Student

Utvecklingsplan 2020-2024

I utvecklingsplanen beskrivs en önskad position och våra ambitioner om utveckling för Södertörns högskola under perioden 2020-2024

Vision

"Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor."

Högskolegemensamma mål 2020-2024

Starka akademiska miljöer - under kommande femårsperiod ska vi:

 • sträva efter balans mellan utbildning och forskning i de akademiska miljöerna
 • öka andelen lärare med tillsvidareanställning
 • utarbeta strategier för fortsatt digitalisering inom utbildning och forskning
 • fokusera på stärkt forskningsunderbyggnad inom lärar- och polisutbildningarna
 • vidareutveckla en kvalitetskultur baserad i kollegialitet och akademiska kärnvärden

En attraktiv och öppen högskola - under kommande femårsperiod ska vi:

 • fortsätta utvecklingen av Campus Flemingsberg till en kunskapsintensiv mötesplats
 • skapa möjligheter till personrörlighet och nära relationer med andra samhällssektorer, företag och alumner
 • utveckla strategiska partnerskap där samhällets behov och perspektiv bidrar till att stärka kvaliteten på utbildning och forskning
 • förstärka vår roll som kunskapsaktör för en bredare målgrupp genom en aktiv digital närvaro

Akademiskt lärarskap och aktiv studentmedverkan - under kommande femårsperiod ska vi:

 • formulera en strategi för akademiskt lärarskap i dialog med ämnen och program
 • fördjupa formerna för studentinflytande och aktiv studentmedverkan
 • utveckla strategier för digitalt och flexibelt lärande
 • utveckla de mångvetenskapliga arbetssätten i utbildningarna
 • tydliggöra värdet av pedagogisk skicklighet vid anställning och befordran

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan - under kommande femårsperiod ska vi:

 • utveckla en integrerad förståelse av olika dimensioner av hållbar utveckling och samhällets omställning till hållbar utveckling
 • relatera utbildning och forskning till samhällsaktörers behov av hållbar utveckling och omställning
 • granska möjliga målkonflikter i Förenta Nationernas globala mål, för att komma fram till varaktiga avvägningar och arbeta för en hållbar värld
 • formulera lärandemål kring hållbar utveckling i utbildningsplaner samt främja högskoleövergripande initiativ

Östersjö- och Östeuropaforskning - under kommande femårsperiod ska vi:

 • främja en högkvalitativ forskarinitierad och kritisk forskning med Östersjö- och Östeuroparelevans
 • utveckla och förstärka internationella samarbeten med relevans för forskningsområdet
 • öka samhällets kunskaper om Östersjö- och Östeuropaforskning genom effektivare kommunikation
 • bedriva högkvalitativ forskarutbildning med Östersjö- och Östeuroparelevans

Södertörns högskola i världen - under kommande femårsperiod ska vi:

 • förnya vår internationaliseringsstrategi med särskilt fokus på forskning, student- och personalrörlighet, samverkan samt hållbar samhällsutveckling
 • vidta åtgärder för att synliggöra studenters och medarbetares internationella och interkulturella erfarenheter och kunskaper, inte minst ifråga om språk
 • verka för internationella rekryteringar av såväl forskande personal som studenter
 • öka möjligheter till klimatmässigt hållbara möten, fysiska såväl som digitala

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-19