Bänkar på rad i korridor

Fördjupa dig i ett historievetenskapligt område

Kurs

Historia C

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Historia C ger dig möjligheten att utveckla de vetenskapliga färdigheter du tränades i under B-kursen. Du läser en fördjupad delkurs i historievetenskaplig teori och en kurs om hur teorier kan omsättas i den praktiska forskningsprocessen. Dina nyvunna kunskaper kommer till användning direkt i uppsatsmomentet där du genomför en självständig vetenskaplig undersökning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Analysera samhällets dåtid och nutid Efter studier inom historia har du förmågan att se komplexa händelseförlopp ur ett helhetsperspektiv och att analysera dessa långsiktigt. Många som har läst historia väljer att arbeta som lärare, forskare, på museer eller inom kulturarvssektorn. Ämnet lämpar sig även för dig som vill arbeta som exempelvis journalist, omvärldsanalytiker eller handläggare. Ämnet ger en allmänbildning som är användbar i flera olika typer av yrken, och du har även nytta av dessa kunskaper i ditt privatliv. Läs om ämnets forskning
Fördjupade kunskaper kring historieämnets vetenskapliga process Under Historia C läser du en fördjupad delkurs i historievetenskaplig teori. Genom litteraturstudier och diskussioner utvecklar du din kunskap om historievetenskapliga teorier och modeller. Du läser även en praktiskt orienterad delkurs om forskningsprocessen där du får fördjupa dina metodologiska kunskaper. Den praktiska delkursen fokuserar på det praktiska planerandet och genomförandet av en forskningsuppgift. Det inkluderar bland annat problemformulering, val av ämne och material och lämplig metod utifrån ämne. De två delkurserna ger dig förutsättningarna för att självständigt genomföra kursens huvudmoment, ett vetenskaplig arbete i form av en C-uppsats. Arbetssätt Under den teoretiska och den praktiska delkursen har du cirka fyra till sex timmar lärarledd undervisning i veckan, främst i form av föreläsningar och seminarier. Den praktiska delkursen innehåller även undervisningsmoment utanför högskolans område, exempelvis på arkiv eller på ett bibliotek. Under uppsatsskrivningen har du handledningstillfällen och ett antal seminarier med obligatorisk närvaro. Du examineras genom en hemtentamen, ett PM och aktivt deltagande på seminarier. Uppsatsen examineras genom utförandet samt opponering och ventilering av uppsats.
Allmänbildning och förståelse för dagens samhälle Kunskap om historia är viktigt för att förstå den värld vi lever i idag. Dagens samhälle och hur mänskligheten ser ut är ett resultat av historiska processer. Genom att förstå och förklara de processer, händelser och beslut som skett genom historien kan vi förstå dagens samhälle och de stora samhällsfrågorna. Till exempel kan ett historiskt perspektiv på genus, klass och etnicitet visa vilka förändringar som har skett och lett oss dit vi är idag. Studerar du historia får du kompetensen och redskapen för att göra dessa analyser. Historia är ett brett humanistiskt ämne, vilket innebär att du kommer att studera människan som kulturell varelse genom olika historiska epoker. Ämnet handlar om de mänskliga samhällenas utveckling och förändring över tid. Historieämnet innehåller många olika perspektiv och infallsvinklar på människans historia. Källkritik, genusteori och hantering av historiskt källmaterial är bara några exempel på de frågor som du kommer att diskutera under dina studier. Historia på Södertörns högskola fokuserar på att beskriva, förstå och förklara olika typer av historiska händelser och processer utifrån ett faktabaserat och reflekterande förhållningssätt. Historia C ger dig fördjupade kunskaper kring historieämnets vetenskapliga process. Du studerar teorier och metoder genom två delkurser och genomför en vetenskaplig undersökning. Du kan efter kursen söka dig vidare till historiska studier på avancerad nivå.