Byggnad, grönska, stol och bord.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och forskning i företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, juridik, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap samt offentlig förvaltning. Vid vår institution är vi specialiserade kring hur människor samverkar med varandra politiskt, ekonomiskt, juridiskt, medialt, socialt och psykologiskt.

Här arbetar cirka 200 lärare, forskare och doktorander på olika sätt med utbildning, forskning och samverkan. Spännvidden är stor inom vår institution.

Som student kan du möta experter på källkritik och kreativt skrivande eller experter i immaterialrätt och medierätt. Hos oss kan du studera politiska system och politisk teori, ekonomiska modeller och teorier, hur företag och organisationer fungerar, juridiken vid myndighetsutövning och entreprenörskap, för att nämna några exempel.

Vår forskning spänner från individens välbefinnande och mänskliga rättigheter till samverkan mellan stater. Våra forskare studerar bland annat vinster i välfärden, betydelsen av folkomröstningar, hur kreativa människor tänker, de rättsliga utmaningarna som IT genererar.

Vi har nationellt och internationellt erkända forskare som leder forskningsprojekt inom våra strategiska forskningsområden, bland annat Entreprenörskapets dynamik, konst, kultur och ekonomi, sociala rörelser, offentlig upphandling samt politisk psykologi.

På institutionen finns centrumbildningarna:

Institutionens forskning är koncentrerad till vissa forskningsområden, och sker i hög grad i samarbete med forskare från andra discipliner. Forskningen fungerar som en vitaliserande faktor i utbildningen. Ambitionen är att alla lärare ska vara aktiva i forskning, och att alla forskare ska undervisa.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen Politik, ekonomi och samhällets organisering är förlagd till institutionen för samhällsvetenskaper. Forskningsfältet omfattar ämnena företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap.

Vid institutionen finns ett tjugotal aktiva doktorander. De flesta av doktoranderna har en forskningsinriktning mot Östersjöområdet och Östeuropa och är även knutna till The Baltic and East European Graduate School (BEEGS).

Centrumbildningar och forskarnätverk

Institutionen är hemvist för ett flertal centrumbildningar.

ENTER forum

Centrumbildningens främsta uppgift är att öka kunskapen om entreprenörskapets roll för samhällsutvecklingen och att stimulera intresset för entreprenörskapsforskning, utbildning samt dess praktiska tillämpning.

Förvaltningsakademin

Vid denna mångvetenskapliga centrumbildning samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad olika ämnen.

Reinvent

Här möts aktörer från samhällets olika sektorer för samverkan om hållbar stadsutveckling i storstadsmiljöer. Reinvent vill tillsammans med sina samverkanspartners vara arena för kunskapsbildning och utveckling i frågor som rör studier kring suburbana landskap.

Centrum för studier av politikens organisering (CPO).

Här bedrivs forskning kring hur politik formuleras, kommuniceras och struktureras. Vi skapar kunskap kring hur politik blir till.

SCOHOST - Stockholm Centre for Health and Social Change

Vid institutionen bedrivs omfattande forskning med ett antal forskningsprojekt, såväl ämnesspecifika som mångvetenskapliga. Till de mångvetenskapliga forskningsnätverken hör SCOHOST – ett forskningsnätverk som undersöker frågor som rör befolkningens hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på Östeuropa.

Samverkan och alumnverksamhet

Institutionen för samhällsvetenskaper samverkar med omvärlden på en rad olika sätt. Några exempel är vårt alumnnätverk, expertmedverkan i nyhetsmedier och utredningar. Studenterna möter ofta gästföreläsare från branschen på högskolan och har möjlighet till arbetsplatspraktik samt studiebesök.

Institutionens samverkan med omvärlden sker bland annat genom uppdragsutbildningar och forskning i samarbete med andra myndigheter och företag. Många av institutionens forskare medverkar som experter i offentliga utredningar och nyhetsmedier.

Utbildningar på grund- och avancerad nivå 

Vi erbjuder följande ämnen: företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, juridik, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap och offentlig förvaltning. Du kan läsa upp till kandidatnivå inom institutionens alla ämnen, till magisternivå inom sju av ämnena och upp till masternivå inom fyra ämnen. 

Vi erbjuder flertalet spännande utbildningsprogram på kandidatnivå, till exempel Ekonomi, teknik och design och Internationell migration och etniska relationer. Vi har dessutom ett antal ettåriga magisterprogram i exempelvis europarättsliga studier, internationellt företagande, mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen samt i journalistik. 

Utöver detta finns en mängd enstaka kurser med olika inriktning och omfattning – från Sociologiska analysinriktningar till Handelsrättslig översiktskurs. För information om vilka kurser och program som ges, se respektive ämne eller högskolans sidor för program och kurser. 

Studenter och arbetsliv 

Våra studenter får god kontakt med det omgivande samhället genom gästföreläsare och studiebesök. Flera av studenternas uppsatsarbeten genomförs i samverkan med olika organisationer, myndigheter och företag. Utöver detta ingår praktik i flera av våra utbildningar. 

Studenter som skrivit C-uppsats vid Södertörns högskola inom journalistisk, samhällsvetenskaplig eller ekonomisk utbildning har dessutom möjlighet att söka vägledd yrkespraktik. Studenterna har även tillgång till SH Innovation vid Södertörns högskola, som erbjuder rådgivning för att göra idéer till verklighet. 

Uppdragsutbildning 

Tack vare goda branschkunskaper och duktiga pedagoger har vi genom åren utvecklat olika uppdragsutbildningar inom såväl företagsekonomi som offentlig förvaltning och psykologi, samt ämnesövergripande kurser. Vi samarbetar med yrkeshögskolor, lokala företag och offentliga organisationer. 

Centrumbildningen Förvaltningsakademin vidareutbildar tjänstemän på svenska myndigheter om statsförvaltning genom skräddarsydda utbildningar. Förvaltningsakademin forskar också om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik. 

Samverkan och alumnverksamhet 

Institutionen för samhällsvetenskaper samverkar med omvärlden på en rad olika sätt. Några exempel är vårt alumnnätverk, expertmedverkan i nyhetsmedier och utredningar. Studenterna möter ofta gästföreläsare från branschen på högskolan och har möjlighet till arbetsplatspraktik samt studiebesök. 

Institutionens samverkan med omvärlden sker bland annat genom uppdragsutbildningar och forskning i samarbete med andra myndigheter och företag. Många av institutionens forskare medverkar som experter i offentliga utredningar och nyhetsmedier.