Närbils på gröna stolar mor grå betongvägg

Fördjupa dig i teorier, traditioner och metoder inom journalistikforskning

Kurs

Journalistik C

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

I Journalistik C får du möjlighet att fördjupa dig i vetenskapliga teorier, traditioner och metoder inom journalistikforskningen. Utifrån aktuell forskning får du reflektera kring journalistens praktik, ideal och roll i samhället. I kursens andra del genomför du ett självständigt arbete i form av en C-uppsats.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med journalistik med ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt Journalistiska studier på Södertörns högskola ger dig både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som du har nytta av i arbetslivet. Du kommer ha bred kompetens inom såväl traditionella som digitala medier, och kunskaper att göra utförlig research som du sedan förmedlar genom olika typer av medier. Att studera journalistik ger dig möjlighet att få utlopp för din kreativitet, samtidigt som det balanseras med ett kritiskt förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, både idag och i framtiden. Med studier inom journalistik i ryggen kan du arbeta med alla former av journalistiskt arbete, både som frilansare eller anställd, på olika typer av företag och organisationer som arbetar med medier och kommunikation. Exempel på arbetsplatser är tidningar, tv-hus och nyhetsredaktioner. Under studierna kommer du också ha skaffat dig bred kunskap om vårt samhälle, samt ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt till omgivningen. Du får möta människor i olika delar av samhället och få erfarenheter av olika områden i vårt samhälle. Du kan även välja att kombinera studier i journalistik med ett annat ämne, som till exempel religionsvetenskap, etnologi eller statsvetenskap, och på så sätt skaffa dig spetskompetens. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i journalistikforskningens fält och utför ett självständigt arbete I kursens första del behandlas teorier inom journalistikforskningens fält. Med forskning som utgångspunkt får du kritiskt reflektera kring journalistens praktik, ideal och roll i samhället. Du får även fördjupad träning i olika vetenskapliga undersökningsmetoder med inriktning på journalistikforskning. I kursens andra del genomför du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Du genomför det självständiga arbetet med utgångspunkt i de teorier, metoder och begrepp du fördjupade dig i under kursens första del. Arbetssätt Under kursen har du undervisning i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier. I kursens sista moment examineras du genom utförandet av en uppsats, ventilering av uppsats och opponering av en annan students uppsats.
Teoretisk mediekunskap och användbara journalistiska verktyg Journalistik är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på medier och kommunikation. Inom ämnet varvas praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten innefattar skrivande, fotografering, filmning, radioinspelning och webbproduktion. De teoretiska delarna utgörs av studier om mediernas roll i samhället, medieetik, research och fördjupade samhällsstudier. Både ämnet journalistik och yrkestiteln är starkt kopplat till flera aktuella samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. Under dina journalistiska studier får du lära dig bevaka rättegångar, diskutera etik, utföra research om aktuella samhällsfrågor, utrikesbevakning, skriva reportage, göra radioprogram och mycket mer. Du får även utlopp för din språkliga och utforskande kreativitet, och tillsammans med kritiska förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, skapar du en god balans och bred grund för framtida arbete. Studier i journalistik passar dig som har ett stort samhällsengagemang, vill reflektera kritiskt kring vår samhälle och vill arbeta med antingen traditionella eller digitala medier. Genom ett samarbete mellan den journalistiska och medietekniska avdelningen på Södertörns högskola sammanförs studier i journalistik och medietekniska verktyg.