Hav, studenter och jordglobar.

För utveckling och hållbarhet med blicken vänd mot världen

Program

Globala utvecklingsstudier

180 hp

Höst

100%

Campus

I många delar av världen är behovet av utvecklings- och förändringsarbete stort. Programmet passar dig som har intresse för samhällets viktiga och komplexa frågor. Genom både teoretiska och praktiska övningar får du verktyg att arbeta för förändring – alltid med ett internationellt fokus och tydlig förankring i FN:s globala mål.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Ta dig an utmaningen i utvecklingsarbete med en bred grund Utveckling och internationellt samarbete är unikt i den bredd av kompetens du får med dig ut i arbetslivet. Du får utvecklade perspektiv på omvärlden, samt praktiska kunskaper om hur man tolkar data och statistik. Det helhetsgrepp på utvecklingsfrågor du kommer ha är unikt och attraktivt ute i arbetslivet. Oavsett om du arbetar direkt med utvecklingsfrågor eller inte så kommer den breda allmänbildningen som programmet ger vara nyttig genom hela livet. Programmet ger dig ingen specifik yrkestitel, men en bred kunskapsgrund att stå på och verktygen för att ta dig dit du vill inom arbetsområdet. Du kommer att ha de teoretiska och praktiska färdigheterna du behöver för arbete med utvecklingsfrågor på myndigheter som exempelvis SIDA, internationella organisationer och företag, icke-statliga organisationer eller ambassader. Oavsett vilken arbetsplats du hamnar på kommer du genom dina kompetenser med stor säkerhet kunna utöva kvalificerat utvecklingsarbete. Läs om ämnets forskning
Tvärvetenskapligt och varierat innehåll med internationellt fokus Utbildningens första två år består av tvärvetenskapliga kurser, vilket innebär en blandning av naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Du introduceras till grundläggande utvecklingsteorier och läser kurser om bland annat globalisering, politik, ekonomi och mänskliga rättigheter. Kurserna rör även förutsättningar för försörjning och global hälsa. Under hela utbildningen finns ett globalt utvecklingsperspektiv och programmet har därmed en stark samhällsförankring. Du får under de fyra första terminerna även kunskaper inom kvalitativ metod, geografiska informationssystem (GIS), statistik och uppsatsskrivande. Det sista året på programmet, det vill säga termin 5 och 6, finns det möjlighet att välja bland flera valbara kurser. Varje kurs ger 15 högskolepoäng. Du kan läsa mer om dem under respektive kursplan. Kurserna kan komma att förändras men i dagsläget är det följande kurser som ges: Utvecklingsteori i dag, Mat och miljö, Forskningsdesign eller GIS för miljö och utveckling, Migrationsprocesser i globala syd, Naturresurshushållning, Praktik inom utveckling och internationellt samarbete. Under denna termin är det också möjligt att studera utomlands eller läsa fördjupningskurser på C-nivå, så kallade G2F kurser, vid andra svenska universitet och högskolor. Termin 1 Globala utvecklingsstudier I, 30 hp Termin 2 Globala utvecklingsstudier II. 30 hp Termin 3 Globala utvecklingsstudier III, 30 hp Termin 4 Globala utvecklingsstudier IV, 30 hp Termin 5 Valbara kurser på C-nivå Termin 6 Valbara kurser på C-nivå, examensarbete (15 hp) Arbetssätt: Undervisningen består till största delen av föreläsningar och seminarium. Mängden lärarledd undervisning kan variera, men i regel förväntas du vara på högskolan mellan fyra och åtta timmar i veckan. Utöver den traditionella undervisningen förekommer det även gästföreläsningar och studiebesök. Examinationer kan vara salstentamen, hemtentamen eller annan typ av redovisning. Större delen av utbildningens kurslitteratur är på engelska och vissa delkurser är även i sin helhet på engelska. Programmet har 60 platser och startar varje hösttermin. Under den första terminen och under några av delkurserna det sista året läser du tillsammans med studenter från Miljö och utvecklingsprogrammet, och eventuella fristående studenter. Mindre seminariegrupper bildas under varje delkurs. Jag var jättenöjd med programmet! Utbildningen gav intressanta perspektiv på kolonialism och relationen mellan olika delar av världen. Vi fick dessutom möjlighet att göra fältstudier i Tanzania. Det fanns ett stort engagemang både hos lärare och studenter men även hos lärosätet som helhet. Vi hade en väldigt bra klass där vi lyfte varandra. Kan absolut rekommendera programmet! Lena Möller Alumn – Utveckling och internationellt samarbete
Studera dagens komplexa frågor och verka för förändring Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta för förändring i världen. Utveckling och hållbarhet är två centrala frågor som genomsyrar hela utbildningen. Du får en bred bild av både problematiken och möjligheterna kopplade till utvecklingsfrågor. Inom programmet studerar du relevanta ämnen tvärvetenskapligt. Det innebär att samhällsutveckling kopplat till sociala, ekonomiska och politiska aspekter kombineras med naturvetenskapliga hållbarhetsfrågor om miljö och hälsa. De undervisande lärarna har gedigen erfarenhet av forskning och arbete inom de olika ämnena. Utbildningens bredd förbereder dig för olika former av utveckling- och hållbarhetsarbete, med ett genomgående internationellt perspektiv och stark samhällsförankring. För dig som vill kombinera en teoretisk grund med praktisk erfarenhet finns möjligheter till fält- och utbytesstudier. Programmet går att koppla till samtliga av FN:s globala mål och med det naturvetenskapliga perspektivet får du som student en unik spetskompetens i bredden. Det här är en utbildning för dig som är intresserad av dagens viktiga och komplexa utvecklingsfrågor. Programmet är utformat för att ge dig den breda och nödvändiga kompetens som behövs för att bedriva kvalificerat utvecklingsarbete. Globala frågor har alltid intresserat mig, framförallt mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, men även internationella relationer och global hälsa. Programmet innehöll alla de delar jag sökte, det var en fantastisk möjlighet att få djupdyka i dessa ämnen under  tre år! Min kunskap inom de olika fälten blev betydligt större och kurserna var relevanta, aktuella och intressanta. Under den sista terminen fick jag möjlighet att åka två månader till Uganda genom ett MFS-stipendium för att skriva min C-uppsats Matilda Lund Alumn – Utveckling och internationellt samarbete