Fortbildning och föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och fortbildningar om det mångreligiösa samhället för exempelvis kommuner och myndigheter, skolor, vårdinstitutioner, företag och institutioner. Kontakta oss angående vidare information eller förfrågningar.

Mot bakgrund av att Sverige på kort tid genomgått stora demografiska förändringar och idag beskrivs som Europas mest mångreligiösa land ser vi ett växande behov av kunskap om Sveriges nya religiösa landskap inom en rad sektorer.

IMS samlar Sveriges främsta forskare inom området och har stor vana av att utbilda kommuner, myndigheter och organisationer som måste navigera i vårt allt mer pluralistiska samhälle. Utbildningsdagarna syftar till att ge kunskap och handgripliga verktyg för att hantera mötet mellan den sekulariserade svenska staten och det allt mer mångreligiösa samhället.

Här finner ni de fortbildningspaket och föreläsningar vi erbjuder. Det mångreligiösa Sverige är en övergripande fortbildning som kan kombineras med de mer fördjupande fortbildningarna som mer specifikt rör islam i Sverige samt sekularitet, religionsfrihet och mångreligiositet. Samtliga moduler kan beställas separat och utbudet kommer kontinuerligt att utökas. Det är också möjligt att beställa utbildningar skräddarsydda efter specifika behov.

Vid intresse eller för mer information: ims@sh.se

Fortbildningspaket och föreläsningsteman

Utbildningsdagen är uppbyggd kring föreläsningar och gruppdiskussioner. Den fungerar att ges på en dag men kan också delas upp på två halvdagar. Vi vinnlägger oss om att förmedla kunskapen kring dessa ibland allvarstyngda frågor på ett sätt som är forskningsgrundat och substantiellt men ändå tillgängligt och avdramatiserande. Deltagarna ska känna sig inspirerade och bekräftade i sina yrkesroller och i diskussionspassen kommer deltagarnas egna erfarenheter och tankar att tas tillvara. Det är viktigt för oss att skapa en miljö där alla frågor och funderingar kan luftas och diskuteras.

Pass 1: Från kristen enhetsstat till Europas mest sekulariserade land

Detta inledande pass förklarar hur Sveriges unika situation uppkommit historiskt. Sveriges utveckling från att vara ett enhetssamhälle dominerat av den lutherska statsreligionen till dagens sekularitet och mångreligiositet begripliggörs. Frågor om statskyrkoarvets och sekulariseringens betydelse för svenskars självförståelse och religiösa hållningar diskuteras. Liksom vad denna bakgrund innebär för de religiösa minoriteterna. Skillnader mellan majoritetssvenskars självförståelser och nyanländas förväntningar på Sverige betonas särskilt. Sista delen av passet ägnas åt reflektion och diskussion.

Pass 2: Svensk religionslagstiftning

Under detta pass presenteras svensk lagstiftning i frågor som rör religion. Efter en kort historisk översyn om hur dagens religionslagstiftning växt fram behandlas Sveriges moderna religionslagstiftning. Vad innebär religionsfrihet egentligen? Vilka delar av livet faller under religionsfriheten? Hur bör myndigheter agera när traditioner och trosföreställningar står i konflikt med mänskliga rättigheter eller samhällets förväntningar? Särdrag i svensk religionslagstiftning och hur denna skiljer sig från hur det ser ut i de största invandringsländerna betonas särskilt. Passet avslutas med övningar kring konkreta fall där lagstiftningen testas.

Pass 3: Europas mest mångreligiösa land

I detta pass presenteras Sveriges mångreligiösa landskap. Hur har denna mångfald vuxit fram och när har judar, muslimer och andra religiösa minoriteter etablerat sig i Sverige? Vilka religioner finns etablerade i Sverige idag och vilken kunskap behöver man som samhällsinformatör ha om dessa? I passet diskuteras också hur staten valt att hantera relationen till de religiösa grupperna. Många som har flytt hit har gjort det undan religiösa konflikter i sina hemländer. Hur kan dessa konflikter ta sig uttryck även i Sverige? Vilka utmaningar och möjligheter innebär den religiösa mångfalden? Religionslägets betydelse för människor av olika trosinriktning som kommit till Sverige nyligen betonas särskilt. Passet avslutas med konkreta fall, reflektion och diskussion.

Pass 4: Avslutande diskussion

I detta avslutande pass fokuseras utbildningsdeltagarnas egna erfarenheter. Diskussioner i mindre grupper om de religionsrelaterade utmaningar som möter deltagarna i deras yrkesroller följs upp av en avslutning som sammanfattar och knyter ihop trådarna från dagens olika pass. I fokus ligger hela tiden deltagarnas uppdrag, yrkesroll och konkreta arbetstillvaro.

Vid intresse eller för mer information: ims@sh.se

Islam är idag Sveriges näst största religion och det finns såväl många frågor som många åsikter om islams och muslimers roll i samhället. Under denna utbildningsdag får deltagarna lära sig om islams historia och muslimers liv i Sverige utifrån aktuell, empirisk forskning.

