Samverkan

Arkeologin på Södertörns högskola har nära kontakter med olika arkeologiska aktörer, både inom utbildning, forskarutbildning och forskning. Arkeologens arbetsmarknad är bred och finns inom många samhällssektorer. Inom samhällsplaneringen behövs arkeologisk kunskap på länsstyrelser och kommuner, storskaliga undersökningar görs inför väg- och järnvägsbyggen, och det arkeologiska materialet träffar sin publik på museerna. Genom hela utbildningen träffar studenter och lärare yrkesverksamma arkeologer som har aktuella kunskaper om arkeologin i samhället.

Eftersom arkeologisk kompetens utgör en viktig del inom kulturmiljövården i samhället lägger vi stor vikt på utåtriktade kontakter. Under grundutbildningen görs studiebesök på museer, länsstyrelse och företag som bedriver arkeologiska utgrävningar. B-kursens fältarbete görs alltid i samverkan med en arkeologisk aktör. Under senare år har vi grävt tillsammans med Sörmlands museum, Blekinge museum, Statens maritima museer, Kulturmiljövård Mälardalen och Västerviks museum.

En betydande del av ämnets forskning görs i samverkan, och lärarna/forskarna engageras i projekt om exempelvis kulturarvsfrågor. Forskningen och samverkanskontakterna kopplas sen ihop med undervisningen, och kontakterna ger också studenter på avancerad nivå möjlighet till praktik. En viktig del i samverkan har varit våra ”samverkanslicentiater”. Parallellt med arbetet på museer bedrivs forskarstudier på halvfart. Hittills har Patrik Gustafsson Gillbrand, Sörmlands arkeologi, och Mikael Henriksson, Blekinge museum, lagt fram sina licentiatuppsatser i samverkan mellan akademi och arbetsliv.