Södertörns högskola

Digital innovation inom eventindustrin

Program

Digital affärsutveckling inom event och projekt

180 hp

Höst

100%

Campus

Vill du driva innovation i en spännande bransch? Detta program ger dig en stark grund inom digital marknadsföring och digital affärsutveckling, samtidigt som du får kunskaper inom event och projekt. Efter utbildningen kan du använda IT och digitalisering för att utveckla och förbättra verksamheter inom event- och mötesindustrin.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Industrin med stor potential och behov av kompetens och innovation Framtidens arbetsmarknad förväntas ha ett stort fokus på digitalisering, digital affärsutveckling, strategier och ledarskap. Du kommer efter studierna att vara väl förberedd för denna arbetsmarknad. Efter utbildningen har du kunskap kring informationsteknologier och skapande av upplevelser inom event- och mötesindustrin. Du kommer kunna analysera aktuella processer och hitta informationsteknologiska lösningar för att utveckla olika typer av verksamheter, speciellt inom event- och mötesindustri. Några exempel på yrkesroller du kan söka efter utbildningen: Digital affärsutvecklare inom event- och mötesindustrin Ledarskap/strateg inom digital tjänsteinnovation, digital transformation, digital upphandling och digital strategi inom event- och mötesindustrin Digital marknadsförare inom event- och mötesindustrin Strategisk digital analytiker inom event- och mötesindustrin Digital eventkoordinator Konceptutvecklare inom event- och mötesindustrin Strategisk utredare och strategisk planering med inriktning mot tjänster och digitalisering, speciellt inom event- och mötesindustrin System- och produktägare samt beställare inom digitalisering speciellt inom event- och mötesindustrin Utbildningen förmedlar även generell kunskap inom informatik och digital affärsutveckling vilket lämpar sig för olika branscher och områden, till exempel e-handel, besöksnäring och IKT-området.
Läs ett program med unik profil Under programmet läser du tre terminer Informatik, inriktning digital affärsutveckling, två terminer event och projekt och en termin som består av fördjupningskurser inom Informatik och Turismvetenskap. Informatik är ett ämne som studerar värdeskapande med hjälp av information och informationssystem. Turismvetenskap studerar människor som befinner sig på resa i arbete och på fritid. Detta program fokuserar på den del av turismvetenskapen som sysslar med professionella och kulturella event och hur digitalisering påverkar hur dessa kan drivas. På Informatik med inriktning mot digital affärsutveckling studerar du hur du kan utveckla verksamhetens olika tjänsteerbjudanden med hjälp av IT och digitalisering. Kurserna handlar om bland annat e-handelslösningar och digital marknadsföring bland annat genom sociala medier. Du lär dig att använda den senaste entreprenörskapsbaserade och agila arbetsmetodiken och att arbeta med datavisualisering för att underlätta och stödja beslutsprocesser. Du lär dig även att leda digitaliseringsprojekt. I utbildningen ingår dessutom kunskap om olika verksamhetsstödjande system t. ex. affärssystem och kundrelationssystem. Informatik C, inriktning digital affärsutveckling avslutas med att du skriver en C-uppsats inom ämnet Informatik. I fördjupningskurserna inom Informatik lär du dig att skapa och använda automatiseringslösningar eller tillämpa maskininlärning och artificiell intelligens (AI) samt visualiseringar med augmented reality (AR). Därtill erbjuds fördjupningsspår som introducerar mekanismer för att lösa frågor om digital integritet och digital trygghet, bemöta desinformation (t.ex. i sociala kanaler) samt att systematiskt planera och stärka organisationer mot olika former av cyberangrepp med hjälp av genomtänkt cybersäkerhet. Under kurserna inom event och projekt fördjupar du dig i event- och mötesindustri och hur dessa kopplas till besöksnäringen och andra näringslivsgrenar. Du analyserar digitaliseringsprocesser inom dessa industrier och hur de påverkar upplevelseproduktion. Du fördjupar dig även i planeringsverktyg som används i samband med event och möte. Under kurserna undersöks även olika upplägg inom eventindustrin ut ett hållbarhetsperspektiv. Fördjupningsterminen består av kurserna Avancerad digital tjänsteinnovation: robotik, AI, och metaverse (virtuella och interaktiva världar på olika plattformar); Digital trygghet, desinformation och cybersäkerhet ; Ledarskap och värdskap inom event, möten och digitalisering ; och Vetenskaplig fördjupning inom event och möten . Termin 1 Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling, 30 högskolepoäng Termin 2 Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling, 30 högskolepoäng Termin 3 Event och projekt 1, 30 högskolepoäng Termin 4 Event och projekt 2, 30 högskolepoäng Termin 5 Avancerad digital tjänsteinnovation: robotik, AI, och metaverse 7,5 hp; Digital trygghet, desinformation och cybersäkerhet 7,5 hp; Ledarskap och värdskap inom event, möten och digitalisering 7,5 hp; Vetenskaplig fördjupning inom event och möten 7,5 hp Termin 6 Informatik C, inriktning Digital affärsutveckling, 30 högskolepoäng Arbetssätt Digital affärsutveckling inom event och projekt är en heltidsutbildning och bedrivs på campus. Programmet innefattar cirka åtta till femton lärarledda timmar i veckan, men detta kan variera. Utbildningen består bland annat av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Du examineras vanligen genom skriftlig tentamen, muntlig eller skriftlig redovisning individuellt och gruppvis, samt genom aktivt deltagande på seminarier. Både gästföreläsningar och studiebesök förekommer under programmets gång. Du studerar tillsammans med cirka 40 studenter. Ni delas in i mindre grupper inför seminarier och gruppuppgifter.
Vill du vara med och utveckla eventindustrin? I dagens samhälle är digitaliseringen avgörande för att tjänstebranscher ska kunna växa och utvecklas. Det finns ett stort behov av kompetens inom digital tjänsteutveckling och digital marknadsföring för att leda innovation i framtiden, och även stora karriärmöjligheter för dem som väljer detta spår. Förmågan till en digital omställning har visat sig vara kritisk för bland annat event- och mötesindustri, särskilt under covid-19-pandemin.  Detta program fokuserar på hur digitalisering utvecklar event- och mötesindustrin. Frågorna som tas upp inom programmet handlar bland annat om hur du kan utveckla och stödja verksamheter med hjälp av IT och digitalisering och hur du kan leda digitaliseringsprojekt. Under fördjupningskurserna lär du dig bland annat om aktuella och relevanta tillämpningar i maskininlärning och artificiell intelligens (AI), visualiseringar med augmented reality (AR) och cybersäkerhet mot bakgrund av tjänsteindustrin. På de programspecifika kurserna inom event och projekt fördjupar du dig i event- och mötesindustrin och analyserar dess digitaliseringsprocesser och hur de påverkar upplevelseproduktion och planering. Efter utbildningen har du en kombination av spetskompetens inom digital affärsutveckling, samt expertis inom event- och mötesindustri.