Pass 1: Islams etablering och organisering - relationen mellan staten och muslimerna

När har muslimer kommit till Sverige, hur har de etablerat och organiserat sig och hur har relationen mellan staten och de muslimska organisationerna etablerats och utvecklats över tid. Vilka muslimska grupper finns etablerade i Sverige och hur ser relationen ut mellan dem? Finns det sekulära muslimer? Hur förhåller de sig till islam?

Pass 2: Moskéer och sharialag.

I många kommuner finns en oro kring moskébyggen. I detta pass diskuterar vi vilken funktion moskéerna fyller för svenska muslimer. Hur kan man tänka om utländsk finansiering av moskéer? Ett annat komplex som det finns många frågor kring är sharialag. Vad är egentligen sharia och vilken funktion fyller sharia för svenska muslimer? Under passet lämnas också utrymme för deltagarnas egna frågor.

Pass 3: Islamism och salafism i Sverige

Sedan 11 september 2001 och efter formandet har Islamiska Staten ett tiotal år senare har frågor om islamism respektive salafism debatterats livligt. Vad är egentligen islamism och salafism? Är det samma sak eller skiljer de sig åt? Hur finns islamism och salafism etablerat i Sverige?

Pass 4: Islamofobi och diskriminering av muslimer

Sociologiska undersökningar visar att islam är den religion flest svenskar, omkring 50 procent, har mest negativa associationer till. Andra undersökningar visar att muslimer utsätts för diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden och anmälda islamofobiska hatbrott har fördubblats under en tioårsperiod. Vad vet vi om islamofobi i Sverige? Hur kan man kritiskt diskutera uttryck för islam utan att det blir islamofobi?

Vid intresse eller för mer information: ims@sh.se

Sverige är Europas mest sekulariserade land. Samtidigt har de senaste decenniernas migration medfört att det idag också är Europas mest mångreligiösa land. Är det en paradox, eller kan sekulariteten vara en förutsättning för mångreligiositeten?

Pass 1: Vad innebär sekularisering och vad är specifikt för det sekulära Sverige?

Sekularisering är ett ord som ofta används i diskussioner och debatter som om dess betydelse vore självklar. Men är det verkligen det? Under passet presenteras olika sätt att förstå begreppet. I vilken utsträckning är sekularisering knutet till kulturell och religiös kontext? Sverige beskrivs ofta som världens mest sekulariserade land. Stämmer det? Hur kommer det sig att Sverige blev sekulariserat, hur har den processen sett ut och vad kan sägas vara utmärkande för svensk sekularisering?

Pass 2: Vad innebär svensk religionsfrihetslagstiftning?

Under passet visas översiktligt hur den svenska religionsfrihetslagstiftningen tagit form och hur den är formulerad idag. Det är inte alltid självklart vad den svenska religionsfrihetslagstiftningen faktiskt skyddar och det finns ingen juridisk definition av “religion” i svensk lag. På senare år har flera uppmärksammade frågor som rör religionsutövning både diskuterats i media och testats juridiskt, kring böneutrop, religiös slakt, klädsel eller sociala relationer exempelvis. Inte sällan har det visat sig att dessa fenomen faller inom andra lagrum är just religionsfrihetslagen. I flera uppmärksammade fall har vi också sett hur olika lagrum tycks krocka med varandra, där exempelvis barns rätt att själva välja och forma sin tro och identitet kan krocka mot föräldrars rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sin egen religion.

Pass 3: Hur blev Sverige Europas mest mångreligiösa land?

På några decennier har Sverige genomgått dramatiska demografiska förändringar och gått från att vara ett etniskt och religiöst homogent land till att idag beskrivas som Europas mest mångreligiösa land. Hur har den processen sett ut, vilka religioner finns etablerade i Sverige idag och hur ser relationen mellan dessa olika religiösa grupper, majoritetssamhället och den svenska staten ut?

Pass 4: Vilka utmaningar och möjligheter innebär relationen mellan den sekulära staten och det mångreligiösa samhället?

Under detta sista pass diskuterar vi enskilda case, där den pluralism som idag utmärker samhället testar den sekulära staten och dess ramverk. Vi diskuterar synligen krockande lagstiftning kring religionsfrihet, antireligiösa hatbrott, klan- och hedersproblematik.

Vi kan också tillhandahålla fokusdagar och föreläsningar kring följande teman:
 • Judar och judendom i Sverige
 • Kristna minoriteter i Sverige
 • Hinduism och buddhism i Sverige
 • Nya religiösa minoriteter i Sverige
 • Hedersproblematik
 • Klanstrukturer
 • Vad innebär egentligen sharialagstiftning, vilken roll spelar sharia i Sverige idag?
 • Radikalisering och våldsbejakande extremism
 • Salafism och islamism
 • Islamofobi och diskriminering av muslimer
 • Mellanmuslimska motsättningar och konflikter i dagens Sverige
 • Antisemitism och judars utsatthet i Sverige
 • Kristofobi och kristnas utsatthet i dagens Sverige
 • Antireligiösa attityder och diskriminerande attityder
 • De religiösa samfunden som civilsamhällesaktörer - utmaning eller resurs?