Personer som läser en bok

Låneregler

Här hittar du bibliotekets fullständiga låneregler, som du måste godkänna för att få använda biblioteket.

Fullständiga låneregler och användarvillkor vid Södertörns högskolebibliotek

Uppdaterad februari 2024
Dnr. 351-1.8.2-2024

1. LÅNEKORT

 1. Som låntagare förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler och användarvillkor. Lånereglerna kan komma att ändras.
 2. Du som är student eller personal vid Södertörns högskola (SH) blir automatiskt låntagare när du registrerar dig vid högskolan. Ditt SH-kort är ditt lånekort.
 3. Du som är student vid Röda Korsets Högskola (RKH) blir automatiskt låntagare när du registrerar dig vid högskolan. Du får lånekort i bibliotekets informationsdisk mot uppvisande av giltig legitimation.
 4. Är du student vid någon annan högskola eller tillhör allmänheten får du lånekort i bibliotekets informationsdisk mot uppvisande av giltig legitimation.
 5. Åldersgränsen för att få ett lånekort är 18 år.
 6. För att kunna skapa ett lånekort behöver vi registrera ditt personnummer/LMA-nummer och övriga personuppgifter i bibliotekets låntagarregister. Vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (EU) 2016/679.
 7. Det är ditt ansvar som låntagare att meddela ändrade kontaktuppgifter till biblioteket. I första hand använder vi e-post för att kontakta dig.
 8. Lånekortet är personligt och du ska behandla det som en värdehandling. Om du förlorar ditt lånekort ska du genast anmäla detta till biblioteket så att vi kan spärra kortet.
 9. Uppgifter om lån, beställning och reservation är sekretessbelagda enligt 40 kap 3§ Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

2. LÅN OCH LÅNETIDER

 1. Du ansvarar själv för att hålla reda på lånetiden och att återlämna material i tid. Detta gäller även vid resa, sjukdom eller andra förhinder. Information om lånetider för olika material hittar du på sidan Låna Länk till annan webbplats..
 2. Observera att kurslitteratur enbart kan lånas av studenter och personal på högskolor som Södertörns högskolebibliotek har särskilt samarbete med. Se vad som gäller för dig på sidan Låna Länk till annan webbplats..
 3. Du är ansvarig för alla lån som görs med ditt lånekort, tills de är avregistrerade i bibliotekets lånesystem. Du får inte göra anteckningar, understrykningar med mera i bibliotekets material.
 4. Som låntagare kan du förlora rätten att låna om reglerna inte följs.

3. FJÄRRLÅN

 1. Material som inte finns i bibliotekets samlingar kan vi låna in till dig från ett annat bibliotek, så kallat fjärrlån, förutsatt att du behöver det för forskning eller studier. Om materialet finns inom Stockholms län kan du inte fjärrlåna material om du är student eller tillhör allmänheten. Fjärrlån inom Stockholms län gör vi endast åt personal vid högskolor där Södertörns högskolebibliotek är lärosätesbibliotek.
 2. Det är kostnadsfritt för alla att fjärrlåna böcker från bibliotek inom Norden. För studenter och allmänhet tar biblioteket ut en avgift för boklån från bibliotek utanför Norden, samt för beställningar av artikelkopior. Aktuella avgifter hittar du på sidan Beställ fjärrlån och lämna inköpsförslag Länk till annan webbplats.. Fjärrlån utanför Norden samt artikelbeställningar är kostnadsfria för personal vid högskolor där Södertörns högskolebibliotek är lärosätesbibliotek.
 3. Lånetider och övriga regler i samband med fjärrlån styrs av det bibliotek som äger materialet.

4. FÖRSENINGSAVGIFT OCH FAKTURA

 1. Vi tar ut förseningsavgifter för försenat material enligt gällande taxa, se sidan Förseningsavgifter och fakturor Länk till annan webbplats..
 2. Som en service skickar vi ut påminnelser och krav på försenat material via e-post. Det är dock ditt ansvar att hålla koll på lånetider, oavsett om mejl kommer fram eller inte.
 3. Om du har en förseningsavgift på 100 kr eller mer blir du spärrad från att låna, låna om och reservera. Vi häver spärren så fort du har betalat hela förseningsavgiften.
 4. Om du varken återlämnar eller lånar om efter sista krav skickar vi en faktura till den bostadsadress som finns registrerad hos biblioteket. Vi fakturerar även skadat och borttappat material. Om du har fått en faktura blir du spärrad från att låna, låna om och reservera, tills betalningen är registrerad på biblioteket.
 5. Fakturan avser ersättning för materialet du lånat samt en hanteringskostnad enligt gällande taxa. Om du lämnar tillbaka materialet efter att vi skickat fakturan måste du ändå betala hanteringskostnaden. Detsamma gäller om du väljer att lämna in ett ersättningsexemplar. Observera att eventuella förseningsavgifter tillkommer. Se detaljer på sidan Förseningsavgifter och fakturor Länk till annan webbplats..
 6. Vi kan komma att skicka obetald faktura till inkasso

5. ANVÄNDNING AV DATABASER

 1. Databaser (inklusive e-böcker och fulltexttidskrifter) som biblioteket abonnerar på kan du nå inom och utanför högskolans nätverk. Detta gäller om du är student eller personal vid SH eller Röda Korsets Högskola. Utbudet av databaser skiljer sig mellan högskolorna, se sidan Databaser Länk till annan webbplats.. Övriga personer kan nå de flesta databaser i bibliotekets lokaler.
 2. Som användare är du skyldig att respektera licensvillkoren, som varierar mellan olika databaser. Se respektive databas för villkor.

6. BESÖK PÅ BIBLIOTEKET

 1. Södertörns högskolebibliotek är ett offentligt bibliotek dit alla är välkomna.
 2. Om du stör verksamheten i bibliotekets lokaler, andra besökare eller personal kan det leda till att du blir tillfälligt avstängd från hela eller delar av bibliotekets tjänster. Vi polisanmäler all brottslig verksamhet.
 3. Mot studenter på högskolor där Södertörns högskolebibliotek är lärosätesbibliotek kan disciplinära åtgärder som varning och avstängning även vidtas, i enlighet med Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 10 kap, §1, punkt 3.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-08