Husbyggnad, gräsmatta, trappa och runt klot.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har utbildning på alla nivåer från grundnivå till forskarutbildning. De akademiska ämnen som ingår vid institutionen är biologi, geografi, internationell hälsa, informatik, naturvetenskap och teknik med didaktisk inriktning, medieteknik, miljövetenskap, turismvetenskap samt globala utvecklingsstudier. Vi har 9 utbildningsprogram, och ett stort antal fristående kurser.

Våra utbildningar utgår från viktiga samhällsfrågor och ges i samverkan med branscher och myndigheter. Genom både teoretiska och praktiska övningar får du verktyg att arbeta för förändring – både lokalt och globalt med förankring i FN:s globala mål. Klimatet, miljöpåverkan, tillväxt och förutsättningarna för kommande generationer att leva i en hållbar värld är högaktuella frågor. Vid vår institution kan du studera hur människor, miljö och teknik samverkar och påverkar varandra ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv i relation till olika perspektiv av hållbar utveckling.

Vi har flera olika utbildningsprogram på såväl grundläggande (kandidatprogram) och avancerad nivå (masterprogram). Du kan få examen inom miljövetenskap, globala utvecklingsstudier, turismvetenskap, medieteknik och informatik. Vi ger även kurser i ämnesdidaktik inom naturvetenskap. Inom de olika ämnena finns det möjligheter att läsa fristående kurser, vilket du kan läsa mer om på ämnenas hemsidor.

Vid vår institution bedrivs forskning inom många områden och i samarbete med forskare i andra länder. Såväl ämnesdjup som mångdisciplinära eller transdisciplinära angreppsätt prioriteras i forskningsmetoder och teoretiska ansatser. Vi bedriver forskning i laborativ miljö, ute i fält, i globala projekt, och i samverkan med olika branscher, till exempel: mediebranschen, turistnäringen samt med myndigheter och offentlig verksamhet med utmaningsdrivna frågeställningar. Det bedrivs även uppdragsutbildning och uppdragsforskning vid institutionen.

Vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik pågår forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik och turismvetenskap.

Ämnena skiljer sig åt innehållsmässigt, men förenas genom sin tvärvetenskapliga inriktning, sin höga grad av samverkan och sitt fokus på hållbar utveckling.

Inom den miljövetenskapliga forskningen studeras såväl biologiska processer som styrformer inom offentlig sektor, inklusive ett antal projekt med specifik inriktning mot Östersjöområdet och Östeuropa. Forskningen har tre teman: miljöförändring och ekologiska processer, miljö och utveckling och environmental governance.

Den medietekniska forskningen är organiserad i fyra inriktningar – speldesign, interaktionsdesign, medier, teknik och samhälle samt informationssystem. Tillsammans täcker de olika riktningarna ett brett forskningsfält som bland annat omfattar kroppslig och fysisk interaktion, ljud, designprocesser, spel som artefakter, e-demokrati, omvärldsanalys och big data.

Den turismvetenskapliga forskningens huvudtema är storstadsturism, något som främjas av att högskolans turismämne är det enda bland svenska lärosäten som ligger i en storstadsmiljö. Forskningen är inriktad mot destinationsutveckling, kulturarvsattraktioner, event och möten, högskolors samverkande nätverk, hållbarhet och hospitality management.

Informatikämnets forskning sker inom olika delområden av digital affärsutveckling, till exempel inom business intelligence, digital affärsutveckling, verksamhetsutveckling och digital tjänsteinnovation. Forskningen inom informatik sker ofta i samverkan med aktörer från företag och samhälle.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter. Forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och bidrar aktivt till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

  • Avdelningen för informatik och turismvetenskap
  • Avdelningen för medieteknik
  • Avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier

På Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik finns också forskarutbildningsområdet miljövetenskapliga studier och centrumbildningen SustainLab.