Sveriges nästa universitet – Södertörns högskolas profil, resultat och kvalitet

När Södertörns högskola startade sin verksamhet 1996 var uppdraget att bygga en universitetsstruktur för högre utbildning och forskning i södra Stockholmsregionen. Till skillnad från många andra nya lärosäten, som bildades genom sammanslagningar av befintliga verksamheter, byggdes Södertörns högskola upp ny från grunden.

Verksamhet som motsvarar vad som krävs av ett universitet

Högskolans verksamhet idag motsvarar vad som krävs av ett universitet. Den vetenskapliga verksamheten spänner över ett brett, humanvetenskapligt dominerat fält, andelen forskning är betydande, och utbudet av utbildningar och antalet studenter jämförbart med de lärosäten som utsetts till universitet 1997 eller senare.

Södertörns högskola är tredje störst i Stockholmsregionen vad gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå och utfärdar sedan 2010 examina på samtliga akademiska nivåer, inklusive doktorsexamen. I samarbete med Polismyndigheten bedrivs en omfattande uppdragsutbildning till polis. Forskning och forskarutbildning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa är en dominerande profil. Högskolan har sedan många år hört till de främsta lärosätena nationellt vad gäller andelen disputerade lärare.

Liten formell skillnad, men stor betydelse

Den formella skillnaden i Sverige mellan högskolor och universitet är idag liten och består i att universitet äger rätt att självständigt inrätta examina på forskarnivå, medan högskolor måste ansöka hos Universitetskanslersämbetet om examenstillstånd inom avgränsade områden. Södertörns högskola har idag examenstillstånd på forskarnivå inom fem områden, vilka täcker huvuddelen av verksamheten. Den praktiska skillnaden är alltså liten. Samtidigt är namnet universitet av väsentlig betydelse för lärosätets anseende och förmåga att rekrytera studenter, lärare och forskare.

Presentationen Sveriges nästa universitet

Syftet med presentationen Sveriges nästa universitet är att visa och ge belägg för att Södertörns högskolas verksamhet har hög kvalitet och även i övrigt motsvarar de krav som ställs på ett universitet. Utbildnings- och forskningsverksamheten redovisas avseende volym, profil, resultat och kvalitet, och samverkan och internationalisering beskrivs särskilt.

Ta del av presentationen Sveriges nästa universitet Pdf, 1.1 MB.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-08-25