Delar av bokstäver på vägg. Bokhyllor i bakgrunden.

Fördjupa dig i etnologiska teorier och metoder

Program

Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys

60 hp

Höst

100%

Campus

Under Magisterprogrammet i etnologi får du möta studenter från ett brett kulturvetenskapligt område. Du läser delar av programmet tillsammans med magister- och masterstudenter inom området Historiska studier. Programmet inriktar sig på kultur- och samhällsanalys. Du vidgar dina vetenskapliga perspektiv och utvecklar kompetens för både forskning och kvalificerat arbete.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Behörighet för forskning, och kompetens för arbete inom kultursektorn Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare – organisationer, kommuner och myndigheter. Du kan exempelvis arbeta som utredare, handläggare och projektledare, inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor. Du kan dessutom kombinera utbildningen med andra yrkesutbildningar, som till exempel lärare eller journalist. Magisterprogrammet ger dig en specialkompetens i vetenskapligt etnologiskt arbete. Programmet är också forskningsförberedande, vilket ger dig behörighet att söka forskarutbildningen vid Södertörns högskola eller vid andra lärosäten. Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, något du har användning av genom hela livet. Ämnets historiska perspektiv ger dig möjlighet att upptäcka och förstå saker i vår samtid på ett djupare plan. Läs om ämnets forskning
Fördjupade kurser i etnologiska och mångvetenskapliga metoder Magisterprogrammet är ett ettårigt program. Första terminen innehåller två etnologiska delkurser och två mångvetenskapliga delkurser. Den andra terminen innefattar en magisteruppsats i etnologi. Under den första terminen får du fördjupa dig i etnologiska och kulturanalytiska metoder. Terminen inleds med en mångvetenskaplig delkurs om de kulturvetenskapliga studiernas roll och relevans i samhället idag. Därefter följer de två etnologiska delkurserna Kultur- och samhällsanalyser samt Kulturvetenskapliga metoder. Delkursen Kultur- och samhällsanalyser handlar om internationell kulturteori och centrala forskningstrender. Delkursen Kulturvetenskapliga metoder diskuterar kvalitativ forskningsmetodik. Båda dessa kurser fokuserar på tillämpningar inom etnologin vilket förbereder dig för magisteruppsatsen. Första terminen avslutas med den andra mångvetenskapliga delkursen, som inriktar sig på humanistisk vetenskapsteori. Andra terminen utgörs av magisteruppsatsen i etnologi. De teorier, analysredskap och metoder du fördjupad dig i under första terminen tillämpas. Du väljer själv vilket etnologiskt område du vill fördjupa dig i.  Termin 1 Introduktion till området Historiska studier, Kultur- och samhällsanalyser, Kulturvetenskapliga metoder, Vetenskapsteori Termin 2 Magisteruppsats Arbetssätt Undervisningen sker i form av seminarier. Tiden du behöver vara på högskolan varierar, men är något mer i början av programmet. Programmet innebär höga krav på självständighet. Du får samma möjlighet att delta på seminarier och andra aktiviteter som aktiva lärare och forskare på Södertörns högskola.
Vidga dina vetenskapliga perspektiv och fördjupa dig i ett etnologiskt område Som magisterstudent i etnologi möter du studenter från ett brett kulturvetenskapligt område. Du kommer att läsa kurser och delta på seminarier i en mångvetenskaplig miljö. Det bidrar till att vidga dina vetenskapliga perspektiv och du får jämföra olika ämnestraditioner. Den mångvetenskapliga miljön utgörs av magister- och masterstudenter inom området Historiska studier. Det innefattar ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap. Syftet med magisterprogrammet är att du efter studierna ska känna dig trygg i mål, metoder och forskningstraditioner i etnologi, men även i angränsande forskningsområden. Du utvecklar dina kulturanalytiska perspektiv ännu mer och fördjupar ditt etnologiska teori- och metodkunnande. Programmet har en stark teoretisk tradition men samtidigt en nära koppling till praktik och arbetsliv. Du får ta del av samma seminarier som lärare och forskare inom ämnet får, vilket ger dig en inblick i det akademiska yrket och aktuell forskning. En magisterexamen i etnologi är forskningsförberedande och ger dig behörighet för forskarutbildning. Programmet vänder dig därför också till dig som vill söka till forskarutbildningen eller vill arbeta i en verksamhet där vetenskapligt arbete är en styrka.