Rosa och grå fåtölj mot varandra.

Öka din förståelse för människor, samhällen och kulturer

Kurs

Religionsvetenskap A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Religion är ett ständigt aktuellt ämne. Genom att studera religion ur ett historiskt och samtida perspektiv kan vi förstå varför världen ser ut som den gör i dag. Studier i religion ger dig en unik kulturkompetens som är användbar om du strävar efter att bli lärare eller om du av andra skäl söker förståelse för människors sätt att leva och för vårt gemensamma samhälle.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Unik kulturkompetens Religionsvetenskapen är unikt som ämne med starka kopplingar till både historiska och samtida perspektiv. Efter studier i religionsvetenskap väljer många att bli till exempel lärare eller journalister. Men religionsvetenskap är också användbart om du strävar efter att bli biståndsarbetare, forskare, omvärldsanalytiker eller vill arbeta över kulturgränser och i internationella sammanhang. Ämnet är relevant för dig som är nyfiken på och intresserad av andra människors sätt att leva och tänka, och söker att förstå det samhälle vi lever i. Efter att du har läst Religionsvetenskap A kan du fortsätta dina studier inom religionsvetenskap genom att läsa B- och C-kursen. Läs om ämnets forskning
Kunskap om olika religioner ur historiska och samtida perspektiv Under kursen kommer du att studera det mångreligiösa och mångkulturella samhälle vi lever i. Vi fokuserar på religion ur ett globalt och ett mer lokalt, svenskt perspektiv, och hur de två perspektiven samspelar med varandra. Du får omfattande kunskap om olika religiösa traditioner ur historiska och samtida perspektiv. Kursen ger en god orientering i de stora världsreligionerna. Bland annat kommer du att studera kristendom, islam, hinduism, buddhism och esoterism, och hur dessa tolkas och utövas i praktiken. Du kommer att få verktyg för att analysera hur människor i dag utövar sin religion och påverkas av heliga skrifter och läror Kursen inleds med en kortare introduktion till religionsvetenskap. Därefter följer fyra tematiska delkurser som behandlar de stora världsreligionerna samt samtida andlighet och sekulära livsåskådningar. Arbetssätt Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök, grupparbeten och filmvisning. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga inlämningsuppgifter och salstentamina. Delar av kursens undervisning kan ges på engelska.
Ett viktigt ämne i samtiden I dagens mångkulturella samhälle är kunskap om religion nödvändigt för att vi ska kunna förstå och samspela med varandra. När du läser religionsvetenskap studerar du olika aspekter av religion ur historiska, samtida, globala och lokala perspektiv hur dessa samspelar med varandra. Ämnet tar upp olika religiösa traditioner som kristendom, judendom, islam, hinduism, buddhism och esoterism. Du får också studera hur människor tolkar och utövar sin religion samt reflektera kring religionernas koppling till politik, migration och genus. Då får även studera hur Sveriges religiösa landskap har förändrats genom historien. Religionsvetenskapen ger dig även möjlighet att fördjupa dig inom områden som du är särskilt intresserad av. I många länder är religion en stor del av kulturen. Det gör att du som läser religionsvetenskap får en unik kulturkompetens. Du lär dig att analysera och få en ökad förståelse för din omgivning – både för människor och de samhällen i vilka de lever.