Trappa i trä.

Vidga din världsbild och fördjupa dig i idéhistoriens vetenskap

Program

Magisterprogram i idéhistoria

60 hp

Höst

100%

Campus

Idéhistoria ger historiska perspektiv på vår samtid och lär oss att förstå det kritiska tänkandets betydelse genom möten med en mångfald av nya och äldre tankar inom områden såsom politik, vetenskap, estetik och filosofi. En idéhistoriker ser inte världen i svart och vitt, utan har förståelse för en mängd olika perspektiv. Genom att studera idéhistoria på avancerad nivå får du en god grund för vidare forskarutbildning eller för arbete inom utredande eller kunskapsförmedlande yrken.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Goda förutsättningar för både forskningsstudier och kulturarbete Programmet ger dig en god grund för studier på forskarnivå eller inom annan verksamhet där vetenskaplig meritering på avancerad nivå är en tillgång. Behovet av kunskaper inom humaniora finns i så gott som alla yrken i stort, och med idéhistoria i ryggen har du förståelse för en mängd olika vetenskapliga områden. Du får kvalifikation för arbete inom kultursektorn och andra kunskapsintensiva verksamheter, särskilt för självständiga arbetsuppgifter av utredande och kunskapsförmedlande art. De många färdighetstränande momenten som ingår i programmet ger dig förmågor som efterfrågas allt mer i takt med att mängden vetenskaplig publicering ökar. Efter programmet har du vidgat och fördjupat dina kunskaper inom idéhistorisk teori. Du har utvecklat din förmåga att använda din vetenskaplig kompetens i praktiken, genom en magisteruppsats. Du har även god förmåga att söka information och göra kunskapsöversikter. Samt förmågan att analysera och kritiskt värdera stora mängder text. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i idéhistorisk forskning och vetenskapsteori Magisterprogrammet i idéhistoria har ett särskilt fokus på färdighetstränande moment under programmets gång, som exempelvis att göra forskningsöversikter och att söka fram aktuell forskning inom olika områden. Du får dessutom träna din förmåga att skriva vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Dessa typer av färdigheter blir allt mer angelägna i takt med att mängden vetenskaplig publicering ökar. Du läser under programmets första termin fyra tematiska delkurser: Introduktion till området Historiska studier Introduktion till studier i Idéhistoria på avancerad nivå Att skriva forskningsöversikter Vetenskapsteori Under dessa fyra delkurser introduceras du till det mångvetenskapliga området Historiska studier och för idéhistorisk forskning. Du får ta del av vetenskapsteori och en färdighetstränande kurs i att skriva metodiska forskningsöversikter. Under programmets andra termin genomför du ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Genom uppsatsarbetet får du utveckla din förmåga att välja lämplig teori och metod utifrån din valda frågeställning. Termin 1 Introduktion till området Historiska studier 7,5 hp, Introduktion till studier i idéhistoria på avancerad nivå 7,5 hp, Att skriva forskningsöversikter 7,5 hp samt Vetenskapsteori 7,5 hp Termin 2 Magisteruppsats Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av seminarier där du får chans till fördjupade diskussioner med dina lärare och kurskamrater. Utbildningen innebär även mycket självständiga studier. Vissa delkurser ges i samverkan med andra magister- och masterprogram inom området Historiska studier. Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier, hemtentamen samt genom din magisteruppsats.
Fördjupa dina idéhistoriska perspektiv genom teoretiska och praktiska kurser Magisterprogrammet i idéhistoria är en ettårig magisterutbildning med idéhistoria som huvudområde. Programmet har en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Du får en kombination av teoretiska och färdighetstränande kurser på avancerad nivå som mynnar ut i en självständigt författad magisteruppsats. Vissa delkurser ges i samverkan med forskarutbildningsområdet Historiska studier. Gemensamma kurser och seminarier anordnas då i samarbete med ämnena arkeologi, etnologi, idéhistoria, historia och religionsvetenskap. Utbildningen ger dig en god grund för studier på forskarutbildningsnivå och för yrken av utredande eller kunskapsförmedlande art, som exempelvis journalist eller lärare.