Personer som läser en bok

Låneregler

Här hittar du bibliotekets fullständiga låneregler, som du måste godkänna för att få använda biblioteket.

Fullständiga låneregler och användarvillkor vid Södertörns högskolebibliotek

Uppdaterad augusti 2020
Dnr. 2439-1.8.2-2020

1. Lånekort

1.1 Studenter och personal vid Södertörns högskola (SH) blir registrerade låntagare när de erhåller ett SH-kort. Studenter och personal vid Röda Korsets Högskola (RKH) samt övriga besökare får lånekort efter uppvisande av giltig legitimation (minimiålder 16 år).

1.2 Låntagare förbinder sig att följa bibliotekets låneregler och användarvillkor.

1.3 Vid utfärdande av lånekort registreras namn, personnummer, adress, e‑postadress och telefonnummer i bibliotekets låntagarregister. Biblioteket behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

1.4 Låntagare ansvarar för att meddela ändrade kontaktuppgifter till biblioteket. Biblioteket använder i första hand e-post för kommunikation med låntagare. Du är personligen ansvarig för att se till att vi har rätt e-postadress till dig. Till personal vid SH används e-postadressen från SH om inte annat angetts. Till studenter vid SH hämtas e‑postadressen från Ladok.

1.5 Lånekortet är personligt och får inte användas av någon annan.

1.6 Lånekortet är giltigt innevarande termin för studenter och ett år för externa låntagare. För personal vid SH och RKH är giltighetstiden tre år.

1.7 Lånekortet skall betraktas som en värdehandling. Vid förlust av lånekort skall detta omgående anmälas till biblioteket så att kortet kan spärras för obehörig användning.

1.8 Angående uppgift om enskild persons lån, beställning eller reservation gäller sekretess enligt 40 kap 3§ Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

2. Lån och lånetider

2.1 Låntagare ansvarar för att notera lånetiden samt återlämna material i tid. Detta gäller även vid förhinder så som resor och sjukdom.

2.2 Låntagare ansvarar personligen för sina lån tills dessa är avregistrerade i bibliotekets lånesystem.

2.3 När det gäller utlån av kurslitteratur relaterade till kurser på SH och RKH finns det vissa restriktioner.

2.4 Tidskrifter lånas inte ut.

2.5 Normal lånetid för tryckt material är 21 dagar. Automatiska omlån tillämpas.

2.6 Lånetiden för kursböcker är 7 dagar. Automatiska omlån tillämpas.

2.7 Daglån och referenslitteratur skall återlämnas innan stängning samma dag.

2.8 För visst material såsom filmer, spel etc. kan andra lånetider gälla.

3. Fjärrlån

3.1 Material för forskning och studier som inte finns i bibliotekets samlingar kan fjärrlånas. Material som finns i Stockholmsområdet lånas endast in till personal vid SH och RKH.

3.2 Fjärrlån av böcker från bibliotek inom Norden är avgiftsfria. Lån från bibliotek utanför Norden samt beställningar av artiklar är avgiftsbelagda för studenter och externa låntagare. För avgift, se bibliotekets webbplats.

3.3 Lånetider och övriga regler i samband med fjärrlån fastställes av det långivande biblioteket.

4. Förseningsavgifter

4.1 Förseningsavgift tas ut för försenat material enligt gällande taxa på bibliotekets webbplats. Förseningsavgiften betalas online via bibliotekets webbplats eller i biblioteket med betalkort.

4.2 Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser och krav på försenat material men gör det som en service via e-post.

4.3 Låntagare med en förseningsavgift på 100 kr eller mer blir spärrad för vidare lån, reservationer och omlån. Denna spärr hävs när hela förseningsavgiften är betald.

5. Fakturering

5.1 Faktura skickas ut för material som inte återlämnats efter sista krav. Även förkommet eller skadat material faktureras.

5.2 Fakturan skickas till den bostadsadress som finns registrerad hos biblioteket.

5.3 Fakturan avser ersättning för lånat material samt en hanteringskostnad enligt gällande taxa. Om det utlånade materialet återlämnas efter att fakturan skickats, skall hanteringskostnaden fortfarande betalas. Obetald faktura kan komma att skickas till inkasso.

5.4 Låntagare med en obetald faktura blir spärrad för vidare lån, reservationer och omlån. Fakturaspärren hävs när betalningen är registrerad på biblioteket.

6. Användning av e-resurser

6.1 Bibliotekets abonnerade e-resurser (databaser, e-böcker och fulltexttidskrifter) kan nås inom högskolans nätverk. För att använda dessa utanför nätverket krävs att en studerar eller är anställd vid Södertörns högskola eller RKH. Vissa av bibliotekets abonnerade e-resurser är begränsade till studerande och anställda vid SH, medan andra är begränsade till studerande och anställda vid RKH. Övriga kan använda e-resurserna i bibliotekets lokaler.

6.2 Användare är skyldiga att respektera licensvillkoren. Utskrift och nedladdning av material ur abonnerade e-resurser får endast göras i begränsad omfattning och för personligt och ickekommersiellt bruk i studie- eller forskningssyfte.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-07-27