Student

Strategi, policy och riktlinjer

Södertörns högskolas internationaliseringsarbete är en integrerad del av utbildning och forskning och syftar till att stärka kvalitén.

Internationaliseringsstrategi

Lärare, forskare, studenter och andra anställda uppmanas att ta del av utbytesmöjligheter, internationella konferenser, projekt och andra samarbeten. Högskolan strävar också efter att skapa en livaktig miljö för internationalisering på hemmaplan och att erbjuda goda förutsättningar för studenter, doktorander och forskare som söker sig till Södertörns högskola.

För perioden 2021-2024 arbetar högskolan gentemot fyra särskilda internationaliseringsmål:

1) Breddad och bättre strukturerad långtidsmobilitet
2) Tillvaratagande av studenters och anställdas internationella erfarenheter i verksamheten
3) Internationalisering på hemmaplan
4) Internationella forskningssamarbeten och
internationalisering av forskning

Dessa mål beskrivs närmare i högskolans Handlingsplan för internationalisering 2021-2024 Pdf, 245.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Till lärosätets särskilda profil hör också den internationella och helt engelskspråkiga miljön för Östersjö- och Östeuropaforskning som finns genom centrumbildningen CBEES. Högskolans nätverk inom detta område är därför av särskild strategisk betydelse.

Internationaliseringspolicy

Högskolans internationaliseringspolicy beslutades av Högskolestyrelsen 2012-11-15. Internationaliseringspolicyn är det dokument som ska vägleda högskolans arbete med internationaliseringsfrågor.

Av högskolans internationaliseringspolicy framgår att:

Södertörns högskola ska vara ett internationellt lärosäte där utbildning och forskning präglas av mångfald, vidgade perspektiv och interkulturellt tänkande. Förutom detta ska högskolan i det dagliga arbetet erbjuda studenter, lärare och personal en internationell miljö där naturliga möten mellan olika kulturer kan ske. För att öka de internationella kontakterna ska högskolan underlätta utvecklingen av nya internationella nätverk och samarbetspartners, vilka kan generera nya plattformar och gemensamma projekt.

Läs Södertörns högskolas internationaliseringspolicy här:
internationaliseringspolicy_121115.pdf Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer

Rektor har beslutat om riktlinjer för internationella samarbeten och utbytesavtal. En checklista för nya avtal om studentmobilitet finns som bilaga.

Länk till Riktlinjer för internationella samarbeten Pdf, 45 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till Erasmus Policy statement Pdf, 160.5 kB.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-01-26