Personer som letar böcker i bibliotekets hyllor

Vad är en vetenskaplig artikel?

Har du fått i uppgift att hitta en vetenskaplig artikel? Söker du forskning inför uppsatsen? Här kan du läsa mer om vetenskapliga artiklar och andra typer av texter i högskolans värld.

Värdering av texter

Under din utbildning på Södertörns högskola (SH) eller Röda Korsets Högskola (RKH) behöver du söka fram och värdera olika typer av texter, till exempel vetenskapliga artiklar och annan forskning inför uppsatsen. För att värdera om texten är vetenskaplig och trovärdig, använd gärna dessa frågor till hjälp:

 • Författare: Är författaren sakkunnig inom området? Har hen en relevant akademisk examen? Var är hen anställd?
 • Referenser: Finns det referenser till andras forskning? Vilka har refererat till eller länkat till texten?
 • Sammanhang: Är texten utgiven av en högskola eller ett universitet? Är den publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift?
 • Granskning: Har texten granskats av andra forskare, så kallad "peer review"?
 • Syfte: Är syftet att presentera forskningsresultat? Är informationen saklig?
 • Struktur: Finns det en tydlig struktur? Beskrivs syfte, metod och slutsatser?
 • Aktualitet: När publicerades eller uppdaterades texten? Är det den senaste upplagan? Kan det finnas nyare rön?
 • Målgrupp: Till vem riktar sig innehållet – forskare, studenter eller allmänheten?

Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar är artiklar i vetenskapliga tidskrifter som presenterar resultatet av forskning. Det kan till exempel gälla nya, empiriska studier (originalartiklar) eller översikter av tidigare studier (översiktsartiklar). Artiklarna skrivs i regel av forskare, målgruppen är andra forskare och granskningen görs av forskare inom fältet. Jämfört med till exempel dagstidningar eller populärvetenskapliga tidskrifter är artiklarna långa och de innehåller många fackuttryck som förekommer inom det ämnesområde tidskriften berör.

Artiklarna kan utformas något olika beroende på ämne, metod och vilken typ av artikel det gäller. Ofta finns följande delar med:

 • Abstract - Kort sammanfattning av innehållet.
 • Nyckelord - Centrala begrepp som används.
 • Introduktion - Bakgrund, tidigare forskning, syfte och problemformulering.
 • Metod - Genomgång av undersökningens metod, urval med mera.
 • Resultat - Presentation av undersökningens resultat.
 • Diskussion - Tolkning och slutsatser av resultatet. Koppling till tidigare forskning.
 • Referenser - Lista över alla källor som hänvisas till i artikeln.

Peer review

Peer review innebär att erfarna forskare inom tidskriftens ämnesområde granskar inskickade artiklars vetenskapliga och innehållsmässiga kvalitet innan publicering. Utifrån detta kan de rekommendera att artikeln publiceras, avslås eller revideras. Granskningen utförs ofta anonymt, det vill säga att författarna inte vet vilka som granskat deras artiklar. Ibland är även artiklarna anonymiserade.

De flesta vetenskapliga tidskrifter peer review-granskar sina artiklar, men inte alla. För att ta reda på hur en viss tidskrift arbetar med granskning, gå till tidskriftens hemsida eller kolla om det framgår i artikeln. I databasen Ulrichsweb kan du söka fram information om tidskrifter, till exempel om de använder peer review-granskning. Ulrichsweb är tillgänglig för studenter och personal på SH. Gå till Ulrichsweb via Databaser Länk till annan webbplats..

Tänk på att även om tidskriften huvudsakligen innehåller vetenskapliga artiklar kan det finnas bokrecensioner, debattartiklar och liknande som inte är vetenskapligt. Du behöver alltså även granska själva artikeln, till exempel genom att titta på syfte och struktur.

Andra typer av texter

Som student kommer du möta många olika typer av texter. I dina studier kan du använda dem på olika sätt. Vissa presenterar forskningsresultat medan andra kan ge inspiration eller överblick inom ett ämne. Här följer några exempel.

Vetenskapliga

Många forskare presenterar sina forskningsresultat i form av en monografi (en sammanhängande bok) eller som ett kapitel i en antologi (ett samlingsverk med redaktör). Böcker kan ibland genomgå peer review men annars står ofta redaktörerna för granskningen. Ett tips är att läsa förord och inledning för att få veta mer om bokens författare, syfte, sammanhang och eventuella granskning.

Ett vetenskapligt arbete som skrivs av en doktorand under forskarutbildningen i syfte att få en doktorsexamen. Försvaras offentligt vid en disputation samt granskas och godkänns av andra forskare. Avhandlingen kan publiceras som en monografi eller som en sammanläggningsavhandling (där flera vetenskapliga artiklar introduceras av en så kallad "kappa").

Ett bidrag till en vetenskaplig konferens. Skrivs i regel av forskare, ofta som en kortare artikel, för att presentera forskning för forskarkollegor inom fältet. Vid en del konferenser granskas textens innehåll av andra forskare, annars av konferensens organisatörer. Efteråt kan bidragen, eller ett urval, ges ut i en konferenspublikation (conference proceedings).

Rapporter kan skrivas i många olika sammanhang. En forskningsrapport skrivs av forskare, presenterar resultatet av en vetenskaplig studie och innehåller referenser till tidigare forskning. Läs mer i förordet eller inledningen för information om rapportens författare, syfte, sammanhang och granskning.

Ej vetenskapliga

Ett examensarbete som skrivs av en student på kandidat-, magister- eller masternivå. Granskas av handledare, examinator och andra studenter innan den godkänns. Studentuppsatser anses vanligtvis inte uppfylla kraven för att räknas som forskning men kan ge bra överblick och inspiration i uppsatsarbetet.

En bok som förmedlar kunskap och sammanfattar centrala teorier eller studier inom ett visst ämnesområde på ett lättläst och översiktligt sätt till studenter. Om du söker efter vetenskapliga texter är ett tips att kolla litteraturlistan för att få fram de originalteorier och -studier läroboken hänvisar till.

En tidskriftsartikel som presenterar och sammanfattar forskning inom ett visst ämne på ett underhållande och lättläst sätt för en bred publik. I samband med uppsatsarbete kan populärvetenskapliga artiklar ge bra tips på vidareläsning. 

En kort artikel som innehåller allmänna och aktuella nyheter för allmänheten. Skriver du uppsats kan du till exempel använda dagstidningsartiklar för att visa att ämnet du undersöker är aktuellt och angeläget.

Vad är Open Access?

När du söker efter vetenskapliga artiklar kommer du stöta på begreppet ”Open Access”. Open Access är ett sätt att tillgängliggöra en publikation, som en artikel eller bok, så att det inte kostar något för den som läser. Det finns olika nivåer av Open Access och för att beskriva dem använder man olika färger. På senare år har fler och fler färger kommit till.

 • Guld Open Access
  Guld Open Access är det som innebär full tillgång till en publikation. Med Guld Open Access är publikationen publicerad med en creative commons-licens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller liknande så att du som läsare vet hur du får använda och återanvända den. För författaren kan Guld Open Access innebära en kostnad.
 • Grön Open Access
  Grön Open Access innebär att författaren lägger upp en version av publikationen i ett öppet arkiv (som DiVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) eller en hemsida. Det kan vara den inskickade versionen eller den version som genomgått peer-review. Beroende på förlagets policy så kan det finnas embargotider, alltså att man måste vänta några månader med att lägga upp sin version.
 • Hybrid Open Access
  Under senare år har Hybrid Open Access blivit vanligare. En tidskrift som är hybrid har en blandning av artiklar som är Open Access och de som bara prenumeranter får läsa. Författare som publicerar sin artikel Open Access i en hybrid-tidskrift måste betala en publiceringskostnad och den är ofta högre än i en Guld Open Access-tidskrift.
 • Brons Open Access
  Brons Open Access innebär att det är öppet att läsa publikationen, men det är oklart vilka rättigheter som finns när det gäller att återanvända den. Ibland kan det finnas en embargotid, det vill säga man måste vänta några månader innan den finns att läsa.
 • Andra färger?
  När du söker i databaser kanske du stöter på andra färger för att beskriva nivåer på Open Access. Det har vuxit fram flera olika sätt att publicera sig och ibland använder man andra färger för att beskriva Open Access. Ofta är det färgerna som står ovanför som man använder.

Lär dig mer

I bibliotekets sökguide kan du lära dig mer om hur du söker fram vetenskapliga artiklar och annan forskning på ett effektivt sätt. Gå till sökguiden.

Du kan även boka tid eller droppa in på bibliotekets sökhandledning för att få individuell handledning om informationssökning och referenser av en bibliotekarie.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-04-14