Södertörns högskola och blå himmel

En bred utbildning som ligger i framkant

Program

Hållbarhetsstrateg

180 hp

Höst

100%

Campus

Vill du arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor på en myndighet, ett företag eller i en organisation? Då ska du utbilda dig till hållbarhetsstrateg. Vi erbjuder dig en heltäckande mångvetenskaplig utbildning där du får kunskap om alla dimensioner av hållbarhet och klimat. Utöver det får du forskningsanknytning och nära kontakt med omgivande samhälle samt praktiska kunskaper i projektledning och kommunikation.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Värdefulla kunskaper med spetskompetens som ger fler arbetsmöjligheter! Efter utbildningen Hållbarhetsstrateg väntar en bred och spännande arbetsmarknad. Utbildningen ger dig värdefulla kunskaper som täcker flera dimensioner av hållbarhet och klimat, samt praktiska kunskaper i projektledning och kommunikation. Utbildningen skapar därmed förutsättningar för en gedigen vetenskaplig grund och spetskompetens, vilket efterfrågas av de flesta myndigheter, företag och organisationer. Inte minst gäller detta större arbetsplatser, där det finns ökande behov av utbildad personal som har en god överblick över vad som sker internationellt och hur den egna organisationen kan bidra till en hållbar omställning. Du kan till exempel arbeta med att lyfta fram och bevaka klimat-, miljö- och hållbarhetsperspektiv, som även kan inkludera frågor kopplade till social och ekonomisk hållbarhet. I ditt examensarbete finns goda möjligheter att utforska aktuella hållbarhetsutmaningar som efterfrågas av en framtida arbetsgivare. Jobb som Hållbarhetsstrateg blir allt vanligare. Du kan även arbeta som exempelvis miljöinspektör, konsult, verksamhetsutvecklare och projektledare. Du kommer att kunna vara något av en ”spindel i nätet”, eftersom hållbarhetsperspektiven behöver finnas med i alla delar av verksamheten. Björn Hassler Tf. programsamordnare
En bred utbildning som ligger i framkant Under programmets första år görs ett avstamp i de tre dimensionerna inom hållbar utveckling – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Under året undersöks framväxten av klimat- och hållbarhetsfrågor med fokus på internationella händelser och hur hållbarhetsmål balanseras och omsätts i praktiken. Frågorna kopplas till dagens samhällsutmaningar och demokratifrågor. Därutöver studeras hur myndigheter, företag och ideella organisationer arbetar med hållbarhet samt vilket ansvar de har för en hållbarhetsomställning. Den andra halvan av första året ligger fokus på vetenskaplig metod, evidens och tolkning av data, såväl kvalitativ som kvantitativ analys. Särskild vikt läggs vid analys av sociala rättviseaspekter, hållbarhetsomställning och kritiska perspektiv relaterade till aktuella miljö- och klimatfrågor. Programmet ger dig även kunskaper inom naturvetenskap, med särskilt fokus på naturens processer som påverkar samhällsplanering, förvaltning och organisation. Under termin tre och fyra fokuserar utbildningen på specifika hållbarhetsaspekter inom ekonomi, styrning, analys av framtidsscenarier och kommunikation. Du kommer även att ägna en del tid åt projektledning. Kurserna lägger särskild vikt vid cirkulär ekonomi, upphandling, certifiering och hållbarhetsredovisning. Du kommer även att lära dig grunderna i projektledning. Under året kommer du också att lära dig mer om långsiktiga perspektiv och analysmetoder för klimat- och hållbarhet, vilket är särskilt relevant för uppföljningen av FN:s globala mål för hållbar utveckling och förordningar och direktiv inom det mellanstatliga EU-samarbetet. Det sista året har du möjlighet att välja mellan samtliga kurser inom huvudområdet miljövetenskap på C-nivå. De kan du läsa vid Södertörns högskola eller vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Vi eftersträvar en progression i vår utbildning, vilket innebär att dessa kurser ger dig fördjupande kunskaper med en stark forskningsanknytning. Vid Södertörns högskola ges för närvarande följande kurser: Naturresurshushållning GIS för miljö och utveckling Östersjöns ekosystem och naturresurser Miljötillsyn Mat och miljö Termin sex avslutas med ett examensarbete, som du kan skriva enskilt eller i samarbete med en forskargrupp i pågående projekt, alternativt med en extern part. Det avslutande examensarbetet ger dig även goda möjligheter att fördjupa dig inom ett område av intresse för en framtida arbetsgivare. Termin 1 Samhällsorganisation och hållbarhetsdimensioner 30 hp Termin 2 Natur, miljö, rättvisa och kritiska perspektiv, 30 hp Termin 3 Hållbar ekonomi, styrning, scenarier och kommunikation, 30 hp Termin 4 Klimat, riskhantering och strategiskt förändringsarbete, 30 hp Termin 5 Valbara kurser på C-nivå om totalt 45 hp Termin 6 Examensarbete 15 hp De ganska få utbildningar som finns på universitet är oftast inriktade mot antingen huvudsakligen natur- eller samhällsvetenskap. Vårt program är uttalat mångvetenskapligt, där vi för samman natur- och samhällsvetenskap, plus inslag av humaniora. Det gör vårt program unikt, och väl avpassat till den breda kunskap en hållbarhetsstrateg behöver behärska. Björn Hassler Tf. programsamordnare
Värdefulla kunskaper på arbetsplatsen och i vardagslivet Hållbar utveckling, som inkluderar ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner, har blivit en viktig del i många arbetsplatsers strategiska arbete. Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling och omställningen till fossilfri energiförsörjning ställer ökade krav på kvalificerad personal med utbildning inom klimat, miljö och hållbarhet. Ett kompetensbehov som med stor sannolikhet kommer att öka de närmaste åren. Programmet hållbarhetsstrateg ger dig en bred utbildning med många valmöjligheter. Vill du arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor på en myndighet, ett företag eller i en organisation? Vill du arbeta som konsult eller utredare, i Sverige eller utomlands? Vi erbjuder dig en heltäckande utbildning där du får kunskap om alla dimensioner av hållbarhet och klimat i kombination med projektledning och kommunikation, förankrade i en gedigen vetenskaplig grund. De kunskaper och färdigheter som du får under utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter på en spännande och starkt växande arbetsmarknad. Utbildningen ligger i framkant med att professionalisera hållbarhetsarbetet och stärka såväl den privata som offentliga sektorns kompetensbehov. Du får dessutom med dig värdefulla kunskaper som du har stor nytta av i vardagslivet. Få saker är viktigare än miljö, klimat och hållbarhet framöver, vilket gör utbildningen mycket relevant. Den är också tydligt arbetsmarknadsanpassad, med många olika inslag av kontakter med personer som arbetar med hållbarhetsfrågor på olika sätt. Björn Hassler Tf. programsamordnare