Forskningsprojekt och publikationer

Här kan du läsa mer om aktuella projekt och ta del av forskningsrapporter och andra publikationer från forskare vid Centrum för praktisk kunskap.

Publikationer rörande forskning från Centrum för praktisk kunskap publiceras löpande i publikationsdatabasen DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har en egen skriftserie, Studies in Practical Knowledge, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med flera volymer som tar upp teman som kropp och kunskap, känslor och kunskap, narrativitet och evidens, yrkeskunnande och yrkesroll samt bildning och lärande.

Aspiranten och erfarenheten: Polisers praktiska kunskap Länk till annan webbplats.

Den här boken handlar om nybörjarpolisens första trevande steg ut i yrkeslivet, nämligen tjänstgöringen som polisaspirant. Genom elva aspiranters egna berättelser om och reflektioner över händelser ur aspiranttjänstgöringen framträder en rik bild av polisyrkets olika sidor: utsattheten, otillräckligheten, våldet och den kollegiala sammanhållningen. Boken innehåller även fyra texter av forskare som undersöker frågor som gråzonsproblematik, polishumor, kåranda och polisutbildningens utmaningar.

Redaktör: Jonna Hjertström Lappalainen

Att utforska praktisk kunskap: Undersökande, prövande och avtäckande metoder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Praktisk kunskap är en oundgänglig, men ganska svårfångad, form av kunskap. För en forskare som vill utforska sin egen eller någon annans praktiska kunskap kan den upplevas som undflyende och svårartikulerad. Traditionella vetenskapliga metoder, skapade för att vara objektiva och repeterbara, faller ofta till föga. Så hur ska man göra? Hur kan praktisk kunskap utforskas vetenskapligt? Denna fråga försöker den här antologin svara på.

Medverkande är forskare med anknytning till Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Utgångspunkten för texterna är en förståelse av metod som något som varken går att separera från forskningens sammanhang eller dess frågor och teorier. Detta innebär att forskaren ständigt måste ha ett aktivt och öppet förhållningssätt till den. Ambitionen med boken är att erbjuda en fördjupad reflektion kring ett antal såväl befintliga som möjliga metodologiska tillvägagångssätt för utforskandet av praktisk kunskap. Några av de tillvägagångssätt som diskuteras är intervjuer, deltagande observation, reflektion och gestaltade berättelser.

Redaktör: Martin Gunnarson

Yrkesmänniskan i den kapitaliserade välfärden: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under de senaste decennierna har välfärdssystemet i Sverige genomgått radikala förändringar. Det rör sig om ett system som alltmer styrs enligt en marknads- och bolagslogik, dels genom att delar av välfärden hamnat i privat ägo, och dels genom att offentliga aktörer anpassat sina strukturer efter den privata sektorn.

En fråga som föranleds av dessa förändringar, och som är den grundfråga som den här antologin rör sig omkring är: Vilka är betingelserna för yrkesmänniskor att handla klokt i den kapitaliserade välfärden? Boken innehåller berättelser och reflektioner från yrkesmänniskor i välfärden, och från akademiker som forskar inom detta område.

Redaktör: Carl Cederberg

Inifrån och utifrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den här boken handlar om praktisk kunskap i förskolan. Kärnan i boken utgörs av texter, skrivna av förskollärarstudenter med yrkeserfarenheter från förskolan. Texterna, som är skrivna enligt den metod för processkrivande som vuxit fram på Centrum för praktisk kunskap, utgår från ett inifrån- perspektiv där den egna praktiken undersöks på djupet i dialog med aktuell teoribildning. Dessa texter kombinerar på så vis inifrånperspektivet med ett utifrån- perspektiv där mer generella frågor som professionalitet, barnsyn, värdegrund och etik utvecklas. Boken innehåller också flera bidrag från forskare i praktisk kunskap som på olika sätt utvecklar teman i dialog med studenttexterna varpå dessa sätts i relation till mer övergripande kunskapsteoretiska och samhälleliga perspektiv.

Redaktör: Lotte Alsterdal och Maria Pröckl

Klassiska texter om praktisk kunskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klassiska texter om praktisk kunskap är det allra första försöket att i bokform sammanställa texter som är centrala för den praktiska kunskapens teoribildning. Antologin består av 13 översättningar av olika tänkare från främst filosofi och vetenskapsteori, som undersöker den praktiska kunskapen i förhållande till språk, tänkande och känslor. Frågeställningarna rör teman som expertis, skicklighet, synen på arbete, språklöshet och etik. Genom att på detta sätt sammanställa dessa texter inom en mycket ung forskningsdisciplin väcker antologin, med ny skärpa, frågor om hur praktisk kunskap ska förstås och formuleras inte bara i sin praktik utan också i sin teori. Det framgår att fältet redan rymmer intressanta motsättningar och gemensamma frågeställningar, till exempel om hur expertis ska värderas, om hur olika former av praktisk kunskap värderas på olika sätt och om vad det egentligen innebär att förstå arbete som självförverkligande.

Redaktörer: Jonna Hjertström Lappalainen

The Body as Gift, Resource, and Commodity: Exchanging Organs,Tissues, and Cells in the 21st Century Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Departing from three metaphors—the body as gift, resource, and commodity—the book explores the contemporary exchange of organs, tissues, and cells. Although the gift is the sanctioned metaphor for donating parts of the body, the underlying perspective from the side of states, authorities, and the medical establishment often seems to be that the body shall be understood as a resource. But medicine, as some of the contributors to this book show, is not sealed off from the market economy. Increasingly, therefore, body parts become commodities on legal as well as illegal markets.

The chapters of the book are arranged in a way that presents, one after the other, the three metaphors of the body, starting with the body as gift, proceeding by way of the body as resource, and ending in the body as commodity. Although all three metaphors as ways of conceptualizing and making use of the human body can be found throughout human history, the present drive of commercialization will increasingly force us to identify and scrutinize the way these metaphors are used. Not only in addressing the fascinating question of what kind of an object (subject) the human body is, but also in trying to decipher what interests lurk behind the use of the metaphors in question when claiming that human bodies, organs, tissues, and cells are gifts, resources or commodities. The ambition of this volume is to address and remedy the need of a hermeneutics not only of depth, but also of suspicion, in the case of organ transplantation and other medical technologies involving the transfer of human tissues and cells.

Redaktörer: Fredrik Svenaeus, Marin Gunnarson

Omtankar: Praktisk kunskap i äldreomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boken inleds med sju reflekterande berättelser skrivna av omsorgspersonal om dilemman de möter i sitt arbete. Dilemman i den mening som ges i texterna är svårbedömda situationer där det inte finns några enkla lösningar och där författaren själv är involverad som handlande aktör. Under flera års tid samarbetade vi lärare och forskare vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola i en serie vidareutbildningar med anställda i äldreomsorgen i Huddinge kommun.

Att uppmärksamma och undersöka praktisk kunskap är att rikta blicken mot handlingar med kraft att göra skillnad i enskilda människors vardag. Praktisk kunskap kommer ur de erfarenheter vi gör i livet och hur vi förhåller oss till och ansvarar för dem. Det är kunnande som bottnar, och som utvecklingsarbeten och omtankar kan ta avstamp i.

Redaktör: Lotte Alsterdal

Kentauren: Om interaktion mellan häst och människa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att i galopp flyga fram över ängen, att med svettpärlorna droppandes i pannan med gemensamma krafter få timmerlasset över sjön eller att som 8-åring för första gången få upp hästens hov och kratsa den med en splitterny hovkrats – detta är bara några bilder av det mångfacetterade kunskapsfältet mellan människa och häst som undersöks i antologin Kentauren. Om interaktion mellan häst och människa.

Den här boken beskriver och analyserar den praktiska kunskapen mellan häst och människa i ett humanistiskt och tolkande perspektiv. I de olika bidragen får vi möta ridlärarens, filosofens, idéhistorikerns, mimarens, etnobiologens, häst-dressörens och terapeutens berättelser om vad det är som händer i interaktionen mellan häst och människa och hur denna kan begreppsliggöras.

Redaktörer: Jonna Bornemark och Ulla Ekström von Essen

Reflektionens gestalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I reflektionen (jfr. lat. reflectere, återkasta) bemöter vi aktivt våra egna tankar genom kritisk prövning, vilket är centralt i kunskapsprocesser. Reflektionen fungerar därför både som ett praktiskt redskap inom till exempel pedagogiken och en teoretisk utgångspunkt för bland annat filosofin, men framförallt har reflektionen kreativa inslag. Därför fokuserar bidragen i den här antologin på konstnärliga uttryck inom konst, litteratur, film, arkitektur och dans. De medverkande är litteraturvetare, filosofer, idéhistoriker, medievetare och danshögskolelärare.

Redaktör: Kristina Fjelkestam

Psykoterapeutens & psykoanalytikerns praktiska kunskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idag står alla som arbetar inom de mellanmänskliga yrkena inför en ny utmaning: kravet på "evidensbasering". Begreppet har väckt debatt, inte minst på psykoterapins område. Men när allt fokus läggs på frågan om vilken vetenskaplig grund dessa yrken vilar på riskerar diskussionen att tappa kontakten med själva verksamheten: Vad ska egentligen en duglig psykoterapeut eller psykoanalytiker kunna? De senaste vetenskapliga rönen från hjärnforskningen? De mest effektiva teknikerna för symptomlindring? Vilken betydelse har den praktiska kunskap som ligger i själva bemötandet, och arbetet i relationen tillsammans med klienten?

Redaktör: Christian Nilsson

Vad är praktisk kunskap? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antologin beskriver och fördjupar forskningsfältet praktisk kunskap med tonvikt på frågor kring yrkeskunnande och utbildning. Medverkande är lärare, forskare och magisterstudenter vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. Perspektiven i bokens olika bidrag är företrädesvis humanistiska, bland nyckelbegreppen märks praktisk visdom, tyst kunskap, känslor och kunskap, erfarenhet, reflektion, fenomenologi, hermeneutik, bildning, dilemma, dygdeetik, berättelse och essä.

Redaktörer: Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus