrumbildningarnas huvudsyfte är att de ska tillföra högskolan ett akademiskt mervärde genom att fokusera ett vetenskapligt intressant fält som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner och där skapa en kreativ mötesplats för medarbetare och studenter.

Fokus kan gälla ett etablerat profilområde vid högskolan, men här ska också finnas möjlighet att utveckla nya kunskapsfält. Med den kraftsamling som per definition uppstår i och med bildandet av ett centrum förväntas också ökade förutsättningar för extern forskningsfinansiering och utvecklade former för samverkan med det omgivande samhället.

Grundprincipen är att centrumbildningar ägnar sig åt forskning och metodutveckling inom interdisciplinära kunskapsfält, att utbildning främst sker på avancerad eller högre nivåer eller i form av uppdragsutbildning samt att samverkan med det omgivande samhället ges en framträdande roll i verksamheten. En centrumbildning ska utgöra en av högskolans viktiga portar utåt, mot myndigheter, organisationer, arbetsliv och bredare samhällsintressen i allmänhet. Den ska därmed också bidra till att vår verksamhet blir bättre känd både i närregionen och på nationell nivå.

Centrumbildningarna är placerade vid en institution som har ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor samt övriga stödfunktioner. En grundprincip är att centrumbildningar inte har anställd personal annat än i de fall där rektor beslutar om särskilt undantag. I dagsläget är CBEES den enda centrumbildning som inte är placerad vid en institution och har anställd personal.

Centrumbildningar vid Södertörns högskola

 • Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)
  Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning samordnar forskning och forskarutbildning med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa inom Södertörns högskola.
 • Centrum för praktisk kunskap
  Vi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.
 • Centrum för studier av politikens organisering
  Vi skapar kunskap om hur politik blir till. Det politiska landskapet är i förändring. Hur skapar sig politiska aktörer makt idag? Vilka aktörer har makt i dagens politiska landskap? Vad betyder dessa förändringar för demokratins former och funktion? Vårt fokus är politikens organisering. Vi bedriver forskning kring hur politik formuleras, kommuniceras och struktureras.
 • ENTER forum
  ENTER forum är en mötesplats för entreprenörsforskare från olika discipliner och miljöer. Vi bedriver forskning och samverkar med det omgivande samhället genom forskning i samproduktion, samverkan med myndigheter och uppdragsutbildning.
 • Förvaltningsakademin
  Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning där forskning om förvaltning, främst svenska statsförvaltning, samlas från en rad olika ämnen. Vi bedriver uppdragsutbildning, utvecklar forskning och arrangerar seminarier.
 • MARIS
  Marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörns högskola.
 • Reinvent
  REINVENT är en plattform för mångvetenskaplig forskning och integrativ, interaktiv och innovativ samverkan om hållbar stadsutveckling i suburbana landskap i Stockholmsregionen och i området söder om Mälaren.
 • Samtidshistoriska institutet
  Samtidshistoriska institutet är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut vid Södertörns högskola. Här arbetar forskare med bakgrund i olika discipliner med forskning som på olika sätt rör den pågående historien.
 • SCOHOST
  The Stockholm Centre for Health and Social Change (SCOHOST) är ett forskningsnätverk som undersöker frågor som rör befolkningens hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på Östeuropa.
 • SustainLab
  För att nå klimatmålen och hitta mer hållbara sätt att leva våra liv krävs gemensamma ansträngningar. SustainLab är en mötesplats och en arena där idéer diskuteras och prövas. Vi vill med stöd i forskningen visa på möjligheter att hantera de hållbarhetsutmaningar och olika tolkningar som möter alla verksamheter i vårt samhälle.