Närbild på gröna sammetsstolar

Självständig, kritisk granskning av ett litteraturhistoriskt ämne

Kurs

Litteraturvetenskap C

30 hp

Höst

100%

Campus

I Litteraturvetenskap C får du det metod- och teoristöd du behöver för att skriva din C-uppsats inom någon del av litteraturvetenskapen. Du väljer ämne och upplägg på uppsatsen i samråd med din handledare efter två inledande delkurser med inspiration.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält. Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap. Läs om ämnets forskning
Individuell och självständig litteraturvetenskaplig granskning Den sista grundkursen inom litteraturvetenskap är uppdelad i tre delar. Den första delkursen "Litteraturteori och metod" är förbereder dig inför din C-uppsats. Delkursen består av nedslag i flera olika teorier inom litteraturvetenskapen. Du får möta forskare som problematiserar förhållande mellan teori och metod, ofta utifrån sin egna forskningsarbeten. Genom att läsa och göra praktiska övningar blir du rustad med verktyg som du kommer att ha användning för under uppsatsskrivandet. Nästa delkurs är "Tematiska studier" och ansluter på något sätt till lärarens forskning. Du får möjlighet att göra en djupdykning inom exempelvis en litterär period, ett författarskap eller ett litterärt tema. Tidigare kullar har till exempel haft historiska romaner som tema. Kursen avslutas med att du skriver en självständig C-uppsats där du får ställa upp en egen litteraturvetenskaplig frågeställning och söka upp relevant tidigare forskning inom ämnet. I uppsatsen får du visa de kritiska perspektiv och den teoretiska kunskap du förvärvat under de tidigare kurserna. Arbetssätt Under kursen har du cirka fyra timmar lärarledd tid i veckan som består av främst seminarier. De två första delkurserna examineras genom muntliga redovisningar, aktivt deltagande på seminarier samt skriftliga hemtentamen och inlämningsuppgifter. När du skriver din uppsats kommer du att ha handledning av lärare, enskilt och i grupp. Du examineras genom att författa en uppsats, lägga fram den för opponering samt opponera på en annan students uppsats.
Granska litteratur utifrån historiska och moderna perspektiv I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.