Omprövning av tentamen

Du kan få din tentamen omprövad om du känner att betygsbeslutet är felaktigt.

Högskolans regelverk för Rättigheter och skyldigheter beskriver vad omprövning är och när det kan bli aktuellt. Högskolans regelverk gäller för alla studenter förutom polisstudenter. Alla studenter, inklusive polisstudenter, kan begära omprövning enligt rutin nedan.

26.2 Omprövning

Om ett betygsbeslut är uppenbart felaktigt har examinator en skyldighet att ändra beslutet om det kan ske snabbt, enkelt och utan att betyget sänks (HF 6 kap 24 §). Ändringar av detta slag ska ske om examinator, efter att betygsbeslutet meddelats studenten, upptäcker att det gjorts ett bedömningsfel. Det kan exempelvis handla om att examinator efter att betyg meddelats upptäcker att en sida i en students tentamen inte har rättats.

En student som önskar få ett betygsbeslut omprövat bör skicka en skriftlig begäran om detta till examinator. Eftersom omprövning endast ska göras om det kan ske snabbt och enkelt måste studenten i sin begäran tydligt visa vilka uppenbara felaktigheter som studenten anser att beslutet innehåller. En begäran om omprövning bör göras så snart som möjligt efter att resultat meddelats.

Rutin för begäran om omprövning av salsskrivning

Om du vill ansöka om att få din salsskrivning omprövad fyller du i denna blankett Pdf, 1.4 MB. och mejlar den till kursens eller programmets funktionsmejladress, alternativt till info@sh.se.