Forskning

Den miljövetenskapliga forskningen spänner över ett vitt fält av forskningsfrågor som till exempel hållbar användning av naturresurser, ursprungsbefolkningars rättigheter och hur kunskap om förhistoriska miljöer kan bidra till förståelsen av pågående klimat- och miljöförändringar. Geografiskt fokuserar vi på Östersjöregionen samt regioner i det globala syd, till exempel områden i Latinamerika och Afrika.

I centrum för vår forskning står förståelse av hur samhällsutveckling, resursutnyttjande, miljöförändringar och hållbarhet hänger samman. För att skapa kunskap och förutsättningar för en hållbar framtid samarbetar forskare med olika ämnesbakgrund och kompetenser med aktörer utanför akademin. Målet är att skapa en kreativ forskningsmiljö där forsknings-, miljö- och hållbarhetsproblem står i förgrunden.

Hållbarhet: utmaningar och möjligheter

Hur beskrivs och förstås hållbarhet inom och mellan olika kontexter? Och hur kan hållbarhetens olika aspekter lyftas på såväl det lokala som det globala planet? Det är frågor som detta forskningstema riktar in sig på utifrån tre olika fokusområden:

  • Förvaltning och styrning
  • Utveckling, makt och rättvisa
  • Samverkan och förändring

Miljö

Miljö och ekosystem kan förändras av såväl geologiska och biologiska processer, som av mänsklig påverkan. Hur de här förändringar ser ut över tid och rum är frågor forskare inom temat Miljö ägnar sig åt. Temat är uppdelat i tre fokusområden:

  • Miljöförändringar
  • Ekologiska processer
  • Hållbarhet och människans påverkan

För mer information om vår forskning och respektive forskningstema, se ämnets engelska sidor.

Forskarutbildning - Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskapliga studier är ett brett, mångvetenskapligt och dynamiskt forskarutbildningsområde, som undersöker människans interaktioner med naturen och ekologiska processer. Läs gärna mer om forskarutbildningsområdet miljövetenskapliga studier.

BaltSpace

Marine Spatial Planning in the Baltic Sea Region – Integrating Scales, Sectors and Knowledge (BaltSpace) Länk till annan webbplats.

The interdisciplinary research project BaltSpace aims to generate an improved understanding on what restricts and promotes Marine Spatial Planning (MSP) in the Baltic Sea region. More precisely the focus of BaltSpace is to explore if and how various interests, values and knowledge claims among countries, societal sectors and stakeholders are considered and integrated in MSP processes.

Tätortsnära kulturlandskap i förvandling –
implikationer för ekosystemtjänster i lokal planering

Den svenska landsbygden och jordbrukslandskapet har under de senaste 150 åren genomgått stora förändringar bland annat med en ökad urbanisering och som en naturlig följd har förändringarna varit särskilt stora runt storstäderna. Förändringen i det tätortsnära landskapet påverkas både av ekonomisk och politisk utveckling av jordbruket men också av rekreationsbehovet skapat av storstadens invånare. Detta landskap präglas av en mångfald olika nyttjanden som behöver förvaltas med nya planeringsverktyg och processer som kan visualisera och bidra till en hållbar planering och utveckling.

För mer information om projektet, se Formas projektdatabas. Länk till annan webbplats.

Södertörnsmodellen

Södertörnsakademin är en arena för dialog om hållbar stadsutveckling. För mer information, se projektets hemsida. Länk till annan webbplats.