Student

Informatik

Digitaliseringen har blivit en självklar del av människors vardag. Det är därför viktigt att företag kan erbjuda digitalt stöd i sina tjänster som underlättar för både kunder och inom den egna organisationen. Idag finns därmed ett stort behov av kompetent personal som kan leda och förverkliga digitalisering inom företag och organisationer. Informatik är ett ämne som utbildar i sådan kompetens.

Informatikämnet vid Södertörns högskola studerar vetenskapligt hur digitalisering kan användas inom företag och organisationer för att anpassa tjänster och verksamhet. Ämnet studerar den nytta och de risker som kan uppstå vid sådan digitalisering.

Utbildning inom Informatik förbereder också studenterna för en attraktiv arbetsmarknad, som till exempel digital affärsutvecklare, projektledare och dataanalytiker/business intelligence. Under utbildningen lär sig ämnets studenter hur företag kan dra nytta av megatrender inom digitalisering som exempelvis social media, molntjänster, sakernas internet (IoT), plattformstänkande och UX-design.

En viktig utgångspunkt för ämnet är hur information och data — det vill säga innehåll — kan användas för olika syften inom företag och organisationer. Ämnet har extra fokus på lednings- och styrningsroller kring digitalisering i en verksamhet. Mer generellt studerar ämnet hur informationsteknologi (IT) och datavetenskap kan skapa värde för verksamheten inom olika typer av områden och branscher.

Exempel på kunskapsområden är digital marknadsföring, business intelligence, e-handel, digital tjänsteinnovation, samt verksamhetsutveckling och digitalisering. Digitalisering kan även användas för att skapa tjänster mot ett mer hållbart samhälle till exempel inom branscher som e-handel, transport eller e-turism. Inom Informatik ges många tillfällen att arbeta ur ett hållbart perspektiv på olika sätt.

Ett viktigt perspektiv är att se hur IT/digitalisering kan stödja utveckling av tjänster, så kallat tjänstelogiskt perspektiv. Ämnet inkluderar även studiet av hur ny digital teknik används inom affärs- och tjänsteutveckling, till exempel genom att använda nya digitala tekniker som robotisering/automation, datavisualisering, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning.

Vid Södertörns högskola har Informatikämnet idag en profil mot digital affärsutveckling och är nära kopplad till ämnet företagsekonomi. Detta innebär att Informatikämnet dels är teknikorienterat men samtidigt har en teoretisk och praktisk samhällsvetenskaplig förankring. Dess studieobjekt kan kallas sociotekniskt. Informatik kan även betraktas som ett informationsvetenskapligt ämne — liksom till exempel arkivvetenskap och biblioteksvetenskap — som undersöker digitalisering ur ett verksamhetsperspektiv.

Exempel på frågor som studeras inom ämnet är:

  • Hur kan företag utnyttja ny digital teknik via exempelvis mobiltelefoner och Internet för nya attraktiva tjänster till sina kunder?
  • Hur kan företag och myndigheter använda nya arbetssätt och digitala verktyg för att förnya sina arbetssätt så att de bättre passar dagens digitala era?
  • Hur kan företag systematiskt arbeta med digital innovation och därmed dra nytta av aktuella framsteg inom IT-området?
  • Vad skiljer digital marknadsföring från traditionell marknadsföring?
  • Vad utmärker den digitala era vi just nu lever i ur ett kund- och systemperspektiv?
  • Hur kan verksamheter utnyttja den enorma mängd data som finns på sociala medier och andra digitala plattformar för att skapa nya tjänster och fatta bättre beslut?

Kontakt

Lars Degerstedt

Ämnessamordnare, Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

lars.degerstedt@sh.se 08-608 49 04