Samverkan

Lärarna och forskarna i ämnet samverkar med många olika parter utanför högskolan, bland annat med medierna, universitet och högskolor i andra länder, kommuner och myndigheter.

Forskning och utbyte

År 2018 var ämnets lärare inbjudna som föredragshållare i olika sammanhang, t.ex. till Föreningen ESS (Examinerade språkkonsulter) och till endagskonferensen "Vägen till arbete och legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES" anordnat av Länsstyrelsen och Svenska läkaresällskapet. Vid flera tillfällen efterfrågades också expertkunskaper i frågor som rör språk. T.ex. är en av lärarna i ämnet ledamot i styrelsen för Grekiska skolan i Stockholm och en annan är sakkunnig för forskningsfrågor kring svenska språket på Språkrådet. Ämnets forskare deltar också i forskningsstärkande aktiviteter med koppling till lärande och utbildning utanför högskolan, till exempel på Mångkulturellt centrum i Fittja och inom Fredrika Bremer-förbundet.

Uppdragsutbildning

  • Ämnet blir regelbundet tillfrågat om uppdragsutbildningar i till exempel språkutvecklande arbetssätt. Listan nedan visar de utbildningar som utvecklats och genomförts efter svenskämnets expansion som skett under de senaste fem åren:
  • Kursen Andraspråksutveckling i klassrummet på uppdrag av Sollentuna kommun (2014).
  • Språkutvecklande arbetssätt [för nyanlända elever] i skolområdet Haparanda, Gällivare, Kiruna och Lycksele (2018).
  • Intensivkurs i svenska [för asylsökande läkare], ett samarbetsprojekt med Södertörns högskola och Svenska läkarsällskapet med stöd av Landstinget och Socialdepartementet (2017 & 2018).
  • Delkursen Det offentliga språket som ges inom kursen Snabbspår för samhällsvetare, (30 hp), och är en uppdragsutbildning på Södertörns högskola från Arbetsförmedlingen för personer som har en utländsk examen i till exempel ekonomi eller juridik i sina hemländer (2018).
  • Kurserna Språkutvecklande arbetssätt i förskolan och Språkutvecklande arbetssätt i gymnasiet i Järfälla kommun (2018).
  • Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, har beställts av Skolverket och utvecklats inom ämnet, men har ännu inte getts (2018).