Samverkan

Södertörns högskola deltar i följande samverkansprojekt som har relevans för polisiärt arbete.

Forsknings- och utvecklingscirkeln Religion, migration och polisiärt arbete

Simon Sorgenfrei

Det allt mer mångreligiösa samhället ställer polisen inför såväl nya möjligheter som nya utmaningar. Inom ramarna för forskningscirkeln Religion, migration och polisiärt arbete ska ny kunskap växa fram, som kan effektivisera polisens arbete.

Sverige har på några decennier utvecklats från att vara ett etniskt och religiöst relativt homogent land, till att idag beskrivas som ett av Europas mest mångreligiösa länder. Det ställer en rad samhällsaktörer inför nya spännande utmaningar och möjligheter. Inte minst gäller det polisen.

Inom ramarna för forskningscirkeln Religion, migration och polisiärt arbete lyfter forskare och yrkesverksamma poliser frågor som rör de utmaningar och möjligheter som dagens mångreligiösa samhälle ställer polisen inför. Under en serie träffar ska cirkeldeltagarna fördjupa kunskapen om hur det polisiära arbetet kan förbättras och effektiviseras i relation till det allt mer mångreligiösa samhället.

Forsknings- och utvecklingscirkeln Brottsutredning

Farhan Sarwar

Över tid har vårt samhälle utvecklats i komplexitet och det gör också brottsligheten i sin natur. Forskningscirkeln Brottsutredningar syftar till att kombinera praktik och forskning och att söka evidensbaserade lösningar till de utmaningar som poliser möter i sitt brottsutredande uppdrag.

Forskningsmässigt har 2000-talet präglats av en spektakulär teknisk och vetenskaplig utveckling som är högst relevant för Polismyndighetens brottsutredande uppdrag. Men den vetenskapliga kunskapen har dessvärre inte alltid integrerats i verksamheten i tillräckligt hög grad. Som följd av detta ser vi ofta brister i det brottsutredande arbetet, vilket i slutändan leder till bristfälliga förundersökningar. Därmed uppstår risker för att oskyldiga åtalas och straffas eller att gärningspersoner inte kan lagföras. Onödiga förseningar i utredningsarbetet och slöseri med värdefulla resurser riskerar också att påverka statens och Polismyndighetens trovärdighet som institution.

Forskningscirkeln Brottsutredningar syftar till att överbrygga klyftan mellan den vetenskapliga kunskapen och polisens praxis. Genom en serie möten/workshops för vi samman yrkesverksamma poliser och forskare, för att gemensamt identifiera centrala utmaningar som finns inom den brottsutredande verksamheten och söka evidensbaserade lösningar. Lärdomarna från denna forskningscirkel kommer senare att integreras i polisarbetet och polisutbildningen.