Byte av examinator

Du har rätt att under vissa omständigheter begära byte av examinator.

Högskolans regelverk för Rättigheter och skyldigheter beskriver vad byte av examinator är och när det kan bli aktuellt. Högskolans regelverk gäller för alla studenter förutom polisstudenter. Alla studenter, inklusive polisstudenter, kan begära omprövning enligt rutin nedan.

16.4 Byte av examinator

En student som har genomgått minst två (2) examinationer med samma examinator för en kurs eller delkurs utan att bli godkänd har rätt att få en annan examinator utsedd inför nästa examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §).

En student som önskar byta examinator lämnar en skriftlig begäran om detta till sin institution. Det framgår av högskolans delegationsordning vem som fattar beslut om byte av examinator.

Efter beviljat byte av examinator genomför studenten en ny examination vid något av de examinationstillfällen som ges för kursen eller delkursen.

Om examinator och rättande lärare varit olika personer bör även rättande lärare bytas i samband med byte av examinator.

Rutin för begäran om byte av examinator

Om du vill ansöka om byte av examinator fyller du i denna blankett Pdf, 4.2 MB. och mejlar den till kursens eller programmets funktionsmejladress, alternativt till info@sh.se