Ljusblå träbänk mot tegelvägg.

Lär dig om kopplingen mellan hälsa, kultur och religion

Kurs

Kultur, religion och hälsa

7.5 hp

Höst / Vår

50%

Distans

I samtidens Sverige möter den vårdsökande individen en stor blandning av olika metoder för botande, helande och välbefinnande. Det hör mer till regel än till undantag att olika former av behandling blandas och prövas. I den här kursen får du undersöka mångfalden av metoder i Sverige idag och diskuterar bland annat olika kulturella och religiösa former av helande.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Värdefulla kunskaper för flera yrken Efter studier har du flera värdefulla kunskaper. Du har ett interkulturellt och interreligiöst perspektiv på klinisk verksamhet. Du kan redogöra för forskning kring sambandet mellan religion, interkulturalitet och hälsa. Du har också kunskap om, och kan problematisera kring kulturella och religiösa faktorer påverkan på människors hälsa och ohälsa. Du förstår också hur dessa faktorer påverkar hur hälsa och ohälsa uttrycks och hur ohälsa behandlas och förebyggs. Du har utvecklat färdigheter som att identifiera olika teoretiska och praktiska förhållningssätt. Detta i relation till den mångfald av metoder för botande, helande och välbefinnande som existerar i Sverige idag. läs om ämnets forskning
Studera olika sätt att se på kropp, hälsa och religion Kursen behandlar hälsa och ohälsa ur ett mångkulturellt och mångreligiöst perspektiv. Med tonvikt på samtidens Sverige behandlas aktuell forskning. Även den kliniska betydelsen av kulturella och religiösa faktorer för hälsa och ohälsa behandlas. Bland annat diskuterar du kulturers och religioners funktion i hur mental och kroppslig hälsa/ohälsa uttrycks och manifesteras. Du studerar också olika sätt att se på kropp, mat och diet. Under kursens gång berör du flera perspektiv, exempelvis diskuterar du mångfalden av metoder för terapi, botande och helande i samtidens Sverige. Du får också analysera den etablerade hälso- och sjukvårdens relation till skolmedicin, komplementär- och alternativmedicin (KAM) samt olika kulturella och religiösa/andliga former av helande. Arbetssätt Kursen är en distanskurs. Undervisningen är nätbaserad och innehåller föreläsningar, filmer och poddar. Du examineras bland annat genom nätbaserade seminarier med tillhörande uppgifter. Du skriver även tre PM-uppgifter som lämnas in vid kursens slut.
Lär dig om hälsa och ohälsa ur ett mångkulturellt och mångreligiöst perspektiv Kursen är för dig som vill öka din kännedom om olika sätt att se på hälsa och ohälsa i dagens mångkulturella och mångreligiösa samhälle. Du lär dig om hur individer hanterar den mångfald av behandlingsmetoder som finns tillgängliga för den vårdsökande personen i Sverige idag. Under kursen studerar du hur hälso- och sjukvården relaterar till komplementär och alternativ medicin (KAM). Bland annat får du diskutera kulturens och religionens funktion i hur mental och kroppslig hälsa/ohälsa uttrycks. Du diskuterar även olika sätt att se på kropp, mat och identitet. Bakgrunden till att vi idag lever i ett sådant "mångmedicinskt" samhälle är delvis global migration, som bidragit till mångfaldigandet av sätt att hantera hälsa och ohälsa. För många i västvärlden har också hälsa och välbefinnande blivit en slags livsåskådning, något att sträva efter och aktivt förvalta som del av sin identitet. Kultur, religion och hälsa är kursen för dig som kanske arbetar eller studerar till något vårdyrke, men också för dig som vill vidga dina kunskaper om humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på medicin eller komplementär och alternativ medicin. Frågor som kursen bland annat tar upp är: Hur påverkar kulturella och religiösa faktorer människors hälsa och ohälsa? Hur påverkar dessa faktorer hur hälsa och ohälsa uttrycks, behandlas och förebyggs